Od žu­pa­na pri­ča­ku­je­jo ve­li­ko

Kan­di­da­ti za ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na so pred obr­tni­ki in pod­je­tni­ki po­ve­da­li, kaj bo­do sto­ri­li za­nje. Hkra­ti pa so lah­ko sli­ša­li, kaj ti pri­ča­ku­je­jo od me­stne obla­sti

Vecer - - MARIBOR - Utri­nek: Za ou­tlet v sre­di­šču me­sta Za­je­zi­li bi od­liv mla­dih

Ob­moč­na obr­tno-pod­je­tni­ška zbor­ni­ca Ma­ri­bor in Šta­jer­ska go­spo­dar­ska zbor­ni­ca sta v Ha­ba­kuku pri­pra­vi­li po­go­vor s kan­di­da­ti za žu­pa­na Ma­ri­bo­ra. Nji­ho­va že­lja je učin­ko­vit, po­ve­zo­va­len, od­lo­čen, a ne kon­flik­ten in po­gu­men žu­pan. "Ti­sti, ki ustvar­ja­mo, že­li­mo sli­ša­ti iz pr­ve ro­ke ukre­pe kan­di­da­tov. Hkra­ti si že­li­mo po­ve­da­ti, kaj že­li­mo od žu­pa­na. Ta upra­vlja pro­ra­čun, ve­lik 90 mi­li­jo­nov evrov. Ka­ko bo­ste rav­na­li s tem de­nar­jem?" je kan­di­da­te iz­zval pred­se­dnik zbor­ni­ce Aleš Pul­ko.

Med­tem ko so ne­ka­te­ri kan­di­da­ti po­no­sno po­u­da­ri­li svo­je bo­ga­te pod­je­tni­ške iz­ku­šnje, so dru­gi mo­ra­li pri­zna­ti, da s pod­je­tni­štvom ne­po­sre­dno ni­ma­jo iz­ku­šenj. Vsi so­de­lu­jo­či - nek­da­nji žu­pan Franc Kan­gler je ob­ti­čal v Lju­blja­ni, ker se mu je po­kva­ril av­to - pa so ime­li šte­vil­ne ide­je in pre­dlo­ge, ka­ko iz­bolj­ša­ti go­spo­dar­sko sli­ko Ma­ri­bo­ra. Pop TV je si­no­či raz­kril zgod­bo iz le­ta 1999, ko je v pre­te­pu v Ta­ko­su te­da­nji la­stnik lo­ka­la Sa­ša Ar­se­no­vič na­ta­kar­ju od­gri­znil del pr­sta. V šta­bu žu­pan­ske­ga kan­di­da­ta pra­vi­jo, da je to sto­ril v si­lo­bra­nu, ko mu je med pre­te­pom mo­ški po­ri­nil prst v oči. Ka­ko je pri­šlo do in­ci­den­ta, ima­ta ne­i­me­no­va­na na­ta­kar in pri­ča raz­lič­ni zgod­bi. "Za­kaj se nek­do 20 let po do­god­ku in de­set dni pred vo­li­tva­mi od­lo­čil za pri­po­ve­do­va­nje iz­kri­vlje­ne zgod­be, naj­brž ve sa­mo on," pa se je za Pop TV od­zval Ar­se­no­vič.

Sa­šo BIZJAK Se­da­nji žu­pan An­drej Fi­štra­vec je za­ni­kal fa­vo­ri­zi­ra­nje tu­jih in­ve­sti­tor­jev, bolj­še po­go­je za so­de­lo­va­nje manj­ših obr­tni­kov pri me­stnih na­ro­či­lih pa vi­di v po­ve­zo­va­nju me­stnih pod­je­tij v kon­zor­cij. Se­daj na­mreč pri­ha­ja do "kli­en­te­liz­ma", se je s pe­pe­lom po­sul Fi­štra­vec. Li­di­ja Div­jak Mir­nik bi v me­stni ob­či­ni naj­prej "na­re­di­la red", "da se bo ve­de­lo, kdo pi­je in pla­ča". Med dru­gim bi za­ra­di pri­hran­ka zmanj­ša­la šte­vi­lo me­stnih sve­tni­kov. "Ker ni va­žno, ko­li­ko jih dvi­gu­je ro­ke," je svoj od­nos do de­mo­kra­ci­je pred­sta­vi­la Div­jak Mir­ni­ko­va, ki ra­da na­ku­pu­je, za­to bi cen­ter oži­vi­la s ta­ko ime­no­va­nim ou­tlet tr­go­vskim sre­di­ščem.

Med pre­dlo­gi za oži­vi­tev go­spo­dar­stva je Uroš Pri­kl pre­dla­gal fa­vo­ri­zi­ra­nje do­ma­čih in­ve­sti­tor­jev in po­nu­dni­kov sto­ri­tev, Jo­sip Ro­tar si že­li več ve­li­ko­po­te­zno­sti pri pri­pra­vi pro­jek­tov za evrop­ski de­nar, ki bi lah­ko se­gli tu­di do mi­li­jar­de evrov. Alen­ka Iskra bi bo­lje uskla­je­va­la de­lo­va­nje me­sta in dr­ža­ve in na no­vo za­gna­la go­spo­dar­ski ci­kel, ki je za­stal. "Go­spo­dar­stvo po­tre­bu­je vleč­ne­ga ko­nja," je po­ve­da­la nek­da­nja di­rek­to­ri­ca Term Ma­ri­bor.

S šte­vil­ni­mi pre­dlo­gi je po­hi­tel se­da­nji pod­žu­pan Zdrav­ko Lu­ke­tič; usta­no­vil bi sa­mo­stoj­no ener­get­sko re­gi­jo in s pro­stor­ski­mi na­čr­ti olaj­šal pri­hod in­ve­sti­tor­jev. Sub­ven­ci­o­ni­ral bi pri­prav­ni­štvo in za­gon­skim pod­je­tjem omo­go­čil na­kup po­slov­nih pro­sto­rov po ze­lo niz­ki ce­ni. Med raz­pra­vo o oži­vi­tvi cen­tra me­sta je pod­je­tnik Sa­ša Ar­se­no­vič pre­dla­gal gra­dnjo ga­ra­žne hi­še pod Glav­nim tr­gom, s ka­te­ro bi re­ši­li pro­blem par­ki­ra­nja pre­bi­val­cev Len­ta, hkra­ti pa bi za­go­to­vi­li do­tok obi­sko­val­cev v tr­go­vi­ne v cen­tru me­sta, v no­vo knji­žni­co na Ro­tov­škem tr­gu, do gle­da­li­šča na Slom­ško­vem tr­gu, ki bi ga prav ta­ko osvo­bo­di­li av­to­mo­bi­lov. Igor Ju­ri­šič pri­lo­žnost vi­di v vo­di in ener­gi­ji - kot žu­pan bi na­jel kre­dit za ener­get­sko sa­na­ci­jo stavb in uve­del ukre­pe za var­če­va­nje z vo­do, ki bi jih fi­nan­ci­ra­li iz pri­hran­kov pri po­ra­bi vo­de in ener­gi­je, de­lo pa bi do­bi­la do­ma­ča pod­je­tja. Kan­di­dat Igor Do­manj­ko bi naj­prej za­je­zil od­liv mla­dih in iz­o­bra­že­nih iz me­sta, ta pro­blem so si­cer iz­po­sta­vi­li tu­di dru­gi kan­di­da­ti, pred­vsem Ma­tic Ma­tja­šič, ki me­ni, da me­sto se­daj za­ra­di od­ho­dov lju­di umi­ra.

Vla­do Še­ga bi ne­ka­te­re in­sti­tu­ci­je in s tem služ­be iz Lju­blja­ne pri­va­bil na­zaj v Ma­ri­bor - pred­vsem s po­dro­čja ener­ge­ti­ke. Nek­da­nja pod­žu­pa­nja in pod­je­tni­ca Me­li­ta Pe­te­lin pa me­ni, da žu­pa­ni pre­ma­lo ho­di­jo v Lju­blja­no, "kjer nas bo­do ra­di spre­je­li, če bo­mo ime­li ja­sne ci­lje".

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Go­spo­dar­stve­ni­ki, pod­je­tni­ki in obr­tni­ki si že­li­jo učin­ko­vi­te­ga, po­ve­zo­val­ne­ga, od­loč­ne­ga, a ne kon­flik­tne­ga in po­gu­mne­ga žu­pa­na ali žu­pa­njo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.