Ti­ska­ni me­di­ji kot ga­ran­ci­ja

Vecer - - FRONT PAGE -

Mi­ha Klan­čar, di­rek­tor za po­dro­čje mar­ke­tin­ga in pro­da­je:

"Raz­i­ska­va bra­no­sti in bral­cev (RBB) je naj­ob­se­žnej­ša raz­i­ska­va po­tro­šnje me­di­jev v Slo­ve­ni­ji in je bi­la na­re­je­na z na­me­nom re­al­ne­ga in bolj­še­ga po­zna­va­nja do­se­ga ti­ska­nih me­di­jev in nji­ho­vih ele­k­tron­skih raz­li­čic (sple­tnih por­ta­lov). Z raz­i­ska­vo, ki jo iz­va­ja ugle­dna in pri­zna­na agen­ci­ja Va­li­con, se je po­ka­za­lo, da jav­nost pre­po­zna­va ti­ska­ne me­di­je kot ga­ran­ci­jo ve­ro­do­stoj­nih in ka­ko­vo­stnih no­vi­nar­skih vse­bin, za­ra­di če­sar ti­ska­ni me­di­ji tu­di za ogla­še­val­ce osta­ja­jo re­le­van­ten in mo­čan me­dij­ski ka­nal, še po­seb­no ta­krat, ko go­vo­ri­mo o naj­bolj iz­o­bra­že­nih in naj­pre­mo­žnej­ših se­gmen­tih druž­be. To do­ka­zu­je­jo tu­di šte­vil­ke Ve­če­ra in vseh nje­go­vih edi­cij, kjer lah­ko vi­di­mo, da znam­ka Ve­čer vsak dan do­se­že 107.900 po­sa­me­zni­kov, vse na­še ti­ska­ne in ele­k­tron­ske edi­ci­je pa do­se­že­jo več kot 620.000 po­sa­me­zni­kov."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.