Ko­mu naj­več enajst­me­trovk

Trend s sve­tov­ne­ga pr­ven­stva se je pre­ne­sel v pr­vo li­go, če­prav si v Slo­ve­ni­ji so­dni­ki ne po­ma­ga­jo z VAR-om. Ka­te­ri klu­bi so naj­več­krat na­gra­je­ni in ka­zno­va­ni s stre­lom z enaj­stih me­trov

Vecer - - FRONT PAGE - Pi­skaj, ko igra­jo Ce­lje, Tri­glav in Olim­pi­ja Le­stvi­ca se ne spre­me­ni

tov­nih pr­ven­stvih. Kaj pa je ra­zlog za po­ve­ča­no šte­vi­lo naj­strož­jih ka­zni v pr­vi li­gi? V Slo­ve­ni­ji VAR-a, se­ve­da, še ni­smo uve­dli, pra­vil no­go­me­tne igre in smer­nic so­dni­kom tu­di ne. V Zve­zi no­go­me­tnih so­dni­kov Slo­ve­ni­je od­lo­či­tev v tej se­zo­ni, vsaj jav­no, ne že­li­jo ko­men­ti­ra­ti in po­ja­snje­va­ti, a iz so­dni­ških kro­gov se sli­ši, da je od­sto­pa­nje od pov­pre­čja prej­šnjih let po­sle­di­ca do­god­kov na igri­šču, spre­me­nje­ne igre no­go­me­ta­šev. Pa se v tej se­zo­ni res igra dru­ga­če? Na­pa­dal­ci so raz­po­lo­že­ni, v pov­pre­čju na vsa­ki tek­mi v se­zo­ni pa­de 3,07

Do­so­je­ne enajst­me­trov­ke v pr­vi li­gi Do­so­je­ne za Do­so­je­ne pro­ti Ce­lje

Za­če­lo se je že na pr­vi tek­mi pr­ve­ga kro­ga. Če smo se po uver­tu­ri v Ki­dri­če­vem, kjer sta dva go­la od treh na tek­mi med Alu­mi­ni­jem in Ce­ljem pa­dla z enaj­stih me­trov, še ša­li­li, da se v slo­ven­ski pr­vi li­gi igra kot na sve­tov­nem pr­ven­stvu v Ru­si­ji, kjer je že v sku­pin­skem de­lu pa­del re­kord do­so­je­nih enajst­me­trovk v zgo­do­vi­ni tur­nir­ja, lah­ko do­bre šti­ri me­se­ce ka­sne­je to tr­di­mo že sko­raj z go­to­vo­stjo.

Se­zo­na 2018/19 je po­sta­la se­zo­na enajst­me­trovk. Če­prav je za pr­vo­li­ga­ši le 15 kro­gov, je bi­lo z enaj­stih me­trov do­se­že­nih že 29 go­lov, šest naj­strož­jih ka­zni pa so strel­ci za­pra­vi­li. Če­prav še tri­je kro­gi (in pre­lo­že­na tek­ma 14. kro­ga med Dom­ža­la­mi in Go­ri­co, ki bo od­i­gra­na da­nes ob 15.10) manj­ka­jo, da bo­do mo­štva pri­šla do po­lo­vi­ce, je bi­la de­ni­mo že pre­se­že­na be­ra iz se­zon 2015/16, 2014/15 in 2012/13. Sko­raj 13 od­stot­kov go­lov je bi­lo do­se­že­nih z naj­strož­je ka­zni, kar je krep­ko naj­več v za­dnjem de­se­tle­tju. Pred tem je bi­lo naj­več za­det­kov z enaj­stih me­trov, 42 ali do­brih osem od­stot­kov, do­se­že­nih v se­zo­ni 2009/10. V Ru­si­ji smo re­kor­dno be­ro enajst­me­trovk pri­pi­sa­li tu­di vi­de­o­teh­no­lo­gi­ji, sis­te­mu VAR, ki je do­ži­vel pre­mi­e­ro na sve- Olim­pi­ja go­la, da­leč naj­več v za­dnjem de­se­tle­tju - trem go­lom na tek­mo so se no­go­me­ta­ši še naj­bolj pri­bli­ža­li pred de­se­ti­mi le­ti s pov­pre­čjem 2,84. Na­če­lo­ma bi gle­dal­ci z ve­čjim šte­vi­lom go­lov mo­ra­li bi­ti za­do­volj­ni, a v za­dnjem te­dnu se je več kot o raz­po­lo­že­nih strel­cih go­vo­ri­lo o so­dni­ških na­pa­kah in do­mnev­no ne­e­na­kih kri­te­ri­jih za klu­be. Tu­di pri naj­strož­jih ka­znih. Go­la sta­ti­sti­ka si­cer ne raz­kri­je vse­ga in ne mo­re po­nu­di­ti ja­sne­ga od­go­vo­ra, ali je ka­kšen klub fa­vo­ri­zi­ran, pa ven­dar­le po­ka­že, da je na tek­mah ne­ka­te­rih mo­štev ver­je­tnost, da bo so­dnik po­ka­zal na be­lo pi­ko, ve­čja kot pri dru­gih.

So­dni­ki se za enajst­me­trov­ke v tej se­zo­ni naj­po­go­ste­je od­lo­ča­jo na tek­mah Ce­lja. Gro­fom v prid jih je bi­lo do­so­je­nih osem, v prid nji­ho­vim na­spro­tni­kom pa šti­ri. Po enajst naj­strož­jih ka­zni je bi­lo do­so­je­nih na tek­mah Olim­pi­je (osem za in tri pro­ti) in Tri­gla­va (šti­ri za in se­dem pro­ti). Naj­manj­ša (sta­ti­stič­na) ver­je­tnost za ka­zen­ski uda­rec se po­nu­ja na tek­mah Mu­re in Ma­ri­bo­ra. Čr­no-be­li so do­bi­li dva in za­kri­vi­li ene­ga, za vi­jo­li­ča­ste sta bi­la do­so­je­na dva, prav to­li­ko za nji­ho­ve na­spro­tni­ke. Če je iz na­še ana­li­ze raz­vi­dno, da klu­ba z naj­slab­ši­ma obram­ba­ma, Tri­glav in Ru­dar, za­kri­vi­ta naj­več enajst­me­trovk, pa lo­gič­no skle­pa­nje, da eki­pe, ki ve­li­ko na­pa­da­jo, več igra­jo v na­spro­tni­ko­vem ka­zen­skem pro­sto­ru in ima­jo naj­bolj­šo po­sest žo­ge, po­sle­dič­no naj­več­krat na­spro­tni­ka pri­si­li­jo v na­pa­ko, v tej se­zo­ni ne (z)dr­ži. Ma­ri­bor, naj­u­čin­ko­vi­tej­še mo­štvo li­ge, je le en gol od 43 do­se­gel z enaj­stih me­trov, naj­manj med de­se­te­ri­co pr­vo­li­ga­šev. Ob ra­zlo­gih, za­kaj se so­dni­ki od­lo­ča­jo za enajst­me­trov­ke, pa­de v oči en po­da­tek. No­go­me­ta­šem Olim­pi­je gre oči­tno v tej se­zo­ni iz­je­mno do­bro, da na­spro­tni­ke pri­si­li­jo v igro z ro­ko v ka­zen­skem pro­sto­ru. Po "ro­ko­me­tu"

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.