Po tek­mi obu­ja­li spo­mi­ne na ri­val­stvo

Med­ob­čin­ska no­go­me­tna zve­za Ma­ri­bor je ob 90-le­tni­ci svo­je­ga ob­sto­ja pri­pra­vi­la sre­ča­nje ve­te­ra­nov šti­rih ma­ri­bor­skih no­go­me­tnih klu­bov

Vecer - - ŠPORT -

Do­kler le­ta 1960 ni bil usta­no­vljen no­go­me­tni klub Ma­ri­bor, sta no­go­me­tno zgo­do­vi­no v šta­jer­ski pre­stol­ni­ci pi­sa­la klu­ba Bra­nik in Že­le­zni­čar. Pr­vi je bil usta­no­vljen le­ta 1919, dru­gi 1927. Po dru­gi sve­tov­ni voj­ni, le­ta 1947, je bil na Te­znem usta­no­vljen še no­go­me­tni klub Ko­vi­nar. Bra­nik je de­lo­val na le­vem bre­gu Dra­ve, Že­le­zni­čar in Ko­vi­nar na de­snem. Med Bra­ni­kom in Že­le­zni­čar­jem je bi­lo ču­ti­ti ri­val­stvo vse do le­ta 1978, ko je Bra­nik usah­nil. V ti­stih ča­sih je bi­lo ne­poj­mlji­vo, da bi klu­ba igra­la med­se­boj­ne pri­ja­telj­ske tek­me. Igra­la sta sa­mo pr­ven­stve­ne, ki so bi­le pra­znik ma­ri­bor­ske­ga špor­ta, saj so vse­lej pri­va­bi­le ve­li­ko gle­dal­cev. Boj za toč­ke je bil vse­lej oster in tu­di hu­de kr­vi ni manj­ka­lo. Ko se je tek­ma kon­ča­la, pa so si no­go­me­ta­ši obeh ekip sti­sni­li ro­ke in se raz­šli kot pri­ja­te­lji.

Da pri­ja­telj­stvo med nji­mi po pe­tih, še­stih in več de­se­tle­tjih jih še ve­dno tli, je po­ka­za­la vče­raj­šnja no- go­me­tna tek­ma v Lu­kni, v ka­te­ri sta se po­me­ri­li ve­te­ran­ski eki­pi le­ve­ga in de­sne­ga bre­ga Dra­ve. Za eki­po le­ve­ga bre­ga so igra­li nek­da­nji no­go­me­ta­ši Bra­ni­ka, za eki­po de­sne­ga bre­ga pa Ko­vi­nar­ja in Že­le­zni­čar­ja. Med­tem ko je imel se­lek­tor eki­pe le­ve­ga bre­ga Bo­go­mir Ka­men­ski na vo­ljo kar dva­najst no­go­me­ta­šev in si je od za­do­volj­stva mel ro­ke, se je se­lek­tor in tu­di vra­tar eki­pe de­sne­ga bre­ga Er­vin Vi­do­vič pri­du­šal: "Ko­maj sem zbral se­dem igral­cev. Ne vem, ka­ko se bo­mo lah­ko ko­sa­li s tek­me­cem, ki si lah­ko pri­vo­šči več me­njav. Po­leg te­ga ima še mlaj­šo igral­sko za­sed­bo. Ne­kaj igral­cev je sta­rih vse­ga 60 let, mor­da ka­kšno le­to več. V na­ši eki­pi ni nih­če mlaj­ši od 65 let."

V po­go­vor se je vme­šal Mom­či­lo Mi­tić, igra­lec Vi­do­vi­če­ve eki­pe. "Nič za­to, če so mlaj­ši. Na­bi­li jih bo­mo kot kan­te," je bil od­lo­čen. "Naj le pri­de­jo, bo­mo vi­de­li, ka­ko bo," se je od­zval Ka­men­ski, ki ni po­za­bil po­ve­da­ti, da za nje­go­vo eki­po igra tu­di 85-le­tni Mi­lan Uran. Bran­ko Gro­bo­v­šek, ki je igral za eki­po le­ve­ga bre­ga, v mla­do­sti pa je no­sil ma­ji­co Bra­ni­ka in Že­le­zni­čar­ja, pa je na glas raz­mi­šljal: "Ni po­memb­no, ka­kšen bo re­zul­tat, po­memb­no je, da se dru­ži­mo in ohra­nja­mo pri­ja­telj­ske ve­zi."

Na tri­bu­ni v Lu­kni se je vče­raj zbra­lo pri­bli­žno 80 nek­da­njih no­go­me­ta­šev Bra­ni­ka, Že­le­zni­čar­ja in Ko­vi­nar­ja, ne­kaj tu­di Ma­ri­bo­ra, ki so no­si­li ma­ji­co klu­ba v pr­vi ju­go­slo­van­ski zve­zni li­gi. Z za­ni­ma­njem so spre­mlja­li igro nek­da­njih so­i­gral­cev, ki so kljub le­tom in ki­lo­gra­mom po­ka­za­li, da so še ve­šči no­go­me­ta. "Le­po je, da smo se zbra­li v ta­ko ve­li­kem šte­vi­lu. Še po­se­bej sem za­do­vo­ljen, da je med na­mi tu­di nek­da­nji se­lek­tor re­pre­zen­tan­ce Zden­ko Ver­de­nik, s ka­te­rim sem v ča­su, ko jo je vo­dil, tu­di so­de­lo­val. Spo­mi­njam se te­kem med Bra­ni­kom in Že­le­zni­čar­jem. Tu­di sam sem v ma­ji­ci Že­le­zni­čar­ja oku­sil draž me­stne­ga no­go­me­tne­ga ri­val­stva. To­da le za pr­ven­stve­ne toč­ke," je ra­zlo­žil le­gen­dar- Kljub le­tom so ve­te­ra­ni vče­raj do­ka­za­li, da no­go­met še ob­vla­da­jo. ni vra­tar Že­le­zni­čar­ja in Ma­ri­bo­ra Her­bert Va­bič.

"Va­bi­la na sre­ča­nje ve­te­ra­nov ma­ri­bor­ske­ga no­go­me­ta sem bil ze­lo ve­sel. Če­prav že dol­ga le­ta ži­vim v Lju­blja­ni, sem ohra­nil pri­ja­telj­ske ve­zi s šte­vil­ni­mi no­go­me­ta­ši, ki so bi­li mo­ji so­i­gral­ci pri Ma­ri­bo­ru in Že­le­zni­čar­ju. Ta­kšna sre­ča­nja so odlič­na pri­lo­žnost za obu­ja­nje spo­mi­nov na mla­do­stna le­ta," je de­jal Zden­ko Ver­de­nik.

Po tek­mi - naj iz­da­mo le, da so več go­lov za­bi­li nek­da­nji bra­ni­kov­ci - so se no­go­me­tni ve­te­ra­ni po­da­li v Gur­man­ski hram na Te­znem, kjer se je dru­že­nje na­da­lje­va­lo ob po­gr­nje­nih mi­zah. Tek­mo in dru­že­nje ve­te­ra­nov vseh šti­rih ma­ri­bor­skih no­go­me­tnih klu­bov je pri­pra­vi­la Med­ob­čin­ska no­go­me­tna zve­za Ma­ri­bor, ki bo ta me­sec pra­zno­va­la 90-le­tni­co ob­sto­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.