Re­zerv­na se­lek­tor in po­sta­va

Igor Be­ne­dej­čič bo pr­vič (in za­dnjič) pred­sta­vil se­znam vpo­kli­ca­nih no­go­me­ta­šev v slo­ven­sko re­pre­zen­tan­co

Vecer - - ŠPORT - Na krat­ko Šport na TV

Pr­vič se bo Igor Be­ne­dej­čič pred­sta­vil v vlo­gi (za­ča­sne­ga) se­lek­tor­ja slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce. 49- le­tni Ko­pr­čan bo da­nes pred­sta­vil se­znam re­pre­zen­tan­tov za za­dnji dve tek­mi v tej se­zo­ni li­ge na­ro­dov. Do no­ve­ga le­ta, ko se bo­do za­če­le kva­li­fi­ka­ci­je za Euro 2020, naj bi vod­stvo No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je že na­šlo dol­go­roč­no re­ši­tev. Pr­vi fa­vo­rit je Ma­tjaž Kek, ki se je že se­stal s pred­se­dni­kom NZS Ra­den­kom Mi­ja­to­vićem, a do­kon­čen do­go­vor o so­de­lo­va­nju še ni skle­njen. Ta­ko je pri­lo­žnost do­bil Be­ne­dej­čič.

S po­dob­ni­mi re­fe­ren­ca­mi bo se­del na vro­či stol kot nje­gov pred­ho­dnik To­maž Kav­čič. Pre­den je po­stal vod­ja stro­kov­ne­ga šta­ba, je bil Kav­čič, tre­ner z naj­slab­šim re­zul­tat­skim iz­ku­pič­kom na klo­pi Slo­ve­ni­je, po­moč­nik Sreč­ka Ka­tan­ca. Be­ne­dej- Če­prav bo se­lek­tor Igor Be­ne­dej­čič ob­ja­vil se­znam vpo­kli­ca­nih no­go­me­ta­šev, bo no­coj vsaj če­tve­ri­ca re­pre­zen­tan­tov bolj osre­do­to­če­na na tek­me če­tr­te­ga kro­ga evrop­ske li­ge. Ke­vin Kam­pl bo z Le­ip­z­i­gom go­sto­val v Gla­sgo­wu (ob 21. uri) in pro­ti Cel­ti­cu sku­šal po­no­vi­ti zma­go iz tre­tje­ga kro­ga, s ka­te­ro bi si nem­ški klub že za­go­to­vil uvr­sti­tev v iz­lo­čil­ne bo­je. Če bi se po­no­vil sce­na­rij iz­pred dveh te­dnov, se za­go­to­vo ne bi pri­to­že­va­la Be­nja­min Ver­bič in Pe­tar Sto­ja­no­vić. Ver­bi­čev Di­na­mo je v tre­tjem kro­gu pre­ma­gal Ren­nes v go­steh, no­coj (ob 18.55) pa bo Fran­co­ze go­stil v Ki­je­vu. Sto­ja­no­vićev Di­na­mo, ti­sti iz Za­gre­ba, se bo spet so­o­čil s krv­ni­kom Olim­pi­je v kva­li­fi­ka­ci­jah, Spar­ta­kom iz Tr­na­ve. Iz Slo­va­ške se je hr­va­ški pr­vak vr­nil z zma­go, no­coj (ob 21. uri) pa bi že z re­mi­jem po­tr­dil evrop­sko po­mlad. Bli­zu na­pre­do­va­nja je tu­di Ze­nit Mi­he Me­vlje, ki ga ča­ka spo­pad z Bor­de­a­u­xom (ob 21. uri).

Zma­ji brez zma­ge

Tu­di po pe­tem kro­gu tre­tje­ra­zre­dne­ga evrop­ske­ga ko­šar­kar­ske­ga klub­ske­ga tek­mo­va­nja, li­ge pr­va­kov, Pe­trol Olim­pi­ja osta­ja pri eni sa­mi zma­gi. To­krat je v Sto­ži­cah iz­gu­bi­la pro­ti li­to­vske­mu Nep­tu­na­su iz Klaj­pe­de z 88:97. Pri Lju­bljan­ča­nih je bil z 22 toč­ka­mi naj­bolj raz­po­lo­žen Mi­ha La­por­nik, za go­ste jih je To­mas De­li­nin­ka­i­tis do­se­gel 20. (zom)

Pri­mor­ska me­lje da­lje

Vsa tri slo­ven­ska mo­štva so od­i­gra­la sed­mi krog dru­ge Aba li­ge. Zma­ge sta se ve­se­li­li Ro­ga­ška (95:81 pro­ti Su­tje­ski) in Pri­mor­ska (66:63 pro­ti Zrinj­ske­mu), He­li­os Dom­ža­le pa je pri Lov­če­nu iz Ce­tinj za­be­le­žil po­raz (79:58). Na le­stvi­ci še ve­dno vo­di ne­po­ra­že­na Pri­mor­ska. (zom)

Ri­si v Be­lo­ru­si­jo

Po­mla­je­na slo­ven­ska ho­kej­ska re­pre­zen­tan­ca je od­po­to­va­la v Be­lo­ru­si­jo, čič je bil po­moč­nik ... Kav­či­ča! Oba sta pred tem de­lo­va­la pred­vsem v mlaj­ših ka­te­go­ri­jah, Be­ne­dej­čič je de­ni­mo še prej­šnji te­den re­pre­zen­tan­co do 17 let od­pe­ljal v dru­gi del kva­li­fi­ka­cij za evrop­sko pr­ven­stvo. Prav ve­li­ko iz­ku­šenj z vo­de­njem član­skih ekip pa nek­da­nji re­pre­zen­tant, stre­lec sploh pr­ve­ga za­det­ka za sa­mo­stoj­no Slo­ve­ni­jo - na­tan­čen je bil na tek­mi z Esto­ni­jo le­ta 1992, na­to pa zbral še se­dem na­sto­pov za re­pre­zen­tan­co -, ni­ma. Med le­to­ma 2008 in 2009 je vo­dil pr­vo eki­po ta­kra­tne­ga pr­vo­li­ga­ša, lju­bljan­ske­ga In­ter­bloc­ka, z njim do­ži­vel tu­di kva­li­fi­ka­ci­je za evrop­sko li­go, na­to pa se je po­sve­til mlaj­šim se­lek­ci­jam Ko­pra in Slo­ve­ni­je.

Pr­vi in naj­ver­je­tne­je edi­ni tek­mi z Be­ne­dej­či­čem za kr­mi­lom ne bo­sta ne­po­memb­ni. Če se že­li re­pre­zen­tan­ca iz­o­gni­ti bla­ma­ži, pad­cu v naj- kjer bo so­de­lo­va­la na moč­nem med­na­ro­dnem tur­nir­ju. Pr­vi na­spro­tnik Slo­ven­cev bo­do da­nes ob 12.15 La­tvij­ci. Ju­tri se bo­do ob 17.30 po­me­ri­li z do­ma­či­ni, v so­bo­to ob 13.30 pa še s Fran­co­zi. Be­lo­ru­ska ho­kej­ska zve­za bo pre­no­se za­go­to­vi­la prek in­ter­ne­tne po­ve­za­ve na yo­u­tu­be ka­na­lu nji­ho­ve zve­ze (BIHA). Ak­tiv­ni bo­do tu­di v mla­din­skih po­go­nih. Re­pre­zen­tan­ca do 20 let je v Bu­dim­pe­šti (na­spro­tni­ki bo­do Fran­co­zi, Ma­dža­ri in Ita­li­ja­ni), re­pre­zen­tan­ca do 18 let igra na tur­nir­ju na Je­se­ni­cah z Ma­dža­ri, Ita­li­ja­ni in Av­strij­ci, re­pre­zen­tan­ca do 16 let pa je zbra­na v ita­li­jan­skem Fon­du, kjer bo­do ime­li za na­spro­tni­ke do­ma­či­ne, Ma­dža­re in Av­strij­ce. (bb)

Po­klju­ka brez bi­a­tlon­ske­ga sve­tov­ne­ga po­ka­la

Med­na­ro­dna bi­a­tlon­ska zve­za ( Ibu) je ob­ja­vi­la ko­le­dar sve­tov­ne­ga po­ka­la za se­zo­ni 2020/21 in 2021/22. Po­klju­ka bo v se­zo­ni 2020/21 go­sti­la sve­tov­no pr­ven­stvo med 11. in 21. fe­bru­ar­jem 2021, v se­zo­ni 2021/22 pa je ni na ko­le­dar­ju sve­tov­ne­ga po­ka­la. V tej se­zo­ni bo Po­klju­ka go­sti­la sve­tov­ni po­kal med 3. in 9. de­cem­brom. "Ve­se­li nas, da smo do­kon­ča­li ko­le­dar za nov olim­pij­ski ci­kel. Ta od­ra­ža na­ra­šča­jo­če šte­vi­lo vi­so­ko stan­dar­dnih pri­zo­rišč v šte­vil­nih dr­ža­vah. Za ome­nje­ni se­zo­ni je Ibu do­de­li­la tek­mo­va­nja sku­pno kar 17 dr­ža- niž­ji ka­ko­vo­stni ra­zred li­ge na­ro­dov, sta zma­gi pro­ti Nor­ve­ški (16. no­vem­bra v Lju­blja­ni) in Bol­ga­ri­ji (19. no­vem­bra v So­fi­ji) nuj­ni. Pa mor­da ni­ti to ne bo do­volj, če bo Ci­per na za­dnjih dveh tek­mah osvo­jil več kot dve toč­ki. Tre­nu­tno naj­bolj­ši­ma eki­pa­ma v tre­tji sku­pi­ni tre­tje­ga ka­ko­vo­stne­ga ra­zre­da (Nor­ve­ška in Bol­ga­ri­ja si s po de­ve­ti­mi toč­ka­mi de­li­ta pr­vo me­sto) se Slo­ve­ni­ja ne bo zo­per­sta­vi­la v po­pol­ni za­sed­bi. Jo­sip Ili­čić, ki se po dol­gi bo­le­zni vra­ča v for­mo, pro­ti Nor­ve­ški za­go­to­vo ne bo igral za­ra­di dveh ru­me­nih kar- to­nov, ki ju je pre­jel ob re­mi­ju pro­ti Ci­pru v Sto­ži­cah. Vpra­šljiv je tu­di na­stop ka­pe­ta­na Bo­ja­na Jo­ki­ća, ki po po­škod­bi na za­dnji re­pre­zen­tanč­ni pre­iz­ku­šnji za svoj klub, ru­sko Ufo, še ni igral. Kot na ok­to­br­skem se­zna­mu tu­di na no­vem­br­skem ne bo Ja­smi­na Kur­tića in Ti­ma Ma­tav­ža, ki zdra­vi­ta po­škod­be ko­mol­ca ozi­ro­ma ko­le­na. vam," je de­jal pred­se­dnik Ibu­ja Ol­le Da­hlin.

Pet slo­ven­skih ju­do­i­stov v Ta­šken­tu

Ko­nec te­dna se bo­do ju­do­i­sti v Ta­šken­tu me­ri­li na tek­mi za ve­li­ko na­gra­do. V Uz­be­ki­sta­nu bo med 380 tek­mo­val­ci iz 48 dr­žav tu­di pet Slo­ven­cev. Ju­tri bo­sta med Slo­ven­ci pr­va na­sto­pi­la evrop­ski pr­vak v ka­te­go­ri­ji do 66 ki­lo­gra­mov Adri­an Gom­boc in Ka­ja Kaj­zer v ka­te­go­ri­ji do 57 ki­lo­gra­mov. Dru­gi tek­mo­val­ni dan se bo­do po­me­ri­li An­dre­ja Le­ški v ka­te­go­ri­ji do 63 ki­lo­gra­mov, Pa­tri­ci­ja Bro­lih v ka­te­go­ri­ji do 70 ki­lo­gra­mov in Mar­tin Ho­jak v ka­te­go­ri­ji do 73 ki­lo­gra­mov. (šr)

Kri­mov­ke si ne de­la­jo utvar

Ro­ko­me­ta­ši­ce Kri­ma Mar­ca­tor­ja ča­ka v so­bo­to ob 15. uri v dvo­ra­ni na Ko­de­lje­vem dvo­boj 5. kro­ga li­ge pr­va­kinj. Po­me­ri­le se bo­do s sta­rim znan­cem, ak­tu­al­nim evrop­skim pr- S po­dob­ni­mi re­fe­ren­ca­mi kot To­maž Kav­čič bo na slo­ven­sko klop se­del Igor Be­ne­dej­čič.

Po po­škod­bi, ki mu je pre­pre­či­la na­sto­pa v ok­to­br­skem ter­mi­nu, je okre­val Be­nja­min Ver­bič in se vr­nil v pr­vo enaj­ste­ri­co ki­je­vske­ga Di­na­ma. "Se vi­di­mo no­vem­bra," je ro­ja­kom spo­ro­čil Ke­vin Kam­pl, ko je za­ra­di vi­ro­ze od­po­ve­dal ude­lež­bo na za­dnjem re­pre­zen­tanč­nem zbo­ru. Zve­zni igra­lec je bo­le­zen pre­bo­lel in re­dno na­bi­ra mi­nu­te za Le­ip­zig v bun­de­sli­gi in evrop­ski li­gi.

Med vra­tni­ci bo tu­di Be­ne­dej­čič brž­ko­ne mo­ral po­sta­vi­ti tre­tjo iz­bi­ro. Dva Slo­ven­ca uspe­šno bra­ni­ta v li­gi pr­va­kov, a Jan Oblak se je z Ra­den­kom Mi­ja­to­vićem do­go­vo­ril, da iz­pu­sti tek­me v li­gi na­ro­dov, Sa­mir Han­da­no­vić pa se je re­pre­zen­tanč­no upo­ko­jil že po do­da­tnih kva­li­fi­ka­ci­jah za Euro 2016. Če si zvez­dni­ka ma­drid­ske­ga Atle­ti­ca in mi­lan­ske­ga In­ter­ja ne pre­mi­sli­ta, bo slo­ven­ski obram­bi zno­va po­ve­lje­val Vid Be­lec. Ma­ri­bor­čan v tej se­zo­ni za Sam­pdo­rio ni od­i­gral ni­ti ene tek­me.

va­kom in vo­dil­no eki­po sku­pi­ne C, ma­džar­skim Györi­jem, ki bo tu­di to­krat ve­lik fa­vo­rit.

Ki­el­ce v ro­kah ro­ko­me­ta­ša

Naj­bolj ro­ko­me­tno me­sto na Polj­skem, Ki­el­ce, je do­bi­lo no­ve­ga žu­pa­na. To na­lo­go bo opra­vljal nek­da­nji se­lek­tor polj­ske ro­ko­me­tne re­pre­zen­tan­ce in nek­da­nji tre­ner eki­pe Vi­ve Ki­el­ce Bog­dan Wen­ta, ki je v dru­gem kro­gu lo­kal­nih vo­li­tev pre­jel 61,15 od­stot­ka gla­sov, nje­gov pro­ti­kan­di­dat Woj­ci­ech Lu­bawski pa 38,75 od­stot­ka gla­sov v me­stu z 200.000 pre­bi­val­ci.

Don­čić ob zma­gi Dal­la­sa do­se­gel 23 točk

Lu­ka Don­čić je v se­ver­no­a­me­ri­ški ko­šar­kar­ski li­gi NBA pri­ka­zal no­vo odlič­no pred­sta­vo. De­vet­naj­stle­tnik je za zma­go Dal­las Ma­ve­ricks pro­ti Wa­shing­ton Wi­zards s 119:100 pri­spe­val 23 točk, v sta­ti­sti­ko pa je

No­go­me­ta­ši Dom­žal so v za­o­sta­li tek­mi 14. kro­ga Pr­ve li­ge Te­le­kom Slo­ve­ni­je pre­ma­ga­li Go­ri­co s 3:1 (2:0). Do­ma­či­ni, pri ka­te­rih so manj­ka­li ka­zno­va­ni Ame­dej Ve­trih ter po­ško­do­va­ni Ma­ti­ja Rom, Slo­bo­dan Vuk in De­jan La­za­re­vić, so po de­se­tem kro­gu ven­dar­le spet pri­šli do zma­ge. Z njo so se Go­ri­ci, ta je bi­la brez An­dri­je Fi­li­po­vića, Ja­ke Ko­len­ca in Ale­na Jo­ga­na, ma­šče­va­li za po­raz s pr­ve med­se­boj­ne tek­me se­zo­ne in se ji na če­tr­tem me­stu pri­bli­ža­li na zgolj dve toč­ki za­o­stan­ka.

Še pre­den pa sta vče­raj eki­pi od­i­gra­li za­ra­di raz­mo­če­ne­ga igri­šča pre­sta­vlje­no tek­mo 14. kro­ga pr­ve slo­ven­ske li­ge, je di­sci­plin­ski so­dnik no­go­me­tne zve­ze spi­sal po­ro­či­lo 15. kro­ga ob kon­cu te­dna. Naj­več bo­do v bla­gaj­no zve­ze spet pri­spe­va­li iz Olim­pi­je, ki bo za­ra­di ne­delj­ske­ga ne­pri­mer­ne­ga ve­de­nja na­vi­ja­čev na tek­mi v Sto­ži­cah pro­ti Dom­ža­lam mo­ra­la pla­ča­ti 2300 evrov. Ka­zen je do­le­te­la tu­di Kr­ško, 300 evrov glo­be jih je do­le­te­lo za­ra­di pe­tih ru­me­nih kar­to­nov igral­cem, 250 za­ra­di ža­lji­ve­ga skan­di­ra­nja na­vi­ja­čev. (šr) Pa­ri 16. kro­ga - v so­bo­to ob 14. uri: Mu­ra - Go­ri­ca; ob 16.15: Ma­ri­bor - Tri­glav; v ne­de­ljo ob 14. uri: Dom­ža­le - Ce­lje; ob 16. uri: Ru­dar - Olim­pi­ja; ob 18. uri: Kr­ško - Alu­mi­nij. vpi­sal še šest sko­kov, tri asi­sten­ce in ukra­de­no žo­go. Na par­ke­tu je pre­ži­vel 33 mi­nut.

V Lon­do­nu ša­ho­vski spek­ta­kel

Da­nec Ma­gnus Carl­sen, sve­tov­ni pr­vak v ša­hu od le­ta 2013, se bo z iz­zi­val­cem Fa­bi­a­nom Ca­ru­a­no, Ame­ri­ča­nom ita­li­jan­ske­ga ro­du, za ša­ho­vsko kro­no po­me­ril v Lon­do­nu. Dva­najst par­tij je pred­vi­de­nih med 9. in 28. no­vem­brom. Fa­vo­ri­zi­ra­ni Carl­sen je na­slov pr­va­ka ubra­nil v le­tih 2014 in 2016.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.