V dveh le­tih ob­se­va­li ti­soč bol­ni­kov

Za­gon ra­di­o­te­ra­pi­je je bil "ve­li­kan­ski za­lo­gaj", pra­vi pred­stoj­ni­ca on­ko­lo­gi­je v UKC Ma­ri­bor Ma­ja Rav­nik, ki ra­ču­na, da bo­do eki­po lah­ko kma­lu ka­dro­vsko okre­pi­li

Vecer - - MARIBOR - Stro­ka je sto­pi­la sku­paj Po­tre­bu­je­jo še 30 lju­di

Vseh ob­se­vanj nik­dar ne bo­do iz­va­ja­li v Ma­ri­bo­ru, saj to ne bi bi­lo var­no. Bol­ni­kov, ki bi po­tre­bo­va­li ra­di­kal­no ob­se­va­nje pljuč, naj bi bi­lo de­ni­mo le 15 na le­to, kar je pre­majh­no šte­vi­lo, da bi ru­ti­na ob­se­vanj lah­ko bi­la var­na, če bi to iz­va­ja­li na več me­stih. Za ra­ke, ki so še bolj red­ki, pa sploh ne bi bi­lo smi­sel­no, da jih zdra­vi­jo dru­gje kot na On­ko­lo­škem in­šti­tu­tu v Lju­blja­ni. "Smi­sel­no je, da se to zdra­vi skon­cen­tri­ra­no, ta­ko lah­ko ima zdrav­nik do­volj iz­ku­šenj," po­u­da­ri pred­stoj­ni­ca on­ko­lo­gi­je dr. Ma­ja Rav­nik. Za­to tu­di plju­ča, ki jih v UKC Ma­ri­bor pri­če­nja­jo ob­se­va­ti v teh dneh, ob­se­va­jo le pa­li­a­tiv­no. Kot po­ve Rav­ni­ko­va, je bil za­gon ra­di­o­te­ra­pi­je "ve­li­kan­ski za­lo­gaj". Po­hva­li pred­vsem en­tu­zi­a­zem mla­de eki­pe, ki po­sta­vlja od­de­lek na no­ge, in so­de­lo­va­nje z On­ko­lo­škim in­šti­tu­tom Lju­blja­na. "Po­sta­vi­mo lah­ko spo­me­nik do­bre­mu so­de­lo­va­nju čez Tro­ja­ne. Stro­ka je sto­pi­la sku­paj, za­to smo lah­ko za­če­li. Vsa­ka no­vost se­ve­da mo­ra bi­ti var­na za bol­ni­ke in za­po­sle­ne. Za­to je ta pro­ces dol­go­tra­jen. Ra­di­o­te­ra­pi­ja pa je sploh iz­je­mna ma­te­ma­tič­no-fi­zič­na me­to­da, ob­se­va­nje mo­ra bi­ti do­zi­ra­no na­tanč­no, pre­vi­dno in umir­je­no. To zah­te­va iz­je­mno ve­li­ko zna­nja iz raz­lič­nih strok," ra­zlo­ži. Za eno ob­se­va­nje je na­mreč po­treb­nih vsaj 12 lju­di, jo do­pol­ni me­di­cin­ski fi­zik Sa­šo Pul­ko.

V am­bu­lan­ti naj­prej bol­ni­ku zdrav­nik pred­sta­vi, kaj se bo z njim do­ga­ja­lo. Po­tem gre bol­nik v pred­pri­pra­vo - na sli­ka­nje, kjer zač­ne­jo ri­sa­ti tar­čo za ob­se­va­nje in or­ga­ne, ki jih mo­ra­jo za­šči­ti­ti pred žar­če­njem. Za to po­leg zdrav­ni­ka ra­di­o­te­ra­pev­ta po­tre­bu­je­jo in­že­nir­je ra­di­o­te­ra­pi­je in me­di­cin­ske fi­zi­ke, še en zdrav­nik pa plan pre­ve­ri. Na­to gre bol­nik na ob­se­va­nje. Tam po­leg zdrav­ni­ka po­tre­bu­je­jo še tri in­že­nir­je. Bol­nik mo­ra bi­ti na­me­ščen ze­lo na­tanč­no, nje­go­vo gi­ba­nje pa mi­ni­mal­no, da je ob­se­va­nje ci­lja­no in ne po­ško­du­je dru­gih tkiv. Ka­dro­vsko po­manj­ka­nje jim one­mo­go­ča, da bi lah­ko na dan ob­se­va­li več Ob­se­va­nje bol­ni­kov z ra­kom v UKC Ma­ri­bor opra­vlja­jo že dve le­ti. Z ob­se­val­ni­ki, ki jih je le­ta 2013 do­ni­ra­la Švi­ca. kot 40 lju­di. Tre­nu­tno ima­jo na­mreč le eno zdrav­ni­co spe­ci­a­list­ko ra­di­o­te­ra­pi­je, po­ma­ga­jo jim tu­di ko­le­ga iz Za­gre­ba in men­tor­ji iz Lju­blja­ne. Pri­ho­dnje le­to naj bi spe­ci­a­li­za­ci­jo iz ra­di­o­te­ra­pi­je za­klju­či­li štir­je, prav ta­ko štir­je pa spe­ci­a­li­za­ci­jo iz in­ter­ni­stič­ne on­ko­lo­gi­je. Rav­ni­ko­va upa, da bo­do le­ta 2020 lah­ko pre­šli še na po­pol­dan­sko iz­me­no in pod­vo­ji­li šte­vi­lo ob­se­vanj. "Ra­zvoj no­ve­ga od­del­ka ni, da pri­deš v stav­bo in so tam že vsi lju­dje, ki jih po­tre­bu­ješ. Te pred­sta­ve so bi­le na­pač­ne, kar je za se­boj po­te­gni­lo ne­go­do­va­nje," re­al­no pred­sta­vi si­tu­a­ci­jo pred­stoj­ni­ca.

Osnov­no sis­te­mi­za­ci­jo so od le­ta 2016 si­cer že ne­ko­li­ko po­ve­ča­li. Me­sta za se­str­ski ka­der ima­jo zdaj za­pol­nje­na. A po­treb ima­jo več, za­to lju­di so v dveh le­tih ob­se­va­li v UKC Ma­ri­bor, le­tos oko­li 700 bol­ni­kov zdaj ob­se­va­jo na dan pr­vih am­bu­lan­tnih pre­gle­dov me­seč­no opra­vi­jo za ob­se­va­nja je za­po­sle­nih na od­del­ku za on­ko­lo­gi­jo po­stelj za ho­spi­ta­li­za­ci­jo ima­jo ob­se­val­ni­ka ima­jo v kle­ti so zno­va za­pro­si­li za po­ve­ča­nje sis­te­mi­za­ci­je za še 30 mest - ta­ko za me­di­cin­ske se­stre kot za in­že­nir­je, fi­zi­ke in zdrav­ni­ke. Tu­di to bo po­goj, da bo­do lah­ko pre­šli še na po­pol­dan­sko iz­me­no ne le na ra­di­o­te­ra­pi­ji, am­pak tu­di pri in­ter­ni­stič­ni on­ko­lo­gi­ji, kjer za­go­ta­vlja­jo sis­tem­sko zdra­vlje­nje s ke­mo­te­ra­pi­jo in zdra­vi­li. Na on­ko­lo­gi­ji že­li­jo ši­ri­ti tu­di pa­li­a­ti­vo, ope­ra­ci­je pri ra­ka­vih bol­ni­kih pa bo­do še na­prej iz­va­ja­li na ki­rur­ških od­del­kih. Vče­raj do­pol­dne so se na obi­sku v UKC Ma­ri­bor mu­di­li pred­stav­ni­ki par­la­men­tar­ne­ga od­bo­ra za zdra­vstvo. Od­zva­li so se va­bi­lu vod­stva UKC, ki jih je na­to se­zna­ni­lo s tre­nu­tnim sta­njem, splo­šni­mi raz­me­ra­mi in per­spek­ti­vo stro­kov­ne­ga ra­zvo­ja. Stro­kov­ni di­rek­tor Ma­tjaž Vo­grin je po­ve­dal, da je šlo zgolj za in­for­ma­tiv­ni obisk brez skle­pov ali kon­kre­tnih za­vez. Vod­stvo bol­ni­šni­ce si­cer pri­ča­ku­je, da bo­do po­slan­ci "ugo­to­vi­li de­jan­sko sta­nje v slo­ven­skih bol­ni­šni­cah in da bo dr­ža­va vsem za­go­to­vi­la enak do­stop do zdra­vstve­nih sto­ri­tev". Kot nam je po­ve­dal Franc Tr­ček, pred­se­dnik od­bo­ra, je to bil nji­hov pr­vi obisk na te­re­nu. Da naj­prej obi­šče­jo UKC Ma­ri­bor, pa so se od­lo­či­li za­ra­di "pe­re­če in re­sne pro­ble­ma­ti­ke", ki je po Trč­ko­vi oce­ni po­sle­di­ca te­ga, da je bil ma­ri­bor­ski UKC "ka­kšno de­se­tle­tje za­ne­mar­jen". Za­to je tre­ba "pre­se­ka­ti ta gor­dij­ski vo­zel, saj je dej­stvo, da je UKC Ma­ri­bor v ne­e­na­kih iz­ho­dišč­nih po­go­jih na­pram UKC Lju­blja­na".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.