Be­ne­dej­čič brez Kam­pla: Ili­čić je li­der

Igor Be­ne­dej­čič o vo­de­nju slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce, od­po­ve­dih, upo­ko­ji­tvi Ke­vi­na Kam­pla, Jo­si­pu Ili­či­ću in ključ­nih tek­mah v li­gi na­ro­dov

Vecer - - FRONT PAGE -

Pr­vič in naj­ver­je­tne­je za­dnjič je pred­sta­vil se­znam re­pre­zen­tan­tov. S po­dob­ni­mi te­ža­va­mi se so­o­ča kot nje­gov pred­ho­dnik, To­maž Kav­čič. Slo­ven­ska no­go­me­tna re­pre­zen­tan­ca tu­di na tek­mah pro­ti Nor­ve­ški (16. no­vem­bra v Lju­blja­ni) in Bol­ga­ri­ji (19. no­vem­bra v So­fi­ji) ne bo po­pol­na. Ke­vin Kam­pl je za­klju­čil re­pre­zen­tanč­no ka­ri­e­ro, za tek­me v li­gi na­ro­dov ni na vo­ljo Jan Oblak. "Od­lo­čil sem se, da dam pri­lo­žnost igral­cem, s ka­te­ri­mi smo de­la­li eno le­to. Fan­tje so na tre­nin­gih tr­do de­la­li. Re­zul­ta­ti te­ga ne po­tr­ju­je­jo, a de­la­mo do­bro. Ve­čjih no­vo­sti ni," je za­čel Igor Be­ne­dej­čič, za­ča­sni se­lek­tor Slo­ve­ni­je, ko je se­del pred Ve­če­rov mi­kro­fon.

Ver­je­tno tre­ner usto­li­če­nje na me­sto se­lek­tor­ja re­pre­zen­tan­ce svo­je do­mo­vi­ne do­je­ma kot vr­hu­nec ka­ri­e­re. Je pri vas kaj gren­ke­ga pri­o­ku­sa, ker ve­ste, da bo­sta pr­vi dve tek­mi naj­ver­je­tne­je tu­di za­dnji, ko bo­ste v tej vlo­gi?

"Za­ve­dam se, da se bom ver­je­tno mo­ral kma­lu po­slo­vi­ti, a je kljub te­mu to za­me pri­zna­nje. Ve­li­ka čast je, da sem lah­ko se­lek­tor, če­prav sa­mo za dva kro­ga. Na­re­di­li bo­mo vse, da slo­ven­ski no­go­met po­ka­že­mo v čim bolj­ši lu­či, ni­ko­mur pa ne mo­re­mo oblju­bi­ti, da bo­mo tek­mi do­bi­li." Vam je pred­se­dnik NZS Ra­den­ko Mi­ja­to­vić po­ve­dal, za­kaj vas je iz­bral? Tu­di za­ra­di te­ga, ker ste v za­dnjem le­tu bi­li po­moč­nik To­ma­ža Kav­či­ča in po­zna­te re­pre­zen­tan­co?

"Mo­go­če. To vpra­ša­nje bo­ste mo­ra­li po­sta­vi­ti pred­se­dni­ku. Pet let sem že pri zve­zi. Do­bro de­lo vseh v mlaj­ših se­lek­ci­jah, ne sa­mo mo­je, je vo­di­lo, po ka­te­rem se je pred­se­dnik od­lo­čil."

Ka­ko ste zdru­že­va­li funk­ci­je? S ka­det­sko re­pre­zen­tan­co ste se uvr­sti­li v dru­gi del kva­li­fi­ka­cij za evrop­sko pr­ven­stvo, hkra­ti pa ima­te ob­ve­zno­sti v član­ski eki­pi.

"Do­kler sem bil po­moč­nik, je to šlo, zdaj bo za­go­to­vo tež­je. Po­ča­kaj­mo, kaj bo pri­ne­sel čas. Za­go­to­vo sem zdaj sto­od­sto­tno v A-re­pre­zen­tan­ci, osre­do­to­čen mo­ram bi­ti le na na­sle­dnji tek­mi."

Že ce­lo le­to se vr­sti­jo od­po­ve­di no­go­me­ta­šev. Slo­ven­cev z naj­viš­jim med­na­ro­dnim rej­tin­gom tu­di v va­ši re­pre­zen­tan­ci ne bo. Vas to bo­li? "Se­ve­da bo­li. Ti fan­tje so šli čez slo­ven­ski no­go­met, uspe­li tu­di za­ra­di nje­ga. Prav bi bi­lo, da bi to s svo­jo pri­so­tno­stjo po­vr­ni­li, res pa je, da gre tu za oseb­ne opre­de­li­tve vsa­ke­ga po­sa­me­zni­ka. Za­go­to­vo pa v eki­pi no­čem ime­ti igral­cev, ki ne Ma­lo po­ja­snil smo vče­raj do­bi­li o od­lo­či­tvi Ke­vi­na Kam­pla. Kot je po­ve­dal ti­skov­ni pred­stav­nik No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je, je ve­zist nem­ške­ga Le­ip­z­i­ga vod­stvo zve­ze o re­pre­zen­tanč­ni upo­ko­ji­tvi ob­ve­stil prej­šnji če­tr­tek, s se­lek­tor­jem Igor­jem Be­ne­dej­či­čem pa 28-le­tnik ni go­vo­ril. Na se­zna­mu za­ča­sne­ga se­lek­tor­ja slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce so vra­tar­ji: Vid Be­lec (Sam­pdo­ria), Aljaž Iva­čič (Olim­pi­ja) in Ma­tic Ko­tnik (Pa­ni­o­ni­os); bra­nil­ci: Ju­re Bal­ko­vec (Hel­las Ve­ro­na), Mi­ha Bla­žič (Fe­ren­cva­ros), Bo­jan Jo­kić (Ufa), Lu­ka Krajnc (Fro­si­no­ne), Mi­ha Me­vlja (Ze­nit), Ne­ma­nja Mi­tro­vić ( Ja­gi­el­lo­nia), Nejc Sku­bic (Ko­nya­spor), Pe­tar Sto­ja­no­vić (Di­na­mo Za­greb) in Aljaž Stru­na (Pa­ler­mo); ve­zi­sti: Ja­ka Bi­jol (CSKA), Do­men Čr­ni­goj (Lu­ga­no), Amir Der­vi­še­vić (Ma­ri­bor), Jo­sip Ili­čić (Ata­lan­ta), Re­ne Kr­hin (Nan­tes), Ru­di Po­žeg Van­caš (Ce­lje), Raj­ko Rot­man (Kayse­ri­spor), Leo Štu­lac (Par­ma), Be­nja­min Ver­bič (Di­na­mo Ki­jev) in Mi­ha Zajc (Em­po­li); ter na­pa­dal­ci: Ro­bert Be­rić (St. Eti­en­ne), Ro­man Bez­jak ( Ja­gi­el­lo­nia), An­draž Špo­rar (Slo­van Bra­ti­sla­va) in Lu­ka Za­ho­vić (Ma­ri­bor). že­li­jo igra­ti. Če ti ni v čast igra­ti za re­pre­zen­tan­co in ne že­liš da­ti ma­ksi­mu­ma, bo­do pa dru­gi fan­tje do­bi­li pri­lo­žnost. Mo­go­če Slo­ve­ni­ja ne bo ime­la ta­kšnih re­zul­ta­tov, a je prav, da igra­jo fan­tje, ki že­li­jo bi­ti tu. Ver­ja­mem, da bo­do fan­tje iz slo­ven­ske li­ge da­li vse od se­be, se­ve­da pa si že­lim, da bi bi­li zra­ven tu­di zvez­dni­ki."

Ke­vin Kam­pl se je do­konč­no od­po­ve­dal slo­ven­ske­mu dre­su, za­klju­čil je re­pre­zen­tanč­no ka­ri­e­ro. Kaj to po­me­ni za pri­ho­dnost slo­ven­ske­ga no­go­me­ta?

"Ta in­for­ma­ci­ja me je pre­se­ne­ti­la. Ke­vin je vr­hun­ski, odli­čen igra­lec, kar že vr­sto let do­ka­zu­je. V re­pre­zen­tan­ci smo bi­li vča­sih kri­tič­ni do nje­ga, a mo­ra­mo ve­de­ti, da re­pre­zen­tan­ca igra dru­ga­če kot klub. Po­ti­ho­ma upam, da si bo pre­mi­slil." De­ja­li ste, da na igri­šču ne bo­ste de­la­li re­vo­lu­ci­je, vpo­kli­ca­li ste ve­či­no igral­cev, na ka­te­re je ra­ču­nal že To­maž Kav­čič. Pa lah­ko kljub te­mu na igri­šču pri­ča­ku­je­mo dru­gač­no Slo­ve­ni­jo kot na pr­vih šti­rih tek­mah v li­gi na­ro­dov?

"Vem, da si vsi že­li­mo dru­gač­ne Slo­ve­ni­je. To­maž Kav­čič je ve­li­ko na­re­dil za slo­ven­ski no­go­met. Tre­nu­tno re­zul­ta­ti te­ga ne ka­že­jo, bo­do pa v pri­ho­dnje. Mo­ra­mo ime­ti po­tr­plje­nje."

O po­tr­plje­nju go­vo­ri­mo že kar ne­kaj ča­sa. Pred­se­dnik NZS je že po kon­cu kva­li­fi­ka­cij za sve­tov­no pr­ven­stvo de­jal, da je po­mla­di­tev re­pre­zen­tan­ce za­klju­če­na, a ta­ko vi kot vaš pred­ho­dnik spet go­vo­ri­ta o po­mla­je­va­nju. "Vem, da teh od­go­vo­rov no­če­te, a če po­gle­da­mo, ko­li­ko na­sto­pov za re­pre­zen­tan­co ima­jo fan­tje … Čr­ni­goj, Zajc, Mi­tro­vić … Ti fan­tje ni­ma­jo ve­li­ko te­kem. Manj­ka še ne­kaj iz­ku­šenj v re­pre­zen­tan­ci, da bi lah­ko ime­li viš­je ci­lje. Ra­zu­mem pa, da si jav­nost že­li do­brih re­zul­ta­tov."

Če že­li Slo­ve­ni­ja ob­sta­ti v tre­tjem ka­ko­vo­stnem ra­zre­du li­ge na­ro­dov, sta zma­gi pro­ti Nor­ve­ški in Bol­ga­ri­ji nuj­ni. Pa mor­da še to ne bo do­volj, če Ci­per na za­dnjih dveh tek­mah osvo­ji več kot dve toč­ki.

"Naj­prej bi go­vo­ril le o Nor­ve­ški. Gre za ze­lo do­bro re­pre­zen­tan­co, ki ima po­zi­ti­ven niz. Pre­ma­ga­li so nas in Bol­ga­ri­jo, bo­ri­jo se za pr­vo me­sto, ta­ko da tek­ma za­go­to­vo ne bo eno­stav­na. V pr­vem pol­ča­su v Oslu smo igra­li so­li­dno, vi­den je bil na­pre­dek. Igra­ti mo­ra­mo di­sci­pli­ni­ra­no, agre­siv­no in si upa­ti več igra­ti na­prej."

Ka­pe­tan Bo­jan Jo­kić po po­škod­bi na tek­mi s Ci­prom za svoj klub še ni igral. Bo do tek­me z Nor­ve­ško pri­pra­vljen?

"Do­go­vor­je­no je, da pri­de na zbor in da z zdra­vstve­no služ­bo ugo­to­vi­mo, ali je spo­so­ben po­ma­ga­ti. Če ne bo, bo­mo za po­lo­žaj le­ve­ga boč­ne­ga bra­nil­ca vpo­kli­ca­li no­ve­ga igral­ca."

Jo­kić ima te­ža­ve s po­škod­bo, Jo­sip Ili­čić pro­ti Nor­ve­ški ne bo smel igra­ti za­ra­di kar­to­nov. Kdo bo ka­pe­tan re­pre­zen­tan­ce?

"Sam me­nim, da se ka­pe­ta­na iz­be­re po šte­vi­lu na­sto­pov, a bom iz­bi­ro ra­je pre­pu­stil igral­cem."

Na prej­šnjem zbo­ru je Jo­sip Ili­čić na igri­šču in ob njem pri­ne­sel osve­ži­tev. Vam bo manj­kal na pet­ko­vi tek­mi? "To je ve­lik hen­di­kep za re­pre­zen­tan­co. Jo­sip Ili­čić se je v vseh se­gmen­tih po­ka­zal kot li­der. Ne le na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci, tu­di na tre­nin­gih in tek­mah. Ima ve­li­ko že­ljo, da bi se Slo­ve­ni­ja uvr­sti­la na evrop­sko pr­ven­stvo. Pre­pri­čan sem, da bo na­re­dil vse, da ure­sni­či ta cilj. Že­lim si le, da bi ostal zdrav in da Slo­ve­ni­ja da naj­bolj­še."

Spo­zna­li ste ga, ko ste bi­li nje­gov tre­ner v In­ter­blocku, a pra­vi­te, da je zdaj, de­vet let ka­sne­je, to dru­ga­čen igra­lec.

"Nje­go­va pro­fe­si­o­nal­nost ga je pri­ve­dla na pra­vo pot. Ili­čić je bil od nek­daj ve­lik ta­lent, do­ber igra­lec, a je na­re­dil ve­lik na­pre­dek. Je pr­vi igra­lec Ata­lan­te. Ogle­dal sem si ne­kaj nje­go­vih te­kem. Pu­bli­ka v Ber­ga­mu ga res no­si. Če bo na­da­lje­val v ta­kšni for­mi, bo to ze­lo ko­ri­stno tu­di za re­pre­zen­tan­co."

Prav In­ter­block je bil ena od va­ših red­kih iz­ku­šenj z vo­de­njem član­ske eki­pe. Ve­či­no­ma ste de­lo­va­li kot tre­ner mlaj­ših se­lek­cij. Je pre­skok iz mla­de ka­te­go­ri­je v član­sko ve­lik? "No, pre­sko­či­li ste, da sem bil tre­ner član­ske eki­pe v Ko­pru. Ne­kaj iz­ku­šenj imam, je pa res, da mla­din­ske­ga in član­ske­ga no­go­me­ta ne mo­re­mo pri­mer­ja­ti. Iz­ku­šnja iz In­ter­bloc­ka mi ve­li­ko po­me­ni, a re­pre­zen­tan­ca Slo­ve­ni­je je ne­kaj či­sto dru­ge­ga."

Z go­lom ste za­zna­mo­va­li pr­vi, zgo­do­vin­ski na­stop sa­mo­stoj­ne Slo­ve­ni­je. Se ra­di spo­mi­nja­te ti­ste tek­me pro­ti Esto­ni­ji le­ta 1992?

"To so bi­li za­čet­ki re­pre­zen­tan­ce, vzduš­je je bi­lo či­sto dru­gač­no, or­ga­ni­za­ci­ja je bi­la dru­gač­na. Ne mo­re­mo pri­mer­ja­ti ta­kra­tne no­go­me­tne zve­ze z da­na­šnjo, na­re­jen je bil ve­lik ko­rak na­prej. Sa­mi se po­go­sto­krat ne zna­mo ce­ni­ti, se ne za­ve­da­mo re­zul­ta­tov, ki smo jih na­re­di­li. Na ti­sti za­de­tek pa bom ve­dno po­no­sen."

Ste slo­ven­ski no­go­me­tni "osa­mo­svo­ji­te­lji" igra­li z ve­čjim na­bo­jem, ča­stjo kot da­na­šnja ge­ne­ra­ci­ja? Na za­dnjih tek­mah no­go­me­ta­ši ni­so rav­no gri­zli za za­sta­vo, za grb.

"Ne me­nim ta­ko. Igral­ci si že­li­jo igra­ti za re­pre­zen­tan­co, to ji m ve­li­ko po­me­ni. Mo­go­če je na ka­kšnih tek­mah de­lo­va­lo dru­ga­če, a o nji­ho­vi po­žr­tvo­val­no­sti in že­lji ne dvo­mim."

Fo­to: Bo­jan VELIKONJA/Dnev­nik

Igor Be­ne­dej­čič: "Ve­li­ka čast je, da sem lah­ko se­lek­tor, če­prav sa­mo za dva kro­ga."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.