De­mo­kra­ti vra­ča­jo uda­rec

De­mo­kra­ti so na vme­snih vo­li­tvah v ZDA do­slej vla­da­jo­čim re­pu­bli­kan­cem iz­pu­li­li pred­stav­ni­ški dom in s tem na­po­ve­da­li gla­vo­bol dru­gi po­lo­vi­ci man­da­ta pred­se­dni­ka Trum­pa

Vecer - - FRONT PAGE - Na­po­ved tur­bu­len­tnih ča­sov Na krat­ko Mo­dra kra­va­ta na­me­sto rde­če

Zdru­že­ne dr­ža­ve Ame­ri­ke od vče­raj ne de­lu­je­jo zgolj v rde­či bar­vi re­pu­bli­kan­cev, ki jim pri­pa­da tu­di pred­se­dnik Do­nald Trump. Na ta­ko ime­no­va­nih vme­snih vo­li­tvah, noč­ni mo­ri vsa­ke­ga ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka po po­lo­vi­ci man­da­ta, so na­mreč vo­liv­ci pov­sem pre­o­bli­ko­va­li spo­dnji dom ame­ri­ške­ga par­la­men­ta, v ka­te­rem od­lo­ča 435 kon­gre­sni­kov. Po osmih le­tih so tam spet po­de­li­li ve­či­no de­mo­kra­tom (za laž­je ra­zu­me­va­nje, pri­sta­šem prej­šnje­ga pred­se­dni­ka Ba­rac­ka Oba­me in za­dnje kan­di­dat­ke za Be­lo hi­šo Hil­lary Clin­ton) in s tem re­pu­bli­kan­cem se­da­nje­ga pred­se­dni­ka Trum­pa iz­tr­ga­li vsaj del ene ve­je obla­sti. Spre­mem­be po­li­tič­ne bar­ve v gor­njem do­mu pri­ča­ko­va­no ni bi­lo. Zdi se sko­raj ne­ver­je­tno, to­da vsi ame­ri­ški po­li­tič­ni ak­ter­ji so na pr­vi po­gled lah­ko za­do­volj­ni. Re­pu­bli­kan­ci so ce­lo po­ve­ča­li svo­jo za­sto­pa­nost v sto­član­skem se­na­tu, to­rej gor­njem par­la­men­tar­nem do­mu, kjer je bi­la vo­liv­cem na vo­ljo iz­bi­ra 35 od sto­tih man­da­tov. Pred tor­kom so ime­li re­pu­bli­kan­ci šib­ko ve­či­no, 51 pro­ti 29, zdaj so šte­vi­lo svo­jih se­na­tor­jev po­ve­ča­li za naj­manj dva. Šte­vil­ka ni do­konč­na, ker so si­no­či v eni od zve­znih dr­žav za­ra­di te­sne­ga iz­i­da še pre­šte­va­li gla­so­ve. Le­to­šnje vo­li­tve bo­do osta­le v spo­mi­nu tu­di po dru­gih stva­reh. Ale­xan­dria Oca­sio Cor­te­zi se je z 29 le­ti za­pi­sa­la v zgo­do­vi­no kot naj­mlaj­ša čla­ni­ca kon­gre­sa do­slej. De­mo­krat­ka Sha­ri­ce Da­vids je po­sta­la pr­va In­di­jan­ka in po­vr­hu še pr­va lez­bij­ka, iz­vo­lje­na v kon­gres, in to ce­lo v kon­ser­va­tiv­nem Kan­sa­su. In­di­jan­ka je tu­di de­mo­krat­ka Deb Ha­a­land, ki ji je to uspe­lo v No­vi Me­hi­ki. V pred­stav­ni­škem do­mu bo na­sle­dnji dve le­ti se­del pr­vi od­kri­ti ho­mo­se­ksu­al­ni član kon­gre­sa, de­mo­krat Chris Pa­ppas, Il­han Omar iz Min­ne­so­te in Ra­shi­da Tla­ib iz Mi­chi­ga­na pa sta po­sta­li pr­vi mu­sli­man­ki, ki sta bi­li iz­vo­lje­ni v kon­gres. Omar­je­va je be­gun­ka iz So­ma­li­je, Tla­i­bo­va pa Pa­le­stin­ka.

V Gr­či­ji raz­hod dr­ža­ve in cer­kve

V Gr­či­ji sta dr­ža­va in tam­kaj­šnja pra­vo­slav­na cer­kev pod­pi­sa­li do­go­vor, ki ga je pre­mi­er Ale­ksis Ci­pras ozna­čil za zgo­do­vin­ske­ga. Cilj do­go­vo­ra je cer­kvi po­de­li­ti več av­to­no­mi­je, lah­ko pa bi od­prl tu­di pot pra­vič­nej­ši ob­dav­či­tvi cer­kve­ne­ga pre­mo­že­nja. Gr­ška cer­kev so­di pod okri­lje šir­še gr­ške pra­vo­slav­ne cer­kve, si­cer pa je ena iz­med av­to­ke­fal­nih cer­kva pra­vo­slav­ja. Po usta­vi iz le­ta 1975 ima pre­vla­du­joč po­lo­žaj v Gr­či­ji, nje­ni du­hov­ni­ki pa ima­jo po­do­ben sta­tus kot jav­ni usluž­ben­ci, ki so pla­ča­ni iz pro­ra­ču­na. To­da v to­rek skle­nje­ni do­go­vor, ki ima 15 točk, do­lo­ča, da du­hov­ni­kov ne bo­do več obrav­na­va­li kot funk­ci­o­nar­je in jih ta­ko ne bo več ne­po­sre­dno pla­če­va­la dr­ža­va. Pla­če jim bo po­slej iz­pla­če­va­la cer­kev iz po­seb­ne bla­gaj­ne, ki jo bo sa­ma upra­vlja­la. Dr­ža­va pa bo cer­kvi še na­prej na­me­nja­la sred­stva v ena­ki vi­ši­ni, kot jih se­daj za pla­če du­hov­ni­kov. Dr­ža­va in cer­kev bo­sta obe­nem vzpo­sta­vi­li sklad, ki bo upra­vlja­la s pre­mo­že­njem cer­kve, kar bi lah­ko omo­go­či­lo pra­vič­nej­šo ob­dav­či­tev. V vla­di so da­li pred pod­pi­som ve­de­ti, da bo mo­ra­la cer­kev po­slej za pre­mo­že­nje, ki ni po­ve­za­no z bo­go­služ­jem, pla­če­va­ti ze­mlji­ški da­vek. Do­go­vor mo­ra­ta se­daj po­tr­di­ti vla­da in si­no­da gr­ške cer­kve, na­to bo o njem gla­so­val še par­la­ment.

Kljub te­mu pa je j asno, da se pred­se­dni­ku Trum­pu obe­ta­jo huj­ši ča­si kot do­slej, ko so ime­li re­pu­bli­kan­ci v ro­kah vse vzvo­de obla­sti: pred­se­dni­ka, oba do­mo­va v kon­gre­su pa še ve­či­no od de­ve­tih vr­hov­nih so­dni­kov. Pred­se­dni­ka ta­ko na­sle­dnji dve le­ti vla­da­nja ča­ka­jo te­ža­ve ozi­ro­ma po­pla­va de­mo­krat­skih kon­gre­snih pre­i­skav. Ohra­ni­tev ve­či­ne v se­na­tu pa po dru­gi stra­ni po­me­ni ohra­ni­tev po­o­bla­stil za na­da­lje­va­nje pre­o­braz­be ame­ri­ške­ga zve­zne­ga sod­stva v kon­ser­va­tiv­no smer, vključ­no z mo­re­bi­tno iz­vo­li­tvi­jo še ka­kšne­ga vr­hov­ne­ga so­dni­ka.

De­mo­kra­ti v pred­stav­ni­škem do­mu že na­po­ve­du­je­jo ob­ja­vo Trum­po­vih davč­nih na­po­ve­di, ki jih skri­va že de­se­tle­tja, šte­vil­ni go­vo­ri­jo tu­di o za­čet­ku po­stop­ka za od­sta­vi­tev pred­se­dni­ka, če­prav za­ra­di re­pu­bli­kan­ske ve­či­ne v se­na­tu to ne bo iz­ve­dlji­vo. Obe­ta se ob­no­va pre­i­ska­ve ru­ske­ga vple­ta­nja v ame­ri­ške vo­li­tve 2016 in Trum­po­vih po­ve­zav z Ru­si­jo, a tu­di to bo ver­je­tno Nek­da­nji pr­vi mož kon­cer­na Agro­kor in dol­ga le­ta naj­bo­ga­tej­ši Hr­vat Ivi­ca To­do­rić je v po­stop­ku iz­ro­či­tve iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je si­no­či pri­spel na Hr­va­ško. Hr­va­ška je za To­do­ri­ćem la­ni ob­ja­vi­la med­na­ro­dno ti­ra­li­co in evrop­ski pri­por­ni na­log za­ra­di su­mov ko­rup­ci­je, go­lju­fi­je in po­na­re­ja­nja do­ku­men­tov. Viš­je so­di­šče v Lon­do­nu je po ve­čur­ni obrav­na­vi ko­nec ok­to­bra po­tr­di­lo pr­vo­sto­penj- še mo­ra­lo po­ča­ka­ti, saj se bo­do naj­prej lo­ti­li bolj opri­je­mlji­vih do­ma­čih za­dev. De­mo­krat­ska ve­či­na v spo­dnjem, pred­stav­ni­škem do­mu kon­gre­sa po mne­nju po­zna­val­cev si­cer sko­raj za­go­to­vo po­me­ni ko­nec zgod­be o Trum­po­vem zi­du na me­ji z Me­hi­ko, ko­nec uni­če­va­nja zdra­vstve­ne re­for­me pred­se­dni­ka Ba­rac­ka Oba­me in ko­nec do­da­tnih davč­nih olaj­šav za bo­ga­ta­še in kor­po­ra­ci­je. Ver­je­tno pa tu­di dru­ge­ga brez­gla­ve­ga za­pra­vlja­nja pro­ra­čun­ske­ga de­nar­ja. Mi­mo­gre­de, Trump je sa­mo le­tos vo­ja­ški pro­ra­čun dvi­gnil za oko­li 60 mi­li­jard do­lar­jev. Pred­stav­ni­ški dom ni­ma be­se­de pri ime­no­va­nju čla­nov Trum­po­ve vla­de, ve­le­po­sla­ni­kov ali so­dni­kov, lah­ko pa ga pov­sem blo­ki­ra pri za­ko­no­daj­nih po­bu­dah in po­ra­bi. A mor­da bo de­li­tev obla­sti v Wa­shing­to­nu kljub na­e­le­ktre­ne­mu stran­kar­ske­mu ozra­čju na kon­cu pri­spe­va­la Vo­liv­ci majh­ne­ga ru­ral­ne­ga okrož­ja v Ne­va­di, ki tra­di­ci­o­nal­no sim­pa­ti­zi­ra­jo z re­pu­bli­kan­ci, so zma­go na­me­ni­li kan­di­da­tu, ki ni več med ži­vi­mi in je bil pred smr­tjo ob­to­žen po­sil­stva. Ven­dar to še ni vse, po­koj­nik je bil tu­di la­stnik več bor­de­lov. Den­nis Hof, ki so ga mi­nu­li me­sec na­šli mr­tve­ga, je bil s 63 od­stot­ki gla­sov v svo­ji vo­lil­ni eno­ti iz­vo­ljen v kon­gres Ne­va­de. Ker so bi­li vo­lil­ni se­zna­mi v ča­su nje­go­ve smr­ti že na­ti­snje­ni, ga z njih ni bi­lo mo­go­če zbri­sa­ti. Nje­go­vo pred­stav­ni­ško me­sto ve­lja za pro­sto, za­ra­di če­sar bo po­seb­no pred­stav­ni­štvo te vo­lil­ne eno­te do­lo­či­lo nje­go­ve­ga na­sle­dni­ka. sko od­lo­či­tev o iz­ro­či­tvi 67-le­tne­ga mo­got­ca, ki se je pred sko­raj na­tan­ko le­tom dni pro­sto­volj­no ja­vil na lon­don­ski po­li­cij­ski po­sta­ji, ker je ve­del, da ga išče­jo. Po­tem je spro­žil dol­go­tra­jen prav­ni po­sto­pek v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji, kjer je že­lel za­vr­ni­ti ek­s­tra­di­ci­jo, a ni uspel. Hr­va­ško to­žil­stvo že­li To­do­ri­ća za­sli­ša­ti v pri­me­ru Agro­kor, v ka­te­rem ga je sku­paj z nje­go­vi­ma si­no­vo­ma in 12 nek­da­nji­mi čla­ni upra­ve kon­cer­na in za­greb­ške po­dru­žni­ce re­vi­zor­ske hi­še Ba­ker Til­ly osu­mi­lo, da so iz bla­gaj­ne Agro­kor­ja na za­seb­ne ra­ču­ne na­ka­za­li mi­li­jo­ne evrov. S tem naj bi bi­li kon­cern pri­pe­lja­li na rob pro­pa­da. (vb)

Ko­nec pre­i­ska­ve zo­per Or­ba­nov klan

Ma­džar­ska po­li­ci­ja se je od­lo­či­la za­pre­ti ko­rup­cij­sko pre­i­ska­vo, ki je po­ve­za­na z dru­ži­no ma­džar­ske­ga pre­mi­er­ja Vik­tor­ja Or­ba­na. Pre­i­ska­vo so uve­dli fe­bru­ar­ja na pod­la­gi k so­de­lo­va­nju in kom­pro­mi­som. Trump se je na vse od­zval pri­ča­ko­va­no; hva­lil je svo­jo zma­go, to­rej zma­go re­pu­bli­kan­cev, na si­noč­nji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci pa pred­stav­ni­ke re­pu­bli­kan­cev in de­mo­kra­tov po­zval k so­de­lo­va­nju, kjer si­ner­gi­je vi­di pred­vsem na po­dro­čjih in­fra­struk­tu­re in zdra­vstva. "Re­pu­bli­kan­ci so se z zma­go v se­na­tu zo­per­sta­vi­li zgo­do­vi­ni," je po­u­da­ril Trump. Kot je de­jal, so re­pu­bli­kan­ci v se­na­tu, kot ka­že, pri­do­bi­li naj­manj tri se­de­že, kar na pr­vih vme­snih vo­li­tvah v man­da­tu ni uspe­lo no­be­ne­mu ame­ri­ške­mu pred­se­dni­ku od Joh­na F. Ken­ne­dy­ja da­lje. To­da iz svo­je ko­že ni mo­gel; če­tu­di je imel oko­li vra­tu za­ve­za­no mo­dro kra­va­to v bar­vi de­mo­kra­tov, da­si­rav­no zme­raj no­si rde­čo, so nje­go­vi ti­skov­ni pred­stav­ni­ki od­vze­li be­se­do no­vi­nar­ju te­le­vi­zij­ske mre­že CNN, ko je ho­tel po­sta­vi­ti vpra­ša­nje. ugo­to­vi­tev evrop­ske­ga ura­da za boj pro­ti go­lju­fi­jam (Olaf). Kot je za ma­džar­sko ti­skov­no agen­ci­jo MTI po­tr­dil ti­skov­ni pred­stav­nik ma­džar­ske po­li­ci­je Kri­stof Gal, so v pre­i­ska­vi ugo­to­vi­li, da se "zlo­čin ni zgo­dil". Vod­ja od­bo­ra Evrop­ske­ga par­la­men­ta za pro­ra­čun­ski nad­zor In­ge Gra­es­sle je v od­zi­vu de­ja­la, da je re­zul­tat ma­džar­ske pre­i­ska­ve pre­se­ne­tljiv, saj je po­ro­či­lo Ola­fa vse­bo­va­lo tr­dne do­ka­ze. In­špek­tor­ji Ola­fa so si­cer ja­nu­ar­ja ob­ja­vi­li, da so ugo­to­vi­li šte­vil­ne ne­pra­vil­no­sti in kon­flikt in­te­re­sov v ma­džar­skih pro­jek­tih za jav­no raz­sve­tlja­vo, v ka­te­re je bi­lo vple­te­no pod­je­tje, ne­koč v la­sti Or­ba­no­ve­ga ze­ta. Olaf se je osre­di­nil na po­god­be v vre­dno­sti več de­set mi­li­jo­nov evrov, de­lo­ma fi­nan­ci­ra­ne od EU, ki jih je med le­to­ma 2011 in 2015 skle­ni­lo pod­je­tje Eli­os. To je bi­lo ta­krat de­lo­ma v la­sti so­pro­ga Or­ba­no­ve naj­sta­rej­še hčer­ke Istva­na Ti­bor­c­za, in še ene­ga mo­ške­ga, ki je tu­di bil la­stnik pod­je­tja, ki je lo­kal­nim obla­stem sve­to­va­lo pri jav­nih raz­pi­sih.

Fo­to: REUTERS

De­mo­kra­ti sla­vi­jo po svo­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.