Mi­ni­mal­na pla­ča spet raz­vne­ma

Opo­zi­cij­ska Le­vi­ca bi s pod­po­ro vseh ko­a­li­cij­skih strank ja­nu­ar­ja uza­ko­ni­la 667 evrov ne­to mi­ni­mal­ne pla­če, le­to ka­sne­je 700 evrov

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Jel­ka Zu­pa­nič

Pri nas tre­nu­tno pre­je­ma 638 evrov ne­to mi­ni­mal­ne pla­če oko­li 42.300 lju­di, od te­ga 7600 de­lav­cev v jav­nem sek­tor­ju. Že ja­nu­ar­ja 2019 pa naj bi no­va mi­ni­mal­na ne­to pla­ča zna­ša­la 667 evrov. To si že­li Le­vi­ca, pod­pi­ra­jo jo vse ko­a­li­cij­ske stran­ke. Če bo spre­jet pre­dlog za­ko­na o mi­ni­mal­ni pla­či, ki ga je vče­raj, se­dem te­dnov pred no­vim le­tom, vlo­ži­la v pro­ce­du­ro v dr­žav­ni zbor, naj bi de­lav­ci z mi­ni­mal­cem že kma­lu pre­je­ma­li me­seč­no 29 evrov več ne­to pla­če.

Le­ta 2020 bi mi­ni­mal­na ne­to pla­ča zna­ša­la 700 evrov, ali sko­raj 62 evrov več kot zdaj, le­to po­zne­je pa (že iz­ra­ču­na­na po bo­do­či for­mu­li) 736 evrov ne­to, ali sko­raj sto evrov več kot ta hip. Ko­or­di­na­tor Le­vi­ce Lu­ka Me­sec je po­ve­dal, da bi s for­mu­lo, s ka­te­ro bi po 2021. do­lo­ča­li mi­ni­mal­ca, uza­ko­ni­li, da mo­ra bi­ti mi­ni­mal­na pla­ča vsaj 20 od­stot­kov viš­ja od mi­ni­mal­nih ži­vljenj­skih stro­škov, so­deč po tre­nu­tnih, to­rej 736 evrov. Ven­dar je SMC, v na­spro­tju z mi­ni­str­stvom za de­lo, na­ja­vi­la, da ima o upo­ra­bi for­mu­le v ome­nje­nem le­tu še po­mi­sle­ke. A Me­sec je for­mu­li na­klo­njen, ker ne bi "nih­če, ki de­la osem ur na dan, več ži­vo­ta­ril na pra­gu tve­ga­nja re­všči­ne", če bi upo­ra­blja­li po no­vem za do­lo­ča­nje mi­ni­mal­ne pla­če for­mu­lo.

Za­ra­di do­dat­kov so de­lav­ci z mi­ni­mal­cem ka­zno­va­ni

Le­vi­ca pre­dla­ga tu­di, da bi mi­ni­mal­no pla­čo že pri­ho­dnje le­to oči­sti­li vseh do­dat­kov. "Iz­lo­či­tev do­dat­kov bi po­me­ni­la, da je osnov­na pla­ča 638 evrov, vse na­gra­de, ti­ste za po­slov­no uspe­šnost, za de­lov­no uspe­šnost, za de­lov­no do­bo, za tež­je de­lov­ne raz­me­re, pa bi mo­ra­li do­pla­ča­ti k te­mu zne­sku," je po­ja­snil Me­sec. Kdaj naj bi ob­ve­ljal tu­di ta del za­ko­na, se vsi vple­te­ni, od pri­stoj­ne­ga mi­ni­str­stva do ko­a­li­cij­skih strank, še ni­so uskla­di­li. Mi­ni­str­stvo za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in ena­ke mo­žno­sti bi do­dat­ke iz­lo­či­lo, a še­le le­ta 2020. A Me­sec pra­vi: "Do­dat­ki bo­do iz­klju­če­ni, to je dej­stvo. Vpra­ša­nje, ki osta­ja, je zgolj naj­pri­mer­nej­ši da­tum."

Fi­nanč­ni mi­ni­ster An­drej Ber­ton­celj za zdaj pre­dlo­gu ni vzel me­re. Ta­ko se lah­ko za­ne­se­mo le na oce­no fi­nanč­nih po­sle­dic, s ka­te­ro so po­stre­gli pre­dla­ga­te­lji. Me­sec je pre­pri­čan, da je tak dvig mi­ni­mal­ne pla­če, ki ga pod­pi­ra 52 po­slan­cev, pro­ra­čun­sko nev­tra­len, ker bo­do več pri­spev­kov in dav­kov pro­ra­ču­nu pri­ne­sle viš­je pla­če v jav­nem in za­seb­nem sek­tor­ju. Ce­lo­tna ma­sa plač naj bi se za­ra­di ta­ke­ga dvi­ga mi­ni­mal­nih plač

po­ve­ča­la za oko­li en od­sto­tek. Sin­di­ka­ti so tak pre­dlog že po­hva­li­li. Ta­ko sam dvig kot tu­di iz­lo­či­tev do­dat­kov iz mi­ni­mal­ne pla­če. Glav­ni taj­nik šol­ske­ga sin­di­ka­ta Sviz Bra­ni­mir Štru­kelj je za Ve­čer po­ve­dal, da so že prej pod­pi­ra­li dvig mi­ni­mal­ne pla­če, po­se­bej pa so iz­po­sta­vlja­li tu­di dej­stvo, da so del mi­ni­mal­ne pla­če do­dat­ki, ki jih dru­gi za­po­sle­ni pre­je­ma­jo k osnov­ni pla­či. Za­to de­ni­mo sta­rej­ši de­lav­ci, ki za­slu­ži­jo za de­lo mi­ni­mal­ca, ni­so de­le­žni do­dat­ka na de­lov­no do­bo, ki pri­pa­da vsem dru­gim. "Zdaj ga edi­ni ni­ma­jo," je de­jal Štru­kelj. S ta­ko spre­mem­bo bi ga do­bi­li. Da so de­lo­da­jal­ci spet pro­ti dvi­gu mi­ni­mal­ne pla­če, Štru­klja ni pre­se­ne­ča­lo, vpra­šal se je le, ali je to kaj no­ve­ga.

De­lo­da­jal­ci v zra­ku, ker ni so­ci­al­ne­ga di­a­lo­ga

De­lo­da­jal­ce je so­li­stič­na po­slan­ska ak­ci­ja, ka­te­re po­sle­di­ce bo­do ču­ti­la zla­sti pod­je­tja, dvi­gni­la na no­ge. Že SMC kot so­pod­pi­sni­co pre­dlo­ga je zmo­ti­lo, da pri spre­je­ma­nju za­ko­na o mi­ni­mal­ni pla­či ni so­ci­al­ne­ga di­a­lo­ga. Pa jim je Me­sec vče­raj po­ja­snil, da so se s ko­a­li­ci­jo do­go­vo­ri­li, da bo pre­dlog obrav­na­val tu­di eko­nom­sko-so­ci­al­ni svet. S pred­se­dni­kom vla­de Mar­ja­nom Šar­cem da so do­go­vor­je­ni, da bo vla­da pre­dla­ga­ni za­kon po­sla­la v raz­pra­vo tu­di na svet.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

V le­tu 2021 bi bil mi­ni­ma­lec vsaj za pe­ti­no viš­ji od mi­ni­mal­nih ži­vljenj­skih stro­škov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.