Zdra­vstve­ni dom ni do­volj po­skr­bel za var­nost

So­di­šče je prav­no­moč­no od­lo­či­lo, da me­di­cin­ski se­stri Jel­ki Je­ran­čič iz ZD Pi­ran za­ra­di na­pa­da z no­žem pri­pa­da od­ško­dni­na

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Na­pa­del jo je z no­žem Od­go­vor­ni ni­so od­go­vor­no rav­na­li

Je­ran­či­če­vo je na­pa­del Mer­lič, dol­go­le­tni za­svo­je­nec s pre­po­ve­da­ni­mi dro­ga­mi. Uso­dne­ga dne je pri­šel v ZD Pi­ran obi­skat Cen­ter za zdra­vlje­nje od­vi­sni­kov, Pro­jekt Člo­vek, ki ima pro­sto­re v dru­gem nad­stro­pju. Ven­dar ni šel v dru­go, tem­več v tre­tje nad­stro­pje zdra­vstve­ne­ga do­ma. Tam je, kot se je iz­ka­za­lo ka­sne­je, naj­prej ukra­del ja­kno, na­to pa ostal v ča­kal­ni­ci, za­to ga je me­di­cin­ska se­stra Je­ran­či­če­va vpra­ša­la, ali ko­ga išče. De­jal ji je, da išče mamo. Me­di­cin­ska se­stra mu je de­ja­la, da je tam ni, in mu pre­dla­ga­la, naj po­gle­da v splo­šni am­bu­lan­ti na dru­gem kon­cu. Mer­lič jo je še vpra­šal, kdo je zdrav­nik v am­bu­lan­ti, v ka­te­ri se je po­go­var­jal z Je­ran­či­če­vo. Od­vr­ni­la mu je, da zdrav­ni­ca Na­ta­ša Doj­či­no­vski. Mer­lič je od­šel, ven­dar se je kma­lu vr­nil. Kot se je iz­ka­za­lo ka­sne­je, je bil je­zen na mo­ža zdrav­ni­ce Doj­či­no­vski, ki je prav ta­ko zdrav­nik in je zanj pred ča­som od­re­dil ho­spi­ta­li­za­ci­jo. Te­daj je men­da Mer­lič gla­sno gro­zil, da se bo zdrav­ni­ku, ker ga je po­slal v bol­ni­šni­co, ma­šče­val. Mer­lič se je vr­nil v am­bu­lan­to in Je­ran­či­če­vo vpra­šal, kje je zdrav­ni­ca Na­ta­ša Doj­či­no­vski. In še pre­den mu je kar­ko­li od­go­vo­ri­la, jo je za­čel z no­žem za­ba­da­ti. Za­bo­del jo Val­ter­ju Mer­li­ču so za na­pad na me­di­cin­sko se­stro Jel­ko Je­ran­čič so­di­li na ko­pr­skem okro­žnem so­di­šču. Bil je spo­znan za ne­pri­štev­ne­ga v ča­su ka­zni­ve­ga de­ja­nja po­sku­sa umo­ra, kot je de­ja­nje okva­li­fi­ci­ra­lo to­žil­stvo, za­to mu je bil iz­re­čen ukrep ob­ve­zne­ga psi­hi­a­trič­ne­ga zdra­vlje­nja. je 22-krat, in si­cer v gla­vo, obraz, oko in po ro­kah, ko se je z nji­mi bra­ni­la. Na­pa­de­na me­di­cin­ska se­stra Jel­ka Je­ran­čič je zo­per ZD Izo­la vlo­ži­la od­ško­dnin­sko tož­bo, saj je bi­la mne­nja, da za nje­no var­nost, kot tu­di var­nost dru­gih, ni ustre­zno po­skr­blje­no. Pr- vo­sto­penj­sko so­di­šče ji je ugo­di­lo, zo­per sod­bo so se pri­to­ži­li v ZD Pi­ran in za­va­ro­val­ni­ci Adri­a­tic Slo­ve­ni­ca, kjer ima ZD Pi­ran skle­nje­no za­va­ro­val­no po­li­co. V pri­tož­bah zo­per sod­bo so za­pi­sa­li med dru­gim, da Jel­ka Je­ran­čič ni upra­vi­če­na do od­ško­dni­ne, saj na­pa­da na­njo nih­če ni mo­gel pred­vi­de­ti. Na­spro­tno je me­ni­la zdrav­ni­ca Na­ta­ša Doj­či­no­vski, ki je na pr­vo­sto­penj­skem so- di­šču pri­ča­la, da naj bi bi­li že dol­ga le­ta med se­boj ob­ra­ču­na­va­li od­vi­sni­ki, bol­ni­ki Cen­tra za pre­pre­če­va­nje od­vi­sno­sti, Pro­jek­ta Člo­vek. O tem je bi­lo vod­stvo ZD Pi­ran vsa le­ta ob­ve­šče­no, ven­dar so po nje­nem pod­ce­ni­li po­ve­ča­no tve­ga­nje za na­pa­de na­sil­nih oseb na me­di­cin­sko ose­bje in dru­ge bol­ni­ke in so pre­ma­lo na­re­di­li za var­nost.

So­dni­ki viš­je­ga so­di­šča so po­tr­di­li sod­bo pr­vo­sto­penj­ske­ga, za­to bo na­pa­de­na me­di­cin­ska se­stra Je­ran­či­če­va pre­je­la od­ško­dni­no. Viš­ji so­dni­ki so se stri­nja­li s pr­vo­sto­penj­ski­mi v tem, da ZD Pi­ran, ra­zen klju­ke, ta­ko ime­no­va­ne bun­ke, s ka­te­ro vrat am­bu­lan­te brez klju­ča od zu­naj ni mo­go­če od­pre­ti, ni imel vzpo­sta­vlje­nih dru­gih var­no­stnih me­ha­niz­mov za za­go­ta­vlja­nje oseb­ne var­no­sti usluž­ben­cev am­bu­lan­te. Prav ta­ko vod­stvo ZD usluž­ben­cem ni da­lo no­be­nih na­vo­dil ozi­ro­ma usme­ri­tev, ka­ko naj rav­na­jo, ko se po­ču­ti­jo ogro­že­ni. Am­bu­lan­te tu­di ni­so opre­mlje­ne s tip­ko za alarm, na ka­te­ro bi za­po­sle­ni, če bi se po­ču­ti­li ogro­že­ni, lah­ko pri­ti­sni­li in po­kli­ca­li na po­moč. So­dni­ki so me­ni­li, da so se v ZD Pi­ran za­ve­da­li ne­var­no­sti, da lah­ko za­ra­di od­vi­sni­kov, ki obi- sku­je­jo svo­jo am­bu­lan­to, pri­de do iz­gre­dov in na­sil­nih de­janj, pa ni­so ustre­zno var­no­stno rav­na­li. Za­to so od­go­vor­ni za na­pad na Je­ran­či­če­vo in ji pri­pa­da od­ško­dni­na.

Fo­to: FPA

V ZD Pi­ran je pred dve­ma le­to­ma in pol od­vi­snik od dro­ge z no­žem na­pa­del me­di­cin­sko se­stro in jo po­ško­do­val.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.