Ho­tel Di­a­na spet na­pro­daj

Kup­ce za stav­bo bo­do sku­ša­li naj­ti tu­di v tu­ji­ni, upra­vljav­ci ho­te­la ven­dar­le za­če­li iz­pla­če­va­ti re­gres, ki ga dol­gu­je­jo iz pre­te­klih let

Vecer - - MARIBOR - O (ne)spre­je­mlji­vo­sti po­nudb Sin­di­kat bo pre­dla­gal viš­je pla­če

Re­ži­ser in igra­lec lju­to­mer­ske gle­dal i ške sku­pi­ne Sreč­ko Cen­trih je za no­vo gle­da­li­ško pred­sta­vo iz­bral brez­ča­sno be­se­di­lo. Na­slov ko­me­di­je, ki so jo kla­si­fi­ci­ra­li kot ero­tič­no, je Me­njaj­va že­ni, njen av­tor pa je srb­ski gle­da­li­ški in film­ski igra­lec ter re­ži­ser in pi­sec Ra­de Vu­ko­tić. Pred­sta­vo, ka­te­re iz­vir­ni na­slov je Me­nja­mo že­ne, je po­sta­vil v da­na­šnji čas in v vsak­da­njik dveh pa­rov. So­nja in Dar­ko ter Ana in Mar­ko sta pa­ra, ki se od­lo­či­ta, da bo­sta v svo­je mo­no­to­ne po­stelj­ne vra­go­li­je vne­sla ne­kaj mo­der­ne­ga. Mar­ko na­mreč le­pe­ga dne svo­je­mu pri­ja­te­lju Dar­ku pre­dla­ga, da iz­bolj­ša­ta svo­je lju­be­zen­sko ži­vlje­nje in me­nja­ta že­ni.

Sreč­ko Cen­trih pra­vi, da so ta­ko igro is­ka­li tri le­ta. "Vu­ko­tić je svoj tekst tu­di re­ži­ral in so ga igra­li v gle­da­li­šču Sla­vi­ja v Be­o­gra­du. Mi pa smo do­bi­li av­tor­ske pra­vi­ce ek­sklu­ziv­no za Slo­ve­ni­jo, za­to bo pred­sta­va pri nas pre­mi­er­no od­i­gra­na," pra­vi Cen­trih, ki je be­se­di­lo pre­ve­del in pri­re­dil. Pred­sta­va tra­ja uro in pet­najst, dvaj­set mi­nut. To je do­volj za šti­ri igral­ce in tak tem­po.

Cen­trih v pred­sta­vi igra Dar­ka, nje­gov pri­ja­telj Mar­ko pa je Sa­mo Tuš, ki pra­vi: "Me­ne je iz­bral po tem, kdo si naj­prej za­po­mni tekst (smeh)." "Is­ka­li smo pač ne­ko­ga, da bi bi­la za­de­va čim bolj pe­stra. Sa­ma po­znam od prej, ko sem še re­ži­ral v Kri­žev­cih, in sem v njem vi­del po­ten­ci­al­ne­ga kan­di­da­ta. Si­cer sem se zmo­til, am­pak na na­pa­kah se uči­mo," v ša­li do­da re­ži­ser. Pri žen­skih vlo­gah, pra­vi Cen­trih, ni mo­gel zgre­ši­ti, saj ju kot igral­ki po­zna, ker sta del eki­pe. So­njo, Dar­ko­vo že­no, igra Lju­ba Er­ha­tič, Mar­ko­vo Ano pa Da­ni­je­la Ku­tnjak. Ne­po­gre­šljiv del pred­sta­ve Me­njaj­va že­ni sta tu­di še­pe­tal­ka Ro­ma­na Iva­nu­ša in teh­nič­na po­moč Mi­la­na Pre­lo­ga. "To pred­sta­vo bo­mo, ta­ko ra­ču­nam, igra­li ka­ke tri se­zo­ne. Tre­nu­tno še igra­mo naj­ra­zlič­nej­še krat­ke ske­če in Ka­ta­stro­fal­no ve­čer­jo. Naj­prej pred do­ma­čo pu­bli­ko, po­tem pa gre­mo ven," pra­vi Cen­trih. Tu­di v Sr­bi­jo se bo­do od­pra­vi­li, še na­po­ve­du­je­jo.

Utri­nek iz pred­sta­ve

Lju­bljan­ska druž­ba He­ta As­set Re­so­lu­ti­on spet pro­da­ja so­bo­ški ho­tel Di­a­na, in si­cer po ce­ni 1,8 mi­li­jo­na evrov. V za­dnjih me­se­cih so ho­tel uma­kni­li iz pro­daj­ne­ga po­stop­ka, saj so bi­li na­če­lo­ma za na­kup že zme­nje­ni s po­ten­ci­al­nim kup­cem. A je po­sel pa­del v vo­do. V He­ti za­de­ve ne ko­men­ti­ra­jo. Po ne­u­ra­dnih, a za­ne­slji­vih in­for­ma­ci­jah naj bi šlo za dva po­slov­na par­tner­ja, ki pa ni­sta mo­gla za­pre­ti fi­nanč­ne kon­struk­ci­je za na­kup. Eden od nji­ju naj bi si po­tem še ve­dno pri­za­de­val naj­ti ustre­zne­ga fi­nan­cer­ja, po­tem ko pri ban­kah ni do­bil po­so­ji­la. V He­ti naj bi se že po­go­var­ja­li z več dru­gi­mi in­te­re­sen­ti za na­kup, prav ta­ko bo­do kup­ca sku­ša­li naj­ti v tu­ji­ni. Pri tem pro­da­jo ovi­ra tu­di dej­stvo, da ho­tel ni pra­zen, pri He­ti naj bi že­le­li pre­ki­ni­ti so­de­lo­va­nje z do­se­da­njim upo­rab­ni­kom - so­bo­ško druž­bo Ho­tel Di­a­na, ka­te­re la­stni­ca Ol­ga Be­lec je za naš me­dij več­krat po­ve­da­la, da so tu­di sa­mi in­te­re­sen­ti za na­kup ho­te­la, ven­dar, kot smo še iz­ve­de­li, je nji­ho­va po­nud­ba za He­to ne­spre­je­mlji­va. Bel­če­va je bi­la pred krat­kim ime­no­va­na za dr­žav­no se­kre­tar­ko v Ura­du vla­de RS za Slo- ven­ce v za­mej­stvu in po sve­tu, vo­de­nje ho­te­la pa je pre­da­la svo­je­mu si­nu Pa­tricku Bel­cu, ki je prav ta­ko so­la­stnik druž­be Ho­tel Di­a­na. Kot smo že po­ro­ča­li, pa se v druž­bi med­tem so­o­ča­jo tu­di z ne­za­do­volj­stvom za­po­sle­nih, med dru­gim za­ra­di niz­kih plač in ne­iz­pla­ča­ne­ga re­gre­sa iz pre­te­klih let, za­ra­di če­sar so ime­li pred­stav­ni­ki Sin­di­ka­ta go­stin­stva in tu­riz­ma Slo­ve­ni­je ko­nec ok­to­bra se­sta­nek z vod­stvom druž­be. Po pre­gle­du ne­iz­pla­ča­nih re­gre­sov za le­tni do­pust so ugo­to­vi­li, da je Bel­če­va od le­ta 2013, ko je pre­vze­la pod­je­tje, za­po­sle­nim vse do da­nes iz­pla­ča­la re­gres za le­to 2012, 2013, 2014, ta te­den pa so iz­pla­ča­li še za­dnji obrok re­gre­sa za le­to 2018. Prav ta­ko naj bi do kon­ca le­ta za­po­sle­nim iz­pla­ča­li še re­gres za le­to 2015. Ta­ko bo­do za­po­sle­nim dol­žni iz­pla­ča­ti še re­gres iz let 2016 in 2017. V sin­di­ka­tu še iz­po­sta­vlja­jo, da če­prav so de­lav­ci se­zna­nje­ni, da je re­gres iz­to­žlji­va pra­vi­ca, ki jo lah­ko iz­ter­ja­jo pre­ko de­lov­ne­ga so­di­šča, se za tož­bo ni od­lo­čil no­be­den od za­po­sle­nih. V sin­di­ka­tu še po­ja­snju­je­jo, da bo gle­de plač za­po­sle­nih stro­kov­na služ­ba sin­di­ka­ta pre­gle­da­la pla­čil­ne li­ste ne­ka­te­rih de­lav­cev raz­lič­nih po­kli­cev, na pod­la­gi teh ugo­to­vi­tev pa bo sin­di­kat po­dal vod­stvu druž­be pre­dlog za dvig plač. Pred­stav­ni­ki sin­di­ka­ta in vod­stva druž­be se bo­do zno­va se­sta­li ja­nu­ar­ja 2019, ko bo­do pre­gle­da­li re­a­li­za­ci­jo do­go­vor­je­nih za­dev, re­zul­ta­te po­slo­va­nja in skle­ni­li no­vi do­go­vor za po­pla­či­lo pre­o­sta­lih od­pr­tih ter­ja­tev.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

He­ta As­set Re­so­lu­ti­on spet pro­da­ja so­bo­ški ho­tel Di­a­na, in si­cer po ce­ni 1,8 mi­li­jo­na evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.