Zla­ta po­nev Hi­ši Denk

Vecer - - FRONT PAGE - (sav)

Ve­čer je vče­raj po­de­lil la­ska­va na­zi­va - zla­to po­nev za naj­bolj­šo šta­jer­sko go­stil­no po iz­bo­ru Ve­če­ro­ve ko­mi­si­je in pri­zna­nje za naj­bolj pri­lju­blje­no go­stil­no Šta­jer­ske po mne­nju šir­še jav­no­sti.

Sle­dnje je med 72 no­mi­ni­ra­ni­mi go­stil­na­mi pre­je­la zna­na celj­ska go­stil­na Oštir­ka, stro­kov­na ko­mi­si­ja pa je na­ziv zla­ta po­nev po­de­li­la Hi­ši Denk iz Zgor­nje Kun­go­te, zna­ni da­leč na­o­ko­li. Odli­ku­je jo več kot le pre­po­znav­na lo­kal­na ku­li­na­ri­ka. V hi­ši zna­jo vr­hun­sko jed zgra­di­ti oko­li ene sa­me se­sta­vi­ne, ki ji spre­tno do­da­jo ele­gan­co. Več na na­ši sple­tni stra­ni in v ju­tri­šnjem Ve­če­ru.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.