Pi­lot naj bo We­ber

Nem­cem se po 50 le­tih obe­ta pred­se­dnik Evrop­ske ko­mi­si­je, najv­pliv­nej­ša evrop­ska po­li­tič­na dru­ži­na, Evrop­ska ljud­ska stran­ka, je na kon­gre­su v Hel­sin­kih za kan­di­da­ta iz­bra­la Man­fre­da We­ber­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Oba kri­tič­na do Ma­džar­ske

Na kon­gre­su Evrop­ske ljud­ske stran­ke (EPP) je Man­fred We­ber pre­ma­gal nek­da­nje­ga pred­se­dni­ka fin­ske vla­de Ale­xan­dra Stu­bba. We­ber je zbral 80 od­stot­kov gla­sov od sku­paj 619 de­le­ga­tov. Ve­či­no ka­ri­e­re je po­sla­nec v Evrop­skem par­la­men­tu. Kot ba­var­ski kr­ščan­ski de­mo­krat evrop­ske vre­dno­te vi­di kot vre­dno­te, ki "iz­ha­ja­jo iz na­ših kr­ščan­skih ko­re­nin". Stu­bb pa ima iz­ku­šnje z vo­de­njem vla­de in mi­ni­str­stva za zu­na­nje za­de­ve, go­vo­ri več tu­jih je­zi­kov, nje­go­va pri­lju­blje­na te­ma je če­tr­ta in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja. Zdaj je pod­pred­se­dnik Evrop­ske in­ve­sti­cij­ske ban­ke (EIB). We­ber je bil že pred gla­so­va­njem de­le­ga­tov fa­vo­rit za zma­go v tek­mi, ki jo je Stu­bb opi­sal kot no­go­me­tno tek­mo Fin­ske in Nem­či­je. - brez je­ze in stra­hu, tem­več z op­ti­miz­mom in upa­njem, brez na­ci­o­na­liz­ma, tem­več s so­li­dar­no­stjo. Po­u­dar­ja tu­di, da je tre­ba usta­vi­ti ne­za­ko­ni­te mi­gra­ci­je.

Stu­bbo­va vi­de­o­pred­sta­vi­tev so v glav­nem bi­li po­snet­ki se­stan­kov v Bru­slju, ki se jih je ude­le­že­val. Nje­go­vo ge­slo je bi­lo: Evro­pa na­sle­dnje ge­ne­ra­ci­je.

Ali bo We­ber v j ese­ni 2019 po­stal pred­se­dnik Evrop­ske ko­mi­si­je, je zdaj od­vi­sno od dveh de­jav­ni­kov. Pr­vi je, da EPP na vo­li­tvah v Evrop­ski par­la­ment pri­ho­dnje le­to do­bi naj­več evrop­skih po­slan­cev in ta­ko osta­ne naj­ve­čja po­li­tič­na dru­ži­na v Evrop­skem par­la­men­tu. Jav­no­mnenj­ske raz­i­ska­ve za zdaj ka­že­jo, da ji bo to uspe­lo. Po­leg te­ga We­ber po­tre­bu­je še pod­po­ro vo­di­te­ljev dr­žav čla­nic, ki ima­jo v skla­du z evrop­ski­mi po­god­ba­mi pra­vi­co ime­no­va­ti kan­di­da­ta za pred­se­dni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je.

Vo­di­te­lji ni­so na­klo­nje­ni sis­te­mu, po ka­te­rem vo­dil­ni kan­di­dat po­li­tič­ne dru­ži­ne, ki do­bi naj­več evrop­skih po­slan­cev, av­to­mat­sko po­sta­ne kan­di­dat za pred­se­dni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je. V Evrop­skem par­la­men­tu tr­di­jo, da je ta si­stem bolj de­mo­kra­ti­čen od ti­ste­ga, po ka­te­rem kan­di­da­ta iz­be­re­jo vo­di­te­lji, saj o tem, kdo bo no­vi pred­se­dnik Evrop­ske ko­mi­si­je, od­lo­či­jo vo­liv­ci. Liz­bon­ska po­god­ba do­lo­ča, da mo­ra ime­no­va­nje kan­di­da­ta za pred­se­dni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je od­ra­ža­ti re­zul­ta­te vo­li­tev Evrop­ski par­la­ment. De­le­ga­ti EPP so od­lo­ča­li o kan­di­da­tu za pred­se­dni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je v ča­su raz­prav, ka­ko rav­na­ti s pred­se­dni­kom ma­džar­ske vla­de Vik­tor­jem Or­ba­nom za­ra­di nje­go­ve­ga av­to­ri­tar­ne­ga vo­de­nja dr­ža­ve. Stu­bb je de­ni­mo de­jal, da bi Or­ba­no­vo stran­ko mo­ra­li iz­klju­či­ti iz EPP, če ma­džar­ski vo­di­telj ne bo pod­pi­sal iz­ja­ve o vre­dno­tah, za ka­te­ro so se de­le­ga­ti do­go­vo­ri­li v sre­do. V njej med dru­gim pi­še, da EU naj ne bi po­ši­lja­la de­nar­ja v dr­ža­ve, ki ne spo­štu­je­jo te­melj­nih vre­dnot EU in vla­da­vi­ne pra­va. Ena­ko ve­lja za dr­ža­ve, ki ne so­de­lu­je­jo s pre­i­sko­val­ci Evrop­ske­ga ura­da za boj pro­ti go­lju­fi­jam.

We­ber je v go­vo­ru po ob­ja­vi svo­je zma­ge de­jal, da je v Evrop­skem par­la­men­tu gla­so­val za sank­ci­je pro­ti Ma­džar­ski. Te­melj­no spo­ro­či­lo EPP s kon­gre­sa v Hel­sin­kih je si­cer po­men eno­tno­sti. Sku­paj, zdru­že­ni, bo­mo zma­ga­li na teh vo­li­tvah," je po po­ro­ča­nju STA za­tr­dil več­kra­tni bi­vši evrop­ski ko­mi­sar in fran­co­ski mi­ni­ster Mi­chel Bar­ni­er. We­bra so pod­pr­li tu­di v SDS, NSi in SLS, ki ima­jo evro­po­slan­ce. Pred­se­dnik SDS Ja­nez Jan­ša je iz­po­sta­vil, da je zdaj po­pol­no­ma ja­sno, kaj je smer EPP. Po nje­go­vem se je EPP od­lo­či­la, da v pri­ho­dnjem man­da­tu nih­če v tej stran­ki ne bo več uto­pič­no gle­dal na raz­me­re, v ka­te­rih je EU. Kot "osre­dnji spre­gled prej­šnje­ga man­da­ta" je iz­po­sta­vil ne­spo­sob­nost za­va­ro­va­ti zu­na­nje me­je in se učin­ko­vi­to so­o­ča­ti z de­mo­graf­skim pri­ti­skom na Evro­po. Po­sla­nec Loj­ze Pe­ter­le je iz­po­sta­vil, da je We­ber iz­je­mno do­ber kan­di­dat in da je po­memb­no, da je iz Ba­var­ske, saj ima ob­ču­tek za sre­dnjo Evro­po in jo po­zna. Iz­po­sta­vil je tu­di nje­gov ja­sen po­li­ti­čen in kr­ščan­ski pro­fil. Po­sla­nec Franc Bo­go­vič pa je po­u­da­ril, da je We­ber ze­lo po­ve­zo­va­len člo­vek. Pre­pri­čal ga je s po­slu­hom za ma­le­ga člo­ve­ka. Oba kan­di­da­ta je si­cer opi­sal kot odlič­na, pri če­mer je We­ber "člo­vek iz na­še­ga sre­dnje­e­vrop­ske­ga mi­lje­ja, s ka­te­rim di­ha­mo is­ti zrak". "Za nas je po­memb­no, da ima­mo ta­ke­ga člo­ve­ka na ta­kem me­stu," je de­jal.

Fo­to: REUTERS

Ne­mec (le­vo) je glad­ko do­bil dvo­boj s Fin­cem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.