Le z de­nar­jem, ki ga lah­ko po­gre­ša­te

Vecer - - V ŽARIŠČU - Raj­ko Stan­ko­vić Dru­štvo Ma­li del­ni­čar­ji Slo­ve­ni­je

"Za­ni­ma­nja med ma­li­mi del­ni­čar­ji prak­tič­no ni, kar je ver­je­tno po­sle­di­ca dveh di­lem. Pr­va je po­ve­za­na z iz­bri­som ob­ve­znic in del­nic NLB v le­tu 2013, saj v pri­me­ru IPO NLB dr­ža­va ni da­la jam­stva za po­pla­či­lo iz­bri­sa­nih vla­ga­te­ljev za na­zaj, kot je to sto­ri­la v pri­me­ru pro­da­je No­ve KBM ame­ri­ške­mu skla­du Apol­lo in Evrop­ski ban­ki za ob­no­vo in ra­zvoj. No­vi del­ni­čar­ji NLB ta­ko že v star­tu pre­vze­ma­jo po­ten­ci­al­no tve­ga­nje za po­pla­či­lo 250 do 300 mi­li­jo­nov evrov in te­ga bi se mo­ra­li za­ve­da­ti.

Dru­ga di­le­ma pa je, da bo la­stni­štvo raz­pr­še­no, dr­ža­va pa bo še ve­dno naj­ve­čja la­stni­ca (25 od­stot­kov ali 50 od­stot­kov, od­vi­sno, ko­li­ko bo pro­da­la v tem kro­gu), ki ji je ban­ka pred pri­va­ti­za­ci­jo iz­pla­ča­la 270 mi­li­jo­nov za­dr­ža­nih do­bič­kov, za­to je vpra­ša­nje, ali bo do­nos, ki ga oblju­blja v pro­spek­tu ob niz­kih obre­stnih pri­hod­kih, zmo­žna iz­pol­ni­ti. To­rej, če kdo ku­pu­je del­ni- ce NLB, naj to poč­ne iz­ključ­no iz pri­hran­kov in de­nar­ja, ki ga lah­ko te­o­re­tič­no tu­di po­gre­ša. Kar pa se ti­če iz­bri­sa­nih del­ni­čar­jev in ob­ve- zni­čar­jev NLB, No­ve KBM, Ban­ke Ce­lje, Aban­ke, Pro­ban­ke in Fac­tor ban­ke, pa dr­ža­va za zdaj še ni na­šla po­slu­ha v sme­ri po­rav­na­ve. Še več, vla­da in dr­žav­ni zbor že sko­raj dve le­ti za­mu­ja­ta z za­ko­nom, ki bi ure­dil učin­ko­vi­to so­dno var­stvo bi­vših ime­tni­kov kva­li­fi­ci­ra­nih ob­ve­zno­sti (ob­ve­zni­čar­jev in del­ni­čar­jev) po od­loč­bi ustav­ne­ga so­di­šča. S te­mi po­prav­ki mo­ra­jo za­go­to­vi­ti učin­ko­vi­ta prav­na sred­stva iz­bri­sa­nim vla­ga­te­ljem in omo­go­či­ti ne­mo­ten do­stop do do­ku­men­ta­ci­je, ki je na ža­lost po ve­či­ni še ve­dno taj­na. Ta tre­nu­tek je edi­na sve­tla toč­ka in­for­ma­ci­ja, da je Ban­ka Slo­ve­ni­je prej­šnji te­den uma­kni­la zah­te­vo za za­dr­ža­nje za­ko­na na ustav­nem so­di­šču in s tem konč­no do­vo­li­la ra­čun­ske­mu so­di­šču re­vi­di­ra­nje Ban­ke Slo­ve­ni­je, s či­mer bi lah­ko pr­vič do­bi­li tu­di ne­od­vi­sen stro­kov­ni vpo­gled v pro­ce­se, ki so vo­di­li v iz­bri­se le­ta 2013 in 2014." (skl)

No­vi del­ni­čar­ji NLB pre­vze­ma­jo po­ten­ci­al­no tve­ga­nje za po­pla­či­lo 250 do 300 mi­li­jo­nov evrov

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.