To­ur 2019? Še ni na ko­le­dar­ju

Pri­mož Ro­glič je po eno­te­den­skem do­pu­stu pre­jel na­gra­do za naj­bolj­še­ga ko­le­sar­ja se­zo­ne, "po­ra­že­ni" Ma­tej Mo­ho­rič na­po­ve­du­je še de­se­tle­tje ve­se­lja

Vecer - - ŠPORT -

Mer­lji­vost špor­ta iz­stre­lju­je zvez­de v me­dij­sko or­bi­to. In je obe­nem srž na­pu­ha. Ka­ko be­dno so se mo­ra­li po­ču­ti­ti so­i­gral­ci, ko je pred do­brim de­se­tle­tjem Ko­be Bry­ant na tek­mi NBA vr­gel vse ži­vo, do­se­gel 81 točk in ga je sla­vil ves svet. Klay Thomp­son je v za­čet­ku se­zo­ne za­del pet od 36 vr­že­nih trojk, na­to pa na eni sa­mi tek­mi po­sta­vil mej­nik NBA v za­de­tih 14 troj­kah, asi­sten­ce ni po­de­lil no­be­ne. Vse so šle v nje­go­vo smer. Ja­sno, gre za šov. NBA pro­da­ja spek­ta­kel, he­ro­je. Vse je po­dre­je­no zvez­dni­kom. To je li­ga, v ka­te­ri Cle­ve­land z LeBro­nom Ja­me­som spo­mla­di pri­de do fi­na­la, je­se­ni brez nje­ga pa po­sta­ne naj­slab­ša za­sed­ba v li­gi.

Če­prav smo v evrop­ski ko­šar­ki bolj va­je­ni mo­štve­ne­ga du­ha, ki smo ga Slo­ven­ci še la­ni ta­ko sla­vi­li, smo po Bo­žič­ku, no­či ča­rov­nic in An­tho­ny­ju Ran­do­pl­hu z od­ho­dom Lu­ke Don­či­ća čez lu­žo na­tu­ra­li­zi­ra­li še ča­šče­nje po­sa­mič­nih do­sež­kov zno­traj ko­lek­tiv­ne špor­tne pa­no­ge. Me­di­ji za do­bro ju­tro vsa­ko­dnev­no ser­vi­ra­mo šte­vi­lo nje­go­vih točk, če­tu­di je v tem ča­su nje­gov Dal­las po­stal dru­ga naj­slab­ša eki­pa li­ge. Nič za­to, sa­mo da naš pol­ni koš. In če do­volj dol­go pre­me­ta­vaš šte­vil­ke, se da nje­go­ve do­sež­ke v kr­stni se­zo­ni pri­mer­ja­ti ce­lo z Ja­me­so­vi­mi!

Če so Ame­ri­ča­ni dok­tor­ji v ma­ni­pu­li­ra­nju s šte­vil­ka­mi, so tam­kaj­šnji ko­šar­kar­ji moj­stri v na­pi­ho­va­nju le-teh. Pred dne­vi smo pod Al­pa­mi sko­či­li v zrak, ko je DeAn­dre Jor­dan Don­či­ću ukra­del skok, po­sle­dič­no tu­di dvoj­ne­ga dvojč­ka. Do te­ga dne mi je bil po­jem "kra­ja sko­ka so­i­gral­cu" ne­znan. Ta ko­šar­kar­ski ele­ment bi mo­ral bi­ti plod mo­štve­ne­ga de­la, v ko­rist eki­pi, ne po­sa­me­zni­ku. No, re­dni del li­ge NBA je še vse kaj dru­ge­ga kot so­de­lo­va­nje so­i­gral­cev. To je boj za in­di­vi­du­al­no sta­ti­sti­ko. Sa­mo z njo lah­ko pred no­vim de­lo­da­jal­cem iz­ka­zu­ješ, za­kaj si vre­den mi­li­jo­nov.

Don­či­će­va ne­sre­ča je, da bo­do po kon­cu se­zo­ne šte­vil­ni so­i­gral­ci pod­pi­so­va­li no­ve po­god­be: DeAn­dre Jor­dan pod pre­tve­zo, da bo za vsak skok do­ni­ral sto do­lar­jev, že­li bi­ti med naj­bolj­ši­mi ska­kal­ci li­ge, Har­ri­son Bar­nes na­me­ra­va osta­ti pr­va vi­o­li­na v na­pa­du mo­štva, J. J. Ba­rea iz­va­ja no­re me­te, We­sley Ma­thews iz­si­lju­je igro ena na ena. In ko or­ga­ni­za­tor igre Den­nis Smith v ne­do­gled vo­di žo­go, Don­či­ću ne pre­o­sta­ne dru­ge­ga kot v ko­tu igri­šča opa­zo­va­ti žo­ga­nje ko­le­gov in kri­ča­ti: "Daj mi to klin­če­vo žo­go!". Res se je to za­drl! Pa vse­e­no po več mi­nut sku­paj osta­ja pra­znih rok. Nič po­seb­ne­ga za no­vin­ca v NBA. Če je le to žr­tev, jo je še do­bro od­ne­sel gle­de na Go­ra­na Dra­gića, ki je pr­vo le­to Shaquil­lu O'Ne­a­lu no­sil kla­vir. Ne na­za­dnje; tu­di le­gen­dar­na Mi­cha­el Jor­dan in Ma­gic John­son sta bi­la pr­vo se­zo­no de­le­žna boj­ko­ta so­i­gral­cev. Ali la­ni no­vi­nec Do­no­van Mit­chell, ki ob se­ri­ji po­ra­zov Uta­ha (sre­di ja­nu­ar­ja: 19 zmag in 28 po­ra­zov) ni do­bil žo­ge, na­to pa mu je tre­ner v na­pa­du na­me­nil di­ri­gent­sko pa­li­co, eki­pa pa je pri­le­zla do konč­ni­ce in tu­di v njej nav­du­še­va­la.

Mor­da v Dal­la­su še ni­so pre­pri­ča­ni, da je Don­čić spo­so­ben vo­di­ti eki­po. Mor­da bi bil re­volt ve­te­ra­nov pro­ti ze­len­cu v sla­čil­ni­ci pre­ve­lik. V cir­ku­su NBA-ja so tu­di zvez­dni­ki iz oma­ric pri­pra­vlje­ni po­te­gni­ti pi­što­le, kot je sto­ril Gil­bert Are­nas le­ta 2009. Ne­kaj je vse­ka­kor ja­sno: z bit­ko za ame­ri­ške šte­vil­ke je evrop­sko ujč­ka­nje za ču­de­žne­ga deč­ka kon­ča­no. Zdaj mo­ra od­ra­sti v al­fa sam­ca. In to v sve­tu, kjer so ime­li te­ža­ve ce­lo Dra­žen Pe­tro­vić, Ša­ru­nas Ja­si­ke­vi­či­us, Vas­si­lis Spa­no­u­lis, Ju­an Car­los Na­var­ro in dru­gi evrop­ski ve­li­ka­ni.

Ok­to­bra je kon­čal se­zo­no, od­šel na do­pust, za­dnje dni pa se ne­rad ude­le­žu­je jav­nih do­god­kov. Jih je bi­lo že v se­zo­ni do­volj. A na Lju­bljan­ski grad je, da bi pre­jel na­gra­do za naj­bolj­še­ga slo­ven­ske­ga ko­le­sar­ja, Pri­mož Ro­glič ven­dar­le pri­šel: "Ma­lo se za­dnje ča­se res umi­kam od vseh teh no­vi­nar­skih za­dev. Na do­pu­stu je bi­lo su­per. Ko­maj sem že ča­kal ta do­ber te­den brez ko­le­sa, dne­ve brez ru­ti­ne, ka­kr­šna je bi­la vso se­zo­no. Zdaj pa že po­ča­si gle­dam pro­ti no­vi …" Ka­te­rih dirk se bo ta­krat ude­le­že­val, še ni ja­sno. Tu­di dir­ke po Fran­ci­ji 2019

Od­boj­ka­ri­ce For­mu­le For­mis ča­ka da­nes pr­va tek­ma dru­ge­ga kro­ga po­ka­la Cev Chal­len­ge. V mi­nu­lem dr­žav­nem pr­ven­stvu tre­tje­u­vr­šče­na eki­pa se bo ob 18. uri v ho­ški špor­tni dvo­ra­ni po­me­ri­la z ma­džar­sko eki­po Va­sas Obu­da iz Bu­dim­pe­šte. To bo dru­gi na­stop ro­go­ških od­boj­ka­ric v enem od evrop­skih po­ka­lov - v se­zo­ni 2003/04 so igra­le v pr­vem kro­gu po­ka­la Cev pro­ti ro­mun­ske­mu Ga­la­ti­ju in iz­pa­dle. V po­ka­lu Chal­len­ge igra 44 ekip, 24 med nji­mi se jih po­te­gu­je za uvr­sti­tev v šest­naj­sti­no fi­na­la, ob ro­go­ški še GEN-I iz No­ve Go­ri­ce, ki bo pr­vo tek­mo pro­ti Stra­ba­gu iz Bra­ti­sla­ve igra­la ju­tri, med­tem ko je eki­pa Cal­ci­ta Ka­mnik ne­po­sre­dno uvr­šče­na v šest­naj­sti­no fi­na­la.

Eki­pa Va­sa­sa je vr­sto let s spre­men­lji­vim uspe­hom igra­la v sre­dnje­e­vrop­ski li­gi - le­tos se za­njo ni pri­ja­vi­la -, hkra­ti pa že več let kro­ji vrh ma­džar­ske li­ge. Med­na­ro­dnih iz­ku­šenj igral­kam ne manj­ka. "Za­ve­da­mo se, da nas ča­ka zah­tev­na na­lo­ga. Pre­gle­da­li smo ne­kaj po­snet­kov igre na­ših tek­mic in spo­zna­li nje­ne pred­no­sti in po­manj­klji­vo­sti. To je ka­ko­vo­stna eki­pa z med­na­ro­dno za­sed­bo, saj za­njo igra­jo od­boj­ka­ri­ce iz Hr­va­ške, Gr­či­je, Azer­baj­dža­na, Bra­zi­li­je in od dru­god," pra­vi tre­ner Ro­go­žank Iz­tok Kše­la.

"Tek­mic se bo­mo lo­ti­li z na­pa­dal­no igro in vi­de­li bo­mo, ka­ko se bo­do na­njo od­zva­le. Upam, da bo spre­jem na pri­mer­ni rav­ni in da bo­do de­kle­ta do­bro iz­va­ja­la za­če­tne udar­ce. Ra­ču­na­mo tu­di na buč­no pod­po­ro Ro­glič je pri­šel po na­gra­do za naj­bolj­še­ga v Slo­ve­ni­ji.

še ni na ko­le­dar­ju. "Ze­lo kri­vič­no bi bi­lo, če bi go­vo­ril o tem. Pro­gram bom do­bil še­le de­cem­bra, na pr­vih pri­pra­vah. Ta­krat bom ve­del več," je bil kra­tek Ro­gla, ki je z le­to­šnjim če­tr­tim me­stom na dir­ki po Fran­ci­ji spro­žil prav­ca­to ko­le­sar­sko ev­fo­ri­jo na sonč­ni stra­ni Alp. Ob­ra­zlo­ži­tev za na­gra­do ta­ko ni bi­la po­treb­na. "Hva­la za na­gra­do. Na za­dnjih dir­kah sem ve­li­ko iz­gu­bil, za­to do­bro de­ne spet kaj pre­je­ti," se je slad­ko-ki­slo za­hva­lil Za­sa­vec.

Tu­di odlič­ni Ma­tej Mo­ho­rič, ki je le­tos po­skr­bel za se­dem zmag, med zve­stih na­vi­ja­čev. Mo­ti­va­ci­je nam ne manj­ka, kar je do­da­ten ra­zlog za op­ti­mi­zem. Na­ša že­lja je po­zi­ti­ven re­zul­tat, ki nam bi v po­vra­tni tek­mi čez te­den dni v go­steh da­jal mo­žno­sti za na­pre­do­va­nje," je še do­dal Kše­la. Če bo ro­go­ška eki­pa na­pre­do-

Ja, da­nes je ob Ro­gli­ču glav­na zvez­da te­ga špor­ta, ve­dno mu pa ni šlo kot po ma­slu. Ko se je v mla­do­sti pr­vič po­dal v tu­ji­no med pro­fe­si­o­nal­ce, je bil de­le­žen mu­ko­tr­pne­ga le­ta ali dveh. "Mor­da ni­sem bil fi­zič­no zrel. Po­memb­no je bi­lo, da sem pr­vi dve le­ti fi­zič­no zdr­žal. Vse to mi zdaj po­ma­ga bo­lje ra­zu­me­ti so­tek­mo­val­ce. Nek­do, ki nik­dar ni bil po­moč­nik in ki ni bil pr­vi od­re­zan od sku­pi­ne, vse­ga te­ga mor­da ne ra­zu­me."

Z ve­li­ki­mi očmi so oba vzor­ni­ka spre­mlja­li tu­di šte­vil­ni mlaj­ši tek­mo­val­ci. In kaj sta jim sve­to­va­la asa? "Vsak mo­ra ver­je­ti va­se in za­u­pa­ti svo­jim spo­sob­no­stim. Ni do­bro, če se pre­več ukvar­jaš z dru­gi­mi, saj lah­ko hi­tro obu­paš," je de­jal Mo­ho­rič, Ro­glič pa mu je le pri­ki­mal: "Le kaj bi ugo­var­jal Ma­te­ju, ko pa je ta­ko do­ber go­vo­rec." va­la, jo ča­ka v šest­naj­sti­ni fi­na­la ro­mun­ski Agro­land iz Te­mi­šva­ra. Naj­bolj­ših osem slo­ven­skih mo­ških od­boj­kar­skih ekip bo da­nes igra­lo pr­ve če­tr­t­fi­nal­ne po­kal­ne tek­me. Osre­dnja bo v Ma­ri­bo­ru, kjer se bo­sta ob 20.30 uda­ri­li mo­štvi Ma­ri­bo­ra in Cal­ci­ta Ka­mnik, so­se­da na le­stvi­ci dr­žav­ne­ga pr­ven­stva, po šti­rih tek­mah ima­ta klu­ba po 9 točk. Ma­ri­bor­ča­ni so do­slej šti­ri­krat osvo­ji­li po­kal, na­za­dnje le­ta 2006, Ka­mni­ča­ni pa tri­krat, na­za­dnje le­ta 2017.

Dru­gi pa­ri pr­vih če­tr­t­fi­nal­nih te­kem - ob 19. uri: Čr­nu­če - Šem­pe­ter, ob 20. uri: GEN-I - Sa­lo­nit An­ho­vo, ACH Vol­ley - Šo­štanj To­pol­ši­ca.

Fo­to: Reuters

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Han­na Tu­pi­ki­na bo po­memb­no orož­je v na­pa­dal­nih ak­ci­jah Ro­go­žank.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.