Obr­tni­ke bo da­vek uda­ril po že­pu

V OZS so ana­li­zi­ra­li ne­kaj de­set pri­me­rov NUSZ in ugo­to­vi­li, da bi bil pre­hod na no­vo ob­dav­či­tev pri po­slov­nih ne­pre­mič­ni­nah pov­preč­no draž­ji za 173 od­stot­kov

Vecer - - FRONT PAGE - Ne da­nes, ko­a­li­ci­ja o dav­ku še­le na­sle­dnji pe­tek OZS: Za lo­kal v Tol­mi­nu pet­krat več

"Po­go­var­ja­mo se o naj­po­memb­nej­šem do­ku­men­tu EU, o de­nar­ju. Tu­kaj bi mo­ra­la da­nes se­de­ti ta­ko prej­šnji kot se­da­nji pred­se­dnik vla­de. /.../ Za­kaj ju po­gre­šam? Da bi prej­šnje­ga vpra­šal, še zla­sti ker da­nes kot zu­na­nji mi­ni­ster ko­or­di­ni­ra evrop­ske po­li­ti­ke, kaj se je zgo­di­lo, da v EU ne šte­je­mo nič ali ze­lo ma­lo. Za­to nas, ko se po­ga­ja­mo, tam nih­če ne po­slu­ša. Se­da­nje­ga pa, kaj bo­mo na­re­di­li, da bi dvi­gni­li naš ra­ting v EU. /.../ Zdaj pa k de­nar­ju: stri­njam se, da mo­ra EU več vla­ga­ti v raz­i­ska­ve in ra­zvoj, te­sno po­ve­za­ne z go­spo­dar­stvom. Slo­ve­ni­ja ima na­mreč stra­ho­ten pro­blem, saj je na­ša pro­duk­tiv­nost 20 od­stot­kov pod evrop­skim pov­pre­čjem. Za­to so pri nas pla­če niz­ke. Se­ve­da mo­ra­jo v raz­i­ska­ve in ra­zvoj pr­ven­stve­no vla­ga­ti la­stni­ki pod­je­tij, am­pak dr­ža­va prav ta­ko. /.../ Stri­njam se, da mo­ra EU več vla­ga­ti v mi­gra­ci­je, v nad­zor me­ja in obram­bo. In tu­di v pri­ho­dnje fi­nan­ci­ra­ti po­so­do­blje­no sku­pno kme­tij­sko in ko­he­zij­sko po­li­ti­ko, ki ko­ri­sti­ta vsem. Mi­slim, da smo se za­se po­sta­vi­li pre­ma­lo am­bi­ci­o­zno, tu­di za­to, ker smo se šli v ča­su, ko so se dru­ge čla­ni­ce po­ga­ja­le, od­sto­pa­nje vla­de in vo­lil­no kam­pa­njo." ( jz) upa­ni, tu­di bo­do­či, so lah­ko tik pred vo­li­tva­mi dva­krat za­do­volj­ni. Ob­či­ne bo­do ime­le več in bo­do kma­lu laž­je di­ha­le, če­tu­di je pred­se­dnik vla­de Mar­jan Ša­rec pri­znal, da je prav­kar do­se­že­ni do­go­vor o vi­ši­ni pov­preč­ni­ne v pri­ha­ja­jo­čem le­tu le pr­vi ko­rak in bi si že­le­li žu­pa­ni viš­jo pov­preč­ni­no. Ob­či­ne naj bi kma­lu fi­nanč­no laž­je usmer­ja­le tu­di svoj ra­zvoj. To jim je ob pod­pi­su do­go­vo­ra o pov­preč­ni­ni obe­tal fi­nanč­ni mi­ni­ster An­drej Ber­ton­celj, ko je upal, da bo­do da­vek na ne­pre­mič­ni­ne uve­dli s 1. ja­nu­ar­jem 2020. To­rej čez do­bro le­to. Po­stal naj bi, ta­ko fi­nanč­ni mi­ni­ster, "po­mem­ben vir fi­nan­ci­ra­nja ak­tiv­no­sti, ki jih ima­jo ob­či­ne ta­ko pri ra­zvoj­nih kot dru­gih in­ve­sti­cij­skih ak­tiv­no­stih". O sa­mem dav­ku na ne­pre­mič­ni­ne ni re­kel ni­če­sar. A v sre­do je že vi­se­lo v zra­ku, da bo jav­nost ta­ko iz­ve­de­la o bo­do­čem dav­ku na ne­pre­mič­ni­ne ve­li­ko no­ve­ga da­nes, to­rej po sre­ča­nju fi­nan­car­jev iz davč­ne­ga de­la mi­ni­str­stva s ko­a­li­cij­ski­mi čla­ni od­bo­ra za fi­nan­ce. Vsaj ta­ko so na­ja­vi­li. Pred ča­som, ko je bi­la še tr­dno v se­dlu, je prav ta­ko v pe­tek na­čr­to­va­la pred­sta­vi­tev ne­pre­mič­nin­ske­ga dav­ka ko­a­li­ci­ji zdaj že raz­re­še­na dr­žav­na se­kre­tar­ka in nek­da­nja mi­ni­stri­ca za fi­nan­ce Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man, ki naj bi bil jo prav ta da­vek stal funk­ci­je. Ven­dar je pred­sta­vi­tev bo­do­čih mo­žnih raz­li­čic dav­ka na ne­pre­mič­ni­ne za­ra­di raz­re­ši­tve se­kre­tar­ke ta­krat od­pa­dla.

Ta­ko kot bo, po pi­sa­nju STA, od­pa­dla na­po­ve­da­na da­na­šnja. De­lov­ni osnu­tek pre­no­ve sis­te­ma ob­dav­či­tve ne­pre­mič­nin naj bi se pr­vič zna­šel na mi­zah čla­nov od­bo­ra pred­vi­do­ma pri­ho­dnji pe­tek. Za­ra­di da­na­šnje iz­re­dne se­je dr­žav­ne­ga zbo­ra bi bi­li na­mreč pri­si­lje­ni po­go­vor o bo­do­čem dav­ku ča­sov­no ome­ji­ti. Naj­ver­je­tnej­ša ob­dav­či­tev bi za la­stni­ke sta­no­vanj in hiš zna­ša­la 0,1 od­stot­ka od pol­ne oce­nje­ne vre­dno­sti ne­pre­mič­ni­ne, za la­stni­ke po­slov­nih ne­pre­mič­nin pa 0,6 od­stot­ka, je pred sre­ča­njem ko­a­li­ci­je za­pi­sal STA. No­vi pre­dlo­gi za ob­dav­či­tev v jav­no­sti ni­so za­kro­ži­li. Tu­di ne­u­ra­dno ne.

Ana Vin­diš, ki v žu­pnij­ski ka­ri­tas pro­sto­volj­no de­la že dvaj­set let in, kot pra­vi, ze­lo do­bro po­zna raz­me­re, v ka­te­rih ži­vi­jo nje­ni so­kra­ja­ni iz vi­dem­ske ob­či­ne, je te dni med lju­di, ki ži­vi­jo v sti­ski, ra­zna­ša­la pa­ke­te te hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je. Vse le­po in prav, ven­dar jim je hkra­ti raz­de­lje­va­la še po­ziv, ko­mu naj od­da­jo glas na sko­raj­šnjih lo­kal­nih vo­li­tvah. Sa­ma, kot pra­vi, v tem de­ja­nju ne vi­di nič spor­ne­ga: "To pi­smo, v ka­te­rem so­va­šča­ne po­zi­vam, naj pri­ho­dnjo ne­de­ljo od­da­jo glas za kan­di­da­te NSi in SDS, sem na­pi­sa­la sa­ma, saj sem pre­pri- Za­to pa so se že za­če­li ogla­ša­ti ti­sti, ki me­ni­jo, da bi mo­ra­li tu­di ob raz­mi­šlja­nju o bo­do­či ob­dav­či­tvi ne­pre­mič­nin v vla­di in dr­žav­nem zbo­ru po­mi­sli­ti, kdo naj bo dav­ka opro­ščen. De­ni­mo Ka­to­li­ška cer­kev. Vče­raj so po­hi­te­li s kon­kre­tni­mi iz­ra­ču­ni tu­di v Obr­tno-pod­je­tni­ški zbor­ni­ci (OZS). Jav­no­sti so spo­ro­či­li: Da­vek na ne­pre­mič­ni­ne bo uda­ril obr­tni­ke in pod­je­tni­ke. Da­ja­tev se ča­na, da je čas, da po­ma­ga­mo ma­lim lju­dem. Sa­ma kan­di­di­ram v na­ši kra­jev­ni sku­pno­sti na li­sti SDS. In ni­sem edi­na, ki sem šla med lju­di, zdaj to poč­ne­jo bolj ali manj vsi kan­di­da­ti za vo­li­tve."

Da Ka­ri­tas ni­ma no­be­ne po­ve­za­ve z do­pi­som, je še do­da­la, in da jo je no­tra­nji glas na­go­vo­ril, da lju­dje do­bi­jo še dru­go in­for­ma­ci­jo: "Ko sem jim pri­ne­sla pa­ket hra­ne, sem jim iz­ro­či­la še ome­nje­ni do­pis. Spre­mljam de­lo vod­stva ob­či­ne in mo­ram po­ve­da­ti, da ne­ka­te­ri sve­tni­ki de­la­jo sa­mo za la­stne in­te­re­se, kar se, med dru­gim, vi­di v as­fal­ti­ra­nih od­se- bo v pov­pre­čju dvi­gni­la za 173 od­stot­kov.

Da bi ko­a­li­cij­ski čla­ni od­bo­ra za fi­nan­ce laž­je pre­so­ja­li o bo­do­čem dav­ku na ne­pre­mič­ni­ne, so jim stro­kov­ne služ­be v OZS po­stre­gle s kon­kre­tni­mi iz­ra­ču­ni. Pri obr­tni­kih in pod­je­tni­kih v raz­lič­nih ob­či­nah so zbra­li 51 le­to­šnjih od­ločb z ob­ra­ču­na­nim na­do­me­sti­lom za upo­ra­bo stavb­ne­ga ze­mlji­šča (NUSZ). In pre­ra­ču­na­li, ko­li­ko dav­ka na ne­pre­mič­ni­ne bi ti is­ti obr­tni­ki pla­ča­li, če bi pri ob­dav­či­tvi upo­šte­va­li Gur­so­vo

kih cest tik pred vo­li­tva­mi. Zdaj­šnji žu­pan Fri­de­rik Bra­čič v vseh šti­rih man­da­tih žu­pnij­ski ka­ri­tas ni na­me­nil pro­ra­čun­skih sred­stev, še več, v tem ča­su je ra­zvoj v na­šem kra­ju sta­gni­ral, kaj­ti in­ve­sti­ra se v rav­nin­ski del ob­či­ne, pred­vsem Tr­žec. Po­tre­be po po­mo­či so ve­dno ve­čje. Oseb­no za­me je to klic v si­li, te­žnja po spre­mem­bi, v pri­za­de­va­nju za člo­ve­ka vre­dno ži­vlje­nje v tem de­lu Ha­loz. Od po­mla­di že de­ni­mo plaz ogro­ža sta­no­vanj­sko hi­šo dru­ži­ne v Be­lavšku, ven­dar nih­če ne pri­sto­pi k sa­na­ci­ji."

Vin­di­še­va je v svo­jem do­pi­su, ki ga je raz­de­li­la ka­kim 15 so­kra­ja­nom, za­pi­sa­la, naj od­da­jo glas kan­di­da­tu za žu­pa­na Bran­ku Ma­ri­ni­ču, SDS, do­da­la pa tu­di na­vo­di­la, ka­ko naj ob­kro­ži­jo ime­na na gla­sov­ni­ci. od­stot­ka več dav­ka kot NUSZ bo­do pla­ča­li v Dra­vo­gra­du. od­stot­ka več bo­do pla­če­va­li v Slo­ven­ski Bi­stri­ci. od­stot­ka viš­ji bi bil da­vek v Šmar­ju pri Jel­šah. od­stot­ka manj bi pla­ča­li v Mur­ski So­bo­ti. od­stot­ka manj v Šen­tjur­ju. vre­dnost nji­ho­vih ne­pre­mič­nin in bi bi­le po­slov­ne ne­pre­mič­ne ob­dav­če­ne 0,6-od­sto­tno.

Ugo­to­vi­li so, da bo­do la­stni­ki po­slov­nih ne­pre­mič­nin naj­manj ob­ču­ti­li spre­mem­bo ob­dav­či­tve v Ko­ba­ri­du. S kar 500 od­stot­kov več dav­ka kot zna­ša NUSZ pa naj bi no­va da­ja­tev na ne­pre­mič­ni­ne obre­me­ni­la la­stni­ke po­slov­nih lo­ka­lov v Tol­mi­nu. Po iz­ra­ču­nih OZS mu sle­di s 455 od­stot­kov po­ve­ča­no da­ja­tvi­jo Izo­la.

V Ru­šah naj bi se da­ja­tev po­ve­ča­la za 341 od­stot­kov, na Vrh­ni­ki za 316, v Slo­ven­skih Ko­nji­cah za 365 od­stot­kov, v Lju­blja­ni za 99 od­stot­kov, v No­vi Go­ri­ci za 134, v Li­ti­ji za 238, v Me­tli­ki za 264 od­stot­kov. Pri­me­re iz teh ob­čin so iz­po­sta­vi­li v OZS. In oblast spo­mni­li, da so da­li pred pe­ti­mi le­ti prav oni po­bu­do za pe­ti­ci­jo pro­ti dav­ku na ne­pre­mič­ni­ne, ker se ni­so stri­nja­li s te­daj pre­dla­ga­no ob­dav­či­tvi­jo po­slov­nih in in­du­strij­skih ne­pre­mič­nin. Pr­vi mož OZS Bran­ko Meh pa je vče­raj od­loč­no na­po­ve­dal tu­di: "Pro­ti viš­jim ob­dav­či­tvam po­slov­nih ne­pre­mič­nin se bo­mo bo­ri­li tu­di se­daj."

Da je z Ano Vin­diš že go­vo­ril, pra­vi Jo­že Pe­tek, žu­pnik pri sve­tem An­dra­žu v ha­lo­škem Le­skov­cu, ki me­ni, da nje­no pred­vo­lil­no na­sto­pa­nje si­cer ni spor­no, saj kan­di­da­ti svo­je ide­je ši­ri­jo na raz­lič­ne na­či­ne: "Za­go­to­vo pa ni pri­mer­no, da je ta svoj pi­sni po­ziv, ko­ga vo­li­ti, de­li­la kar s pa­ke­ti Ka­ri­ta­sa, in to ob­so­jam. Na to sem jo opo­zo­ril in ver­ja­mem, da bo lo­či­la svo­jo hu­ma­ni­tar­no in po­li­tič­no de­lo­va­nje."

Bra­čič, dol­go­le­tni žu­pan in kan­di­dat SLS, rav­na­nje Vin­di­še­ve ostro ob­so­ja. "Cer­kev in Ka­ri­tas iz­ko­ri­šča v po­li­tič­ne na­me­ne in ši­ri iz­mi­šljo­ti­ne. Ob­či­na Vi­dem s Ka­ri­ta­som si­cer do­bro so­de­lu­je, pred­vsem pri ra­znih hu­ma­ni­tar­nih pri­re­di­tvah," je de­jal Bra­čič, raz­mi­šlja pa tu­di o prav­nih po­stop­kih. Od­zval pa se je tu­di Du­šan Per­nek, pred­se­dnik ob­čin­ske­ga od­bo­ra No­ve Slo­ve­ni­je iz Vid­ma pri Ptu­ju, prav ta­ko kan­di­dat za žu­pa­na. "Ogra­ju­je­mo se od te­ga do­pi­sa, gre za zlo­ra­bo ti­stih, ki po­tre­bu­jo po­moč. NSi s tem ni­ma nič. Na­še ime je bi­lo v do­pis dod­da­no brez na­še ve­dno­sti in rav­na­nje ob­so­ja­mo." (ps)

Fo­to: Ju­rij BERLOŽNIK

Obr­tni­ki dvi­gu­je­jo glas.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.