Slo­ve­ni­ja se bli­ža Ma­džar­ski in Av­stri­ji

Vla­da Mar­ja­na Šar­ca pre­pu­šča po­bu­do gle­de slo­ven­ske po­li­ti­ke do mi­gra­cij de­sni opo­zi­ci­ji. SDS zah­te­va sklic iz­re­dne se­je dr­žav­ne­ga zbo­ra, kjer bo­do pre­dla­ga­li za­vr­ni­tev do­go­vo­ra OZN o var­nih, ure­je­nih in za­ko­ni­tih mi­gra­ci­jah

Vecer - - V ŽARIŠČU - Uroš Esih

Ma­ra­ke­ška de­kla­ra­ci­ja za nas ni no­ben za­ve­zu­joč do­ku­ment in ga je tre­ba ta­ko tu­di gle­da­ti," je v po­ne­de­ljek po­ve­dal pred­se­dnik vla­de Mar­jan

Ša­rec in ne­ko­li­ko pre­se­ne­tlji­vo na­po­ve­dal, da se med­na­ro­dne kon­fe­ren­ce, ki bo de­cem­bra v Ma­ra­ke­šu, ne na­me­ra­va ude­le­ži­ti. "Mi­slim, da se spet dvi­ga pre­več pra­hu in se to iz­ko­ri­šča v no­tra­nje­po­li­tič­ne na­me­ne. Tu­di ti­ste dr­ža­ve, ki so do­slej jav­no na­zna­ni­le, da se od­po­ve­du­je­jo ma­ra­ke­ški de­kla­ra­ci­ji, so to na­re­di­le pred­vsem iz no­tra­nje­po­li­tič­nih vzgi­bov," je še do­dal Ša­rec.

Ob tem je tre­ba opo­zo­ri­ti, da po­li­ti­ki in tu­di jav­nost me­ša­jo dva do­ku­men­ta. Pr­vi je med­na­ro­dni do­go­vor o upra­vlja­nju mi­gra­cij, ki se za­vze­ma za bolj­še so­de­lo­va­nje dr­žav pri obrav­na­va­nju vpra­ša­nja mi­gra­cij. Do­go­vor do­lo­ča 23 ci­ljev za var­nej­ši in bolj ure­jen pre­tok lju­di, do­slej pa ga je pod­pr­lo 150 dr­žav, med nji­mi tu­di Slo­ve­ni­ja ma­ja le­tos še pod prej­šnjo vla­do Mi­ra Ce­rar­ja.

Ma­ra­ke­ška de­kla­ra­ci­ja pa je do­ku­ment, spre­jet ob za­ključ­ku pe­te kon­fe­ren­ce ra­bat­ske­ga pro­ce­sa ma­ja le­tos v Ma­ra­ke­šu. Nje­gov na­men je bolj­še upra­vlja­nje mi­gra­cij­skih to­kov iz za­ho­dne, se­ver­ne in sre­dnje Afri­ke v EU. Gre za po­li­tič­no de­kla­ra­ci­jo, ki ni prav­no za­ve­zu­jo­ča in ni bi­la pod­pi­sa­na, tem­več spre­je­ta. Do­slej je ne­kaj evrop­skih in dru­gih dr­žav spo­ro­či­lo, da ne bo­do pri­sto­pi­le k do­go­vo­ru OZN o mi­gra­ci­jah. Do­go­vo­ra ne pod­pi­ra­ta slo­ven­ski so­se­di Av­stri­ja in Ma­džar­ska, po­mi­sle­ke ima­ta še Polj­ska in Če­ška. Ker do­go­vo­ra ne pod­pi­ra­ta dve slo­ven­ski so­se­di, so se po mne­nju zu­na­nje­ga mi­ni­stra Ce­rar­ja po­ja­vi­le spre­me­nje­ne oko­li­šči­ne, ki ter­ja­jo pre­mi­slek na rav­ni se­da­nje vla­dne ko­a­li­ci­je. Ce­rar je po­ve­dal, da je prav, da no­va vla­dna ko­a­li­ci­ja v lu­či no­vih oko­li­ščin pre­ve­ri, ali bi mo­ra­la tu­di Slo­ve­ni­ja ob spre­je­ma­nju te­ga do­go­vo­ra iz­ra­zi­ti mo­re­bi­tne po­mi­sle­ke. S tem vpra­ša­njem naj bi se na­sle­dnji te­den ukvar­jal ko­a­li­cij­ski vrh.

A vla­do pri tej te­mi že pre­hi­te­va de­sna opo­zi­ci­ja in ji na­re­ku­je tem­po. SDS na­mreč zah­te­va sklic iz­re­dne se­je dr­žav­ne­ga zbo­ra, kjer bo­do pre­dla­ga­li za­vr­ni­tev do­go­vo­ra OZN o var­nih, ure­je­nih in za­ko­ni­tih mi­gra­ci­jah. Po­zi­vu k za­vr­ni­tvi sta se pri­dru­ži­li tu­di No­va Slo­ve­ni­ja in SNS. V SDS po be­se­dah po­slan­ca

Bran­ka Grim­sa do­go­vo­ru na­spro­tu­je­jo, ker vse mi­gran­te iz­e­na­ču­je med se­boj in ta­ko na dol­gi rok od­pra­vlja me­je dr­žav. Spre­je­tje do­go­vo­ra bi Slo­ve­ni­jo po nje­go­vo obre­me­ni­lo ma­te­ri­al­no. "Ar­gu­men­ti go­spo­da Grim­sa za­ve­stno po­sku­ša­jo v Slo­ve­ni­ji vzpo­sta­vlja­ti strah in kse­no­fo­bi­jo," se je na Grim­so­ve tr­di­tve od­zval Ce­rar.

Fo­to: REUTERS

Ko­a­li­cij­ski vrh naj bi na­sle­dnji te­den (zno­va) pre­tre­sal slo­ven­ski pri­stop k do­go­vo­ru OZN o var­nih, ure­je­nih in za­ko­ni­tih mi­gra­ci­jah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.