Pre­mo­ženj­ska kar­to­na slo­ven­sko­bi­stri­ških kan­di­da­tov za žu­pa­na

Vecer - - MARIBOR -

Kan­di­dat Za­dnja iz­pla­ča­na bru­to pla­ča 3742,49 EUR (So)la­stni­štvo ne­pre­mič­nin La­stnik sta­no­vanj­ske hi­še in oko­li 70 arov kme­tij­skih ze­mljišč. La­stni­ški de­le­ži v pod­je­tjih in nji­ho­va vre­dnost/del­ni­ce 50-od­sto­tni de­lež v pod­je­tju IZEP, d.o.o., iz na­slo­va ka­te­re­ga ni­mam pri­hod­kov. Ko­li­ko ste za­dol­že­ni in za kaj? Ni­sem za­dol­žen. (So)la­stni­štvo av­to­mo­bi­lov, ume­tni­ških del, dru­gih pred­me­tov ve­čje vre­dno­sti

Sem la­stnik oseb­ne­ga av­ta Au­di A6, le­tnik 2006. Ko­li­ko de­nar­ja ima­te pri­var­če­va­ne­ga? Ka­ko var­ču­je­te in kje?

Na ban­čnem ra­ču­nu imam ca. 10.000 EUR. Ima­te ka­kšen ra­čun re­gi­stri­ran v tu­ji­ni? Kje in za kaj?

Ne Ali do­ni­ra­te 0,5 % do­ho­dni­ne? Ko­mu ste jo na­za­dnje?

Pro­sto­volj­ne­mu ga­sil­ske­mu dru­štvu Spo­dnja Pol­ska­va. Ima­te oseb­ne­ga fi­nanč­ne­ga sve­to­val­ca?

Ne

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.