Ge­ne­ral­ni to­ži­lec brez ko­men­tar­ja

Ob iz­re­ku sod­be zdrav­ni­ku Iva­nu Ra­da­nu je bil so­dnik kri­ti­čen tu­di do de­la to­žil­stva, za­to smo pri stro­ki pre­ve­ri­li, ali je ta­kšno rav­na­nje so­dni­ka do­pu­stno

Vecer - - FRONT PAGE - Na krat­ko

Tor­ko­va opro­stil­na sod­ba su­spen­di­ra­ne­mu zdrav­ni­ku ne­vro­lo­ške kli­ni­ke UKC Lju­blja­na Iva­nu Ra­da­nu še kar od­me­va v slo­ven­ski jav­no­sti. Lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče je Ra­da­na opro­sti­lo šti­rih ubo­jev nje­go­vih bol­ni­kov, ne­u­pra­vi­če­ne­ga sne­ma­nja bol­ni­kov, zlo­ra­be po­lo­ža­ja s pred­pi­so­va­njem re­cep­tov in po­na­re­ja­nja li­stin za bol­ni­ško od­so­tnost. Pri­mer od­me­va tu­di za­to, ker je pred­se­du­jo­či se­na­tu Mar­tin Jan­čar, ki je več kot dve uri po­ja­snje­val, za­kaj je so­di­šče ob­to­že­ne­ga opro­sti­lo, iz­re­kel tu­di ostre kri­ti­ke na ra­čun to­žil­ke Ka­ta­ri­ne Ber­gant, ki je za­sto­pa­la ob­tož­bo. Kot smo že po­ro­ča­li, je so­dnik Jan­čar to­žil­ki med dru­gim oči­tal, da je ob­tož­be pro­ti Ra­da­nu gra­di­la na nje­go­vih oseb­no­stnih la­stno­stih, ob tem pa spre­gle­da­la objek­tiv­ne oko­li­šči­ne gle­de su­mov ka­zni­vih de­janj, ki jih je na­pr­ti­la Ra­da­nu. So­dnik je de­jal, "da če je nek­do la­žni­vec, od­vi­snik ali oseb­no­stno mo­ten, to še ne po­me­ni, da je mo­ri­lec". Po­leg te­ga je za­vr­nil oči­tek, da je so­di­šče pod­vo­mi­lo o stro­kov­no­sti pri­če to­žil­stva Ma­te­je Lo­puh. Ber­gan­to­vi je Jan­čar še oči­tal, da za dis­kre­di­ta­ci­jo av­strij­ske­ga iz­ve­den­ca so­di­šča Wol­fgan­ga Kröl­la "ni iz­bi­ra­la sred­stev".

To­žil­ka je za Ra­da­na ter­ja­la ka­zen 20 let za­po­ra. Za­to in tu­di za­ra­di so­dni­ko­vih kri­tik smo za ko­men­tar pro­si­li ge­ne­ral­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­ca Dra­ga Ške­to. Po­ve- da­ti ni ho­tel sko­raj nič. "Ker sod­ba še ni prav­no­moč­na, ne bom ko­men­ti­ral," je bil kra­tek. O so­dni­ko­vem kri­tič­nem od­no­su do to­žil­stva smo vpra­ša­li tu­di na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču in ko­mi­si­jo za etič­na vpra­ša­nja in in­te­gri­te­to. Za­ni­ma­lo nas je, ali so so­dni­ki pri ob­ra­zlo­ži­tvi sod­be ve­za­ni na ka­kšna za­kon­ska na­vo­di­la.

Pod­pred­se­dni­ca ko­mi­si­je Ja­nja Ro­blek pra­vi, da je ko­mi­si­ja 21. av­gu­sta le­tos spre­je­la smer­ni­ce za rav­na­nje so­dni­kov pri jav­ni raz­gla­si­tvi sodb po opra­vlje­ni glav­ni obrav­na­vi. "O etič­no­sti so­dni­ko­ve­ga rav­na­nja ne mo­re­mo za­vze­ma­ti sta­li­šča, ker bi to lah­ko pre­ju­di­ci­ra­lo za­de­vo, ki je še v te­ku, po­leg te­ga pa ko­mi­si­ja od­lo­ča na pod­la­gi po­bud ali zah­tev za obrav­na­vo," pra­vi Ro­ble­ko­va.

Ko­mi­si­ja si­cer spre­je­ma na­čel­na mne­nja gle­de rav­nanj, ki po­me­ni­jo kr­ši­tev Ko­de­ksa so­dni­ške eti­ke, iz­da­ja pri­po­ro­či­la za spo­što­va­nje pra­vil so­dni­ške eti­ke in in­te­gri­te­te v skla­du s ko­de­ksom in spre­je­ma smer­ni­ce s po­dro­čja so­dni­ške eti­ke in in­te­gri­te­te. Si­cer pa je ko­mi­si­ja do zdaj iz­da­la de­set na­čel­nih mnenj: le­ta 2015 eno, le­ta 2016 šest, la­ni tri.

Z okro­žne­ga so­di­šča v Lju­blja­ni pa so nam od­go­vo­ri­li, da gle­de

Po­ziv ko­le­sar­ju iz Ma­ri­bo­ra

Vče­raj oko­li 11. ure se je na Vr­ban­ski ce­sti v Ma­ri­bo­ru pri­pe­ti­la pro­me­tna ne­sre­ča, v ka­te­ri sta bi­la ude­le­že­na mlaj­ši pe­šec in ko­le­sar, ki se je pri­pe­ljal iz sme­ri Ka­mni­ce. Po ne­sre­či sta se ude­le­žen­ca na kra­ju po­go­var­ja­la ter na­to kraj za­pu­sti­la. Za­ra­di raz­ja­sni­tev oko­li­ščin pro­me­tne ne­sre­če po­li­ci­sti na­pro­ša­jo ude­le­že­ne­ga ko­le­sar­ja s ko­le­som čr­no-oran­žne bar­ve, da se zgla­si na PPP Ma­ri­bor, Ptuj­ska ce­sta 117 ali po­kli­če na 113.

Kra­ja de­lov­nih stro­jev

Po­li­ci­sti išče­jo sto­ril­ca, ki je v ča­su med 2. in 5. no­vem­brom vlo­mil v kon­tej­ner na de­lo­vi­šču v Le­nar­tu. Na vzvod je od­prl vra­ta kon­tej­ner­ja in iz nje­ga ukra­del de­lov­ne stro­je: pi­što­lo, kom­ple­ta vi­jač­ni­ka, za­bi­jal­ni­ka za be­ton z dve­ma ba­te­ri­ja­ma, me­ril­nik s sto­ja­lom, udar­no kla­di­vo, dve mo­tor­ni ža­gi, ko­tno bru­sil­ko, mo­tor­no ža­go za be­ton in dru­go orod­je. Prav ta­ko je po­sku­šal vlo­mi­ti v še en kon­tej­ner, kar pa mu ni uspe­lo. Sku­pna ma­te­ri­al­na ško­da zna­ša 14.000 evrov. Na kme­ti­ji v Pe­sni­škem Dvo­ru pa po­gre­ša­jo de­lov­ne stro­je v vre­dno­sti 8000 evrov. iz­re­ka in ob­ra­zlo­ži­tve sodb, ki jih raz­la­ga­jo so­dni­ki, ni do­lo­če­nih usme­ri­tev. So­dnik pa mo­ra v skla­du s svo­jo etič­no pre­so­jo po­ja­sni­ti dej­stva in oko­li­šči­ne, ra­zlo­ge za svo­jo od­lo­či­tev, po­da­ti od­go­vo­re na dej­stve­na in prav­na vpra­ša­nja in tu­di od­go­vo­ri­ti na na­ved­be strank, ki so jih iz­ra­ža­le med po­te­kom do­ka­zne­ga po­stop­ka in v konč­nih be­se­dah pred iz­re­kom sod­be. "Iz­rek in ob­ra­zlo­ži- tev sod­be je ključ­ni ele­ment so­dni­ko­ve­ga od­lo­ča­nja in etič­na pre­so­ja po­sa­me­zne­ga so­dni­ka in nje­go­ve in­te­gri­te­te. Pred­se­dnik so­di­šča ne sme in ne mo­re pre­so­ja­ti in da­ja­ti vre­dno­stnih sodb kar za­de­va to­vr­stno so­dni­ko­vo de­lo," so nam še spo­ro­či­li iz lju­bljan­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča.

Pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča Da­mi­jan Flor­jan­čič pa se je na

Ne­zna­ni sto­ri­lec jih je ukra­del med 3. in 4. no­vem­brom. Na ogra­je­no ob­mo­čje kme­ti­je je sto­pil sko­zi od­kle­nje­na vra­ta in z de­lov­ne­ga stro­ja de­mon­ti­ral hi­dra­vlič­ni ci­lin­der ro­ke, vo­di­la ci­lin­dra in še ne­kaj dru­gih de­lov. Tu­di mur­sko­so­bo­ški po­li­ci­sti išče­jo sto­ril­ca, ki je med vi­ken­dom z za­kle­nje­ne­ga grad­bi­šča v Mur­ski So­bo­ti ukra­del za­šči­tno mem­bra­no za stre­ho. Pod­je­tje je oško­do­val za oko­li 4000 evrov.

Pi­jan tr­čil v za­por­ni­co

V no­či na to­rek je 57-le­tni dr­ža­vljan Av­stri­je z oseb­nim av­to­mo­bi­lom tr­čil v za­por­ni­co pred Pi­ra­nom. Po­li­ci­sti so mu od­re­di­li pre­iz­kus al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti, ki je po­ka­zal, da je imel mo­ški v or­ga­niz­mu več kot 1.2 pro­mi­la al­ko­ho­la. Za­to so mu od­vze­li vo­z­ni­ško do­vo­lje­nje, ga od­pe­lja­li v pri­dr­ža­nje in zo­per nje­ga spro­ži­li pre­kr­škov­ni po­sto­pek.

Za­se­gli 10 ki­lo­gra­mov ko­no­plje

V Ro­ga­ški Sla­ti­ni so po­li­ci­sti obrav­na­va­li 46-le­tne­ga do­ma­či­na, saj so ute­me­lje­no su­mi­li, da go­ji pre­po­ve­da­no dro­go ko­no­pljo. Med hi­šno pre­i­ska­vo so mu za­se­gli de­set ki­lo­gra­mov po­su­še­ne ko­no­plje, ne­kaj Ne­o­bi­čaj­no dolg iz­rek in ob­ra­zlo­ži­tev tor­ko­ve opro­stil­ne sod­be Iva­nu Ra­da­nu je v jav­no­sti od­me­val tu­di za­ra­di gla­sne kri­ti­ke na ra­čun to­žil­stva. Od­zi­vi vo­dil­nih v pra­vo­sod­ju, ali je šel so­dnik pre­da­leč, so prej mlač­ni kot od­loč­ni. vpra­ša­nje od­zval z od­go­vo­rom, da je so­dnik pri ustni raz­gla­si­tvi sod­be ve­zan na za­kon o ka­zen­skem po­stop­ku, ki v 360. čle­nu do­lo­ča, da ob raz­gla­si­tvi sod­be so­dnik po­ve na krat­ko nje­ne ra­zlo­ge. Pri tem naj bi se opre­de­lil do ti­stih po­gla­vi­tnih vpra­šanj, o ka­te­rih se mo­ra iz­čr­pne­je opre­de­li­ti v pi­sni ob­ra­zlo­ži­tvi sod­be, zla­sti gle­de do­ka­znih za­ključ­kov (ali šte­je do­lo­če­na dej­stva za ne­do­ka­za­na ali do­ka­za­na), o ra­zlo­gih za za­vr­ni­tev po­sa­me­znih do­ka­znih pre­dlo­gov strank, do bi­stve­nih prav­nih vpra­šanj, od­go­vo­ri­ti na na­ved­be strank med po­stop­kom, še zla­sti pa naj bi bi­lo ja­sno spo­ro­če­no, če sta in za­kaj sta ugo­to­vlje­na ka­zni­vo de­ja­nje in kriv­da ob­to­žen­ca za to ka­zni­vo de­ja­nje. Si­cer pa tu­di Flor­jan­čič po­u­dar­ja, da je pri od­lo­ča­nju in ra­zlo­gih za od­lo­či­tev so­dnik sa­mo­sto­jen, ne­od­vi­sen ter od­lo­ča skla­dno z usta­vo in ve­ljav­no za­ko­no­da­jo. ko­no­plji­ne­ga olja in več sa­dik ko­no­plje, ne­ka­te­re so bi­le vi­so­ke tu­di 2,5 me­tra. Ne­kaj sa­dik je mo­ški go­jil na pro­stem, ve­či­no pa v po­se­bej pri­re­je­nem pro­sto­ru. Po­leg po­su­še­nih del­cev in sa­dik ko­no­plje so mu za­se­gli tu­di opre­mo za pri­de­la­vo te pre­po­ve­da­ne dro­ge, mo­ške­ga pa po­tem od­pe­lja­li na za­sli­ša­nje pred de­žur­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka, ki je za osu­mljen­ca od­re­dil pri­por.

Tr­čil pri rde­či lu­či in ho­tel po­be­gni­ti

V Ka­mni­ku je v po­ne­de­ljek po­pol­dan vo­z­nik oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la tr­čil v av­to­mo­bil, ki ga je vo­z­ni­ca usta­vi­la pri rde­či lu­či. Po tr­če­nju jo je z vo­zi­lom od­bi­lo v av­to­mo­bil pred se­boj. Pov­zro­či­telj je po­sku­šal po­be­gni­ti, a so mu ude­le­žen­ci ne­sre­če to pre­pre­či­li. Pov­zro­či­telj je vo­zil brez ve­ljav­ne­ga vo­z­ni­ške­ga do­vo­lje­nja. (čk)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.