Še ena zi­ma pod de­žni­ki

Gra­dnja no­ve stre­he na osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci se pre­sta­vlja v na­sle­dnje le­to. en kaj o na­čr­tu pra­vi­jo žu­pan­ski kan­di­da­ti?

Vecer - - FRONT PAGE - A se res ni­smo ni­če­sar na­u­či­li? Utri­nek:

Vpre­te­klo­sti smo sli­ša­li že kar ne­kaj na­po­ve­di, ka­ko bo­do "to zi­mo" bra­njev­ke in bra­njev­ci na osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci na Vo­dni­ko­vem tr­gu pa res konč­no na su­hem. A do­slej je osta­lo zgolj pri na­po­ve­dih. In tu­di to zi­mo bo­do mo­ra­li pro­da­jal­ci na tr­žni­ci pre­ži­ve­ti pod zlo­gla­sni­mi de­žni­ki z ne­u­re­je­nim od­vo­dnja­va­njem, kar raz­bur­ja jav­nost že sko­raj­da de­se­tle­tje.

Ko je ko­nec ma­ja le­tos ma­ri­bor­ska Sna­ga sku­paj z ar­hi­tek­tom Pri­mo­žem Ho­če­var­jem iz Ate­lje­ja Ho­če­var pred­sta­vi­la idej­no re­ši­tev za no­vo stre­ho, je bi­lo na­po­ve­da­no, da se bo gra­dnja pri­če­la še le­tos, če ne bo ne­pred­vi­de­nih za­ple­tov. Po pe­tih me­se­cih grad­be­no do­vo­lje­nje za nad­stre­ši­tev osre­dnje ma­ri­bor­ske tr­žni­ce še ni iz­da­no. "Ne­kaj po­manj­klji­vo­sti v zve­zi z vlo­go smo mo­ra­li od­pra­vi­ti. Zdaj manj­ka le še ge­o­det­ski po­sne­tek, ki bo na­re­jen v teh dneh, in po na­ših in­for­ma­ci­jah bo ta­krat vlo­ga po­pol­na," je po­ja­snil ar­hi­tekt Ho­če­var.

Ve­ljav­no grad­be­no do­vo­lje­nje je pred­po­goj za iz­ved­bo raz­pi­sa za iz­va­jal­ca gra­dnje, kar po­me­ni, da se bo gra­dnja sko­raj za­go­to­vo pre­sta­vi­la v le­to 2019. No­va stre­ha na tr­žni­ci je za­sno­va­na na je­kle­ni fi­ksni kon­struk­ci­ji, za kri­ti­no pa je, na­me­sto se­da­njih de­žni­kov, pred­vi­de­no be­lo mem­bran­sko pla­tno v obli­ki tri­ko­tnih kril. Oce­nje­na vre­dnost po­sta­vi­tve ce­lo­tne stre­he in naj­nuj­nej­še sa­na­ci­je od­vo­dnja­va­nja je 250.000 evrov. Vseh 18 žu­pan­skih kan­di­da­tov smo vpra­ša­li, ali se stri­nja­jo s pred­vi­de­no re­ši­tvi­jo za no­vo stre­ho na osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci. Od­go­vo­ri­li so vsi ra­zen Ale­ksan­dra Ka­me­ni­ka (Stran­ka Ale­ksan­dra Ka­me­ni­ka).

Bo­rut Am­bro­žič (SMSR): "Da. Prej­šnja 're­ši­tev' se je iz­ka­za­la za ka­ta­stro- fal­no in je v pra­ksi mno­go­krat one­mo­go­ča­la de­lo­va­nje krat­kih ve­rig med pri­de­lo­val­cem in po­tro­šni­kom."

Sa­ša Ar­se­no­vič (SMC): "Na­re­je­na bo po­nov­na pre­ver­ba pre­dla­ga­ne re­ši­tve, pri če­mer bo bi­stve­ni po­u­da­rek na funk­ci­o­nal­no­sti re­ši­tve, saj se zgod­ba z de­žni­ki ne sme več po­no­vi­ti."

Li­di­ja Div­jak Mir­nik (sku­pi­na vo­liv­cev): "Stri­nja­mo se z vsa­ko re­ši­tvi­jo, s ka­te­ro bo­do bra­njev­ke na tr­žni­ci in upo­rab­ni­ki za­do­volj­ni. Me­stu mo­ra bi­ti tr­žni­ca v po­nos in ne v sra­mo­to." Igor Do­manj­ko ( Li­sta no­vi­nar­ja Bo­ja­na Po­žar­ja): "Mo­je tr­dno pre­pri­ča­nje je, da mo­ra od­go­vor na to­vr­stne iz­zi­ve po­da­ti stro­ka, žu­pan pa mo­ra za­go­to­vi­ti, da se re­ši­tve stro­ke lah­ko re­a­li­zi­ra­jo. Kdo je za­sto­pal stro­ko v pri­me­ru do­se­da­nje, pov­sem zgre­še­ne in ne­pri­mer­ne re­ši­tve tr­žni­ce za stre­ho, pa je že dru­go vpra­ša­nje. Za pre­dla­ga­ne re­ši­tve mo­ra svoj del od­go­vor­no­sti pre­vze­ti tu­di stro­ka, kot jo pre­vza­me tu­di žu­pan za re­a­li­za­ci­jo. Prav to ka­že na iz­je­men po­men ka­ko žu­pan iz­bi­ra stro­kov­nja­ke, ki re­ši­tve oce­nju­je­jo."

Sa­šo Biz­jak

(sku­pi­na vo­liv­cev): "Z re­ši­tvi­jo se stri­njam, saj je uskla­je­na z av­tor­ji ar­hi­tek­tur­ne­ga na­te­ča­ja, za­vo­dom za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne, upo­rab­ni­ki in upra­vljav­cem tr­žni­ce."

Alen­ka Iskra (SD): "Ta­koj je tre­ba za­klju­či­ti is­ka­nje re­ši­tev za ma­ri­bor­sko tr­žni­co in jo na­re­di­ti pri­ja­zno pro­da­jal­cem in obi­sko­val­cem. Stre­ha je za­go­to­vo do­bra re­ši­tev, s ka­te­ro se to­krat stri­nja tu­di za­vod za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne."

Igor Ju­ri­šič (Stran­ka mla­dih - Ze­le­ni Evro­pe): "Da. Tr­žni­co, kot jo ima Ma­ri­bor, bi za­go­to­vo ob­ču­do­val v ka­te­ri iz­med vro­čih in su­hih arab­skih dr­žav. V Ma­ri­bo­ru pa ni­ma­mo kli­mat­skih po­go­jev, v ka­te­rih bi ta­kšna tr­žni­ca lah­ko de­lo­va­la. Ob dež­ju ali sne­gu so obi­sko­val­ci in še bolj pro­da­jal­ci iz­po­sta­vlje­ni vsem vre­men­skim vpli­vom. V na­ših kli­mat­skih po­go­jih ta­kšna za­sno­va tr­žni­ce ni do­bra. Za­to se bo­mo za­vze­ma­li za spre­mem­bo, ki bo ustre­zna za na­še pod­neb­ne raz­me­re."

Franc Kan­gler ( NLS): "Tr­žni­ca je ži­vljenj­ski pro­stor, ki mo­ra bi­ti pri­mer­no ure­jen in na­me­njen vsem le­tnim ča­som in je pro­da­jal­ni­ca odlič­nih po­nu­dni­kov. Vča­sih vse ar­hi­tek­tur­ne za­sno­ve ne vzdr­ži­jo svo­je dr­zno­sti in jih je tre­ba re­vi­ta­li­zi­ra­ti. In to je v pri­me­ru osre­dnje ma­ri­bor­ske tr­žni­ce nuj­no po­treb­no."

(NSi): "Že­lel bi si sta­bil­nej­šo stre­šno kri­ti­no, ven­dar je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.