No­va era?

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ur­ška Mli­na­rič

Od­kar so bi­li žu­pa­ni pred še­sti­mi le­ti iz­gna­ni iz par­la­men­ta, dr­žav­na oblast ni ime­la ve­li­ko po­slu­ha za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo in po­tre­be ob­čin. De­jan­sko, ra­zen pri mno­že­nju ob­čin, ni­ko­li ni bi­lo kaj ve­li­ko po­slu­ha za to ra­ven obla­sti. Ce­lo­tno si­tu­a­ci­jo je še po­slab­ša­la kri­za, kjer so vla­de le še za­te­go­va­le pas. Vsa­ko­le­tno do­lo­ča­nje pov­preč­ni­ne, to je ti­sti zne­sek, ki bi ga mo­ra­la ob­či­na do­bi­ti na ob­ča­na za iz­va­ja­nje ob­ve­znih na­log, to­rej ti­stih, ki so jim bi­le na­lo­že­ne, ne da bi bi­le vpra­ša­ne, ali so jih spo­sob­ne iz­ve­sti, pa se je vse­lej pre­le­vi­lo v ba­ran­ta­nje in ob­čin­sko mo­le­do­va­nje za do­da­ten evro, dva. Pa če­prav je v za­ko­nu ja­sno do­lo­če­na for­mu­la iz­ra­ču­na in je to­rej mo­go­če do cen­ta na­tanč­no iz­ra­ču­na­ti, ko­li­ko pri­pa­da ob­či­ni na gla­vo.

Da for­mu­la ni naj­bolj pri­mer­na, se je iz­re­klo že tu­di ra­čun­sko so­di­šče, a to je dru­ga plat zgod­be. Vla­da je pri iz­ra­ču­nih vsa­ko­krat za­i­gra­la na vi­žo kri­ze in po­tre­bo po ra­zu­me­va­nju fi­nanč­ne si­tu­a­ci­je. Za­to se je za­dnja le­ta do­ga­ja­lo, da je vla­da eno­stran­sko do­lo­či­la nje­no vi­ši­no mi­mo za­kon­skih for­mul. V tem po­gle­du je bil s Šar­če­vo vla­do za­go­to­vo stor­jen po­zi­ti­ven pre­mik, če­prav so ob­čin­ski pred­stav­ni­ki ja­sno da­li ve­de­ti, da so v do­go­vor pri­vo­li­li s sti­snje­ni­mi zob­mi. Bolj kot vla­di, je bil ob­ču­tek, da je bil do­se­žen do­go­vor v tem tre­nut­ku v in­te­re­su žu­pa­nov, ki ima­jo le še dva te­dna, da po­sku­ša­jo pri­do­bi­ti na svo­jo stran vo­liv­ce. In za­ve­za o ne­ko­li­ko viš­ji pov­preč­ni­ni, če­prav še da­leč od za­do­stne­ga zne­ska, lah­ko ro­di no­ve oblju­be. Pa če­prav je zdaj tu­di ja­sno, da žu­pa­ni, ko so spre­je­li tak do­go­vor, ne bo­do več mo­gli tar­na­ti o tem, ka­ko mo­ra­jo za pla­či­lo ob­ve­znih na­log čr­pa­ti iz sred­stev, ki so si­cer na­me­nje­na in­ve­sti­ci­jam. Do­go­vo­ru so na­mreč, pa če­prav tež­ko, pri­tr­di­li. Pa ven­dar­le se po­slu­ša­joč sla­vo­spev pred­se­dni­ka vla­de Mar­ja­na Šar­ca vlo­gi in po­me­nu ob­čin za ra­zvoj dr­ža­ve, ki ga je na­ni­zal ob skle­ni­tvi do­go­vo­ra o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne, člo­vek ne mo­re zne­bi­ti ob­čut­ka, da se na re­la­ci­ji vla­da-ob­či­ne za­če­nja no­va era. In da lah­ko ob­či­ne konč­no ra­ču­na­jo na vla­do, ki bo ra­zu­me­la nji­ho­ve po­tre­be, na­lo­ge in po­slan­stvo. Ne na­za­dnje naj bi bi­la ga­ran­ci­ja za to, da je sam pre­mi­er še pred pol le­ta grel žu­pan­ski stol­ček. Pa je to do­volj, da se bo po­gled na vlo­go ob­čin spre­me­nil?

Iz­ha­ja­joč iz pod­pi­sa­ne­ga v do­go­vo­ru bo že v do­bre­ga pol le­ta ja­sno, ali bo ta vla­da bolj ali manj osta­la pri le­pih be­se­dah ali bo pre­šla k de­ja­njem, ki bo­do pri­ne­sla po­zi­tiv­ne učin­ke. Da po­tre­bu­je­mo pre­ve­tri­tev za­ko­no­da­je, ki bo ob­či­nam olaj­ša­la iz­ved­bo pro­jek­tov in po­stop­kov, jih raz­bre­me­ni­la pre­šte­vil­nih na­log in obe­nem zmanj­ša­la stro­ške, ni dvo­ma. A tu­di prej­šnja, Ce­rar­je­va vla­da je, ta­ko kot to zdaj na­po­ve­du­je se­da­nja, po­sku­ša­la kle­sti­ti stro­ške in pre­gle­do­va­la na­lo­ge, pa o ve­li­kem učin­ku ni bi­lo mo­go­če go­vo­ri­ti. Vse je bi­lo de­la­no za hi­pne učin­ke, brez ši­ro­ke­ga po­gle­da in sis­tem­skih re­ši­tev. Prav sle­dnje pa na­ša lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­tre­bu­je. Za­to bo­do na kon­cu dne­va šte­la le de­ja­nja in ne le­pe be­se­de.

Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­tre­bu­je sis­tem­ske re­ši­tve

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.