Žu­pa­ni za­do­volj­ni z do­go­vo­rom

Do­go­vor o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne je pr­vi ko­rak k so­de­lo­va­nju med vla­do in ob­či­na­mi, je ob pod­pi­su do­go­vo­ra de­jal pred­se­dnik vla­de Mar­jan Ša­rec, še pred pol le­ta sam žu­pan Ka­mni­ka

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ur­ška Mli­na­rič

Do­go­vor o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne - to je zne­sek, ki ga do­bi ob­či­na na ob­ča­na za iz­va­ja­nje ob­ve­znih na­log - je pr­vi ko­rak k so­de­lo­va­nju med vla­do in ob­či­na­mi, je ob pod­pi­su do­go­vo­ra, ki pov­preč­ni­no za le­to 2019 do­lo­ča pri 573,50 evra, de­jal pred­se­dnik vla­de Mar­jan Ša­rec. Pri­znal je, da so bi­la pri­ča­ko­va­nja ob­čin ve­čja; pov­preč­ni­na je za 20 evrov viš­ja od le­to­šnje in za 35 evrov niž­ja od ti­ste, ki bi ob­či­nam pri­pa­da­la po za­kon­ski for­mu­li, a so, ta­ko pre­mi­er, pred­stav­ni­ki treh ob­čin­skih zdru­ženj ra­zu­me­li tre­nu­tno fi­nanč­no si­tu­a­ci­jo. Da so v do­go­vor pri­vo­li­li s sti­snje­ni­mi zob­mi, je do­dal pred­se­dnik Sku­pno­sti ob­čin Slo­ve­ni­je Bran­ko Le­di­nek, ki je ta­ko kot Ro­bert Smr­delj iz Zdru­že­nja ob­čin Slo­ve­ni­je in Ma­tej Ar­čon, Zdru­že­nje me­stnih ob­čin, ven­dar­le iz­ra­zil za­do­volj­stvo nad pri­sto­pom se­da­nje vla­de do ob­čin. Vla­da naj bi, kot je bi­lo ra­zu­me­ti pred­stav­ni­ke ob­čin, tu­di z od­no­som konč­no po­ka­za­la ra­zu­me­va­nje za te­ža­ve ob­čin.

"Ob­či­ne so no­sil­ke ra­zvo­ja"

Ob­či­ne, kot je po­u­da­ril pre­mi­er Ša­rec, še pred pol le­ta sam žu­pan Ka­mni­ka, ni­so sin­di­ka­ti, tem­več so ve­ja obla­sti, ki se jo je dol­go do­je­ma­lo kot ne­po­treb­no, ob­rob­no. "Nuj­no je, da zač­ne­mo drug dru­ge­ga ra­zu­me­ti in so­de­lo­va­ti kot dve ve­ji obla­sti. Ob­či­ne so po­dalj­ša­na ro­ka dr­žav­nih obla­sti. Ob­či­ne so no­sil­ke ra­zvo­ja in naj­bolj ra­zu­me­jo pro­ble­me lju­di, je na­šte­val Ša­rec in za­vr­nil kot zgre­šen po­gled na žu­pa­ne kot lo­kal­ne še­ri­fe. "Žu­pa­ni vpli­va­jo na ži­vlje­nje ob­čank in ob­ča­nov. Več pro­ble­mov ko bo­do re­ši­li na te­re­nu, manj pro­ble­mov bo ime­la vla­da."

Za­to je Ša­rec na­po­ve­dal, da bo vla­da sku­paj z ob­čin­ski­mi zdru­že­nji, za ka­te­ra me­ni, da bi se mo­ra­la zdru­ži­ti v eno, v po­seb­nih de­lov­nih sku­pi­nah pre­gle­da­la se­da­njo za­ko­no­da­jo na po­dro­čju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. To je nuj­no po­so­do­bi­ti, saj, po nje­go­vi oce­ni, še bolj kot vi­ši­na pov­preč­ni­ne ra­zvoj ob­čin za­vi­ra ne­ra­zu­mna za­ko­no­da­ja na vseh po­dro­čjih. "Mo­ra­mo do­bi­ti za­ko­no­da­jo, ki bo ob­či­nam omo­go­ča­la bolj­ši ra­zvoj, hkra­ti pa pre­gle­dnost nad de­lo-

va­njem ob­čin. Te se lah­ko še ta­ko tru­di­jo, a če jih ne­ži­vljenj­ska za­ko­no­da­ja ome­ju­je, ne mo­re­jo de­la­ti na pol­no," je de­jal Ša­rec. Da pov­preč­ni­na ob­či­nam omo­go­ča iz­va­ja­nje ra­zvoj­nih in in­ve­sti­cij­skih na­log, pa če­prav v njej še ni­so za­je­ti stro­ški, ki bo­do na­lo­že­ni ob­či­nam po skle­ni­tvi do­go­vo­ra o od­pra­vi plač­nih ano­ma­lij s sin­di­ka­ti jav­ne­ga sek­tor­ja, pa je oce­nil fi­nanč­ni mi­ni­ster An­drej Ber­ton­celj. Spo­mnil je, da bo da­vek na ne­pre­mič­ni­ne, ki naj bi bil vpe­ljan z le­tom 2020, v ce­lo­ti ob­čin­ski vir in naj bi jim omo­go­čil ve­čjo fi­nanč­no av­to­no­mi­jo.

Prav k nuj­no­sti ve­čje fi­nanč­ne av­to­no­mi­je ob­čin in do­se­ga­nju so­glas­ja o na­či­nu fi­nan­ci­ra­nja ob­čin je vla­do v po­ro­či­lu o lo­kal­ni de­mo­kra­ci­ji v Slo­ve­ni­ji po­zva­lo po­sve­to­val­no te­lo Sve­ta Evro­pe. Ta­ko je mi­ni­ster za jav­no upra­vo Ru­di Med­ved na­po­ve­dal, da naj bi spre­me­nje­na za­ko­no­da­ja v so­glas­ju z ob­či­na­mi omo­go­či­la, da bi bi­lo fi­nan­ci­ra­nje av­to­ma­ti­zi­ra­no, in se ne bi bi­lo tre­ba več vsa­ko le­to po­ga­ja­ti o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne.

Po­čr­pa­ti evrop­ska sred­stva

Žu­pa­ni so oce­ni­li, da mo­ra vsa­ko so­de­lo­va­nje te­me­lji­ti na za­u­pa­nju in ra­zu­me­va­nju, za­to so z do­se­da­njim od­no­som Šar­če­ve vla­de za­do­volj­ni. "Tu­di sa­mi pa mo­ra­mo sto­ri­ti ko­rak in pre­gle­da­ti, kje je še v ob­či­nah mo­go­če zni­ža­ti stro­ške, je de­jal no­vo­go­ri­ški žu­pan Ar­čon. Ob tem je opo­zo­ril, da se je tre­ba vr­ni­ti v ob­do­bje pred le­tom 2014, ko je ob­či­nam uspe­va­lo v ve­li­ki me­ri po­čr­pa­ti evrop­ska sred­stva, ki so edi­na ra­zvoj­na sred­stva za ob­či­ne.

Na vpra­ša­nje, kdaj se bo vla­da lo­ti­la is­ka­nja dvo­tre­tjin­ske ve­či­ne za usta­no­vi­tev po­kra­jin, ki sta jih obe stra­ni iz­po­sta­vi­li kot nu­jen ko­rak k ena­ko­mer­nej­še­mu ra­zvo­ju, je pre­mi­er Ša­rec de­jal, da je pred tem tre­ba od­go­vo­ri­ti na mar­si­ka­te­ro vpra­ša­nje. Sam me­ni, da bi mo­ra­li ime­ti ma­ksi­mal­no osem po­kra­jin, pri če­mer je pre­pri­čan, da jih ne bo­mo do­bi­li, do­kler ne bo pri­pra­vlje­no­sti,

Pov­preč­ni­na za le­to 2019 bo zna­ša­la 573,50 evra. To je zne­sek, ki ga do­bi ob­či­na na ob­ča­na za iz­va­ja­nje ob­ve­znih na­log. No­vi da­vek na ne­pre­mič­ni­ne naj bi ob­či­nam omo­go­čil fi­nanč­no av­to­no­mi­jo. Pre­mi­er Ša­rec bi po­kra­ji­ne do­lo­čil in usta­no­vil kar z de­kre­tom.

da se do­lo­či­jo. In če­prav po pred­ho­dnem po­sve­to­va­nju, bi jih, ta­ko Ša­rec vla­da mo­ra­la do­lo­či­ti z de­kre­tom. Da gle­de na pri­o­ri­te­te se­da­nje vla­de v tem man­da­tu ne bo­mo do­bi­li po­kra­jin, pa je skle­nil žu­pan Ar­čon, za­to kot to­li­ko bolj nuj­no vi­di ure­di­tev fi­nan­ci­ra­nja ob­čin.

Ma­tej Ah­čon: "Tu­di sa­mi pa mo­ra­mo sto­ri­ti ko­rak in pre­gle­da­ti, kje je še v ob­či­nah mo­go­če zni­ža­ti stro­ške"

Fo­to: Mar­ko VANOVŠEK

Pov­preč­ni­na ob­či­nam omo­go­ča iz­va­ja­nje ra­zvoj­nih in in­ve­sti­cij­skih na­log.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.