Mo­dri val v ZDA

Odno­si med pred­se­dni­ki pe­tih ko­a­li­cij­skih strank so vse bolj po­dob­ni od­no­som v prej­šnji vla­di, ko so re­dno ob­ra­ču­na­va­li med sa­bo prek me­di­jev

Vecer - - FRONT PAGE - Uroš Esih

Da bo manj­šin­ska vla­da s pe­ti­mi stran­ka­mi, ki je od­vi­sna od pod­po­re Le­vi­ce, na­por­na in te­žav­na, je bi­lo ja­sno že pred na­sto­pom vla­de Mar­ja­na

Šar­ca. "Da bi bi­la ko­a­li­ci­ja čim bolj sta­bil­na in učin­ko­vi­ta, bo od­vi­sno od vseh nje­nih čle­nov. Res pa je, da bom sku­šal skr­be­ti za to, mor­da bom ce­lo zah­te­val, da se bo­do na pri­mer po se­ji vla­de čla­ni ko­a­li­ci­je vzdr­ža­li iz­jav, ki bi ni­ža­le bo­ni­te­tne oce­ne vla­de," je, pre­den je bil iz­vo­ljen za man­da­tar­ja, po­ve­dal Ša­rec. V mi­slih je imel pred­vsem že­ljo, da se nje­go­va vla­da ne bi za­ple­tla v ne­pre­sta­na ob­ra­ču­na­va­nja v jav­no­sti, kar je bi­lo zna­čil­no za pr­va­ke SMC, SD in De­su­sa v prej­šnji vla­di Mi­ra Ce­rar­ja.

Ne­kaj te­dnov so se pr­va­ki strank v Šar­če­vi ko­a­li­ci­ji res dr­ža­li ne­na­pi­sa­ne­ga do­go­vo­ra in se iz­o­gi­ba­li med­se­boj­nih ob­ra­ču­na­vanj, a do­go­vor je med tem pa­del.

Er­ja­vec spet v sta­ri for­mi

Na­za­dnje j e vče­raj pred­se­dnik De­su­sa Karl Er­ja­vec, ki je bil po sla­bem vo­lil­nem re­zul­ta­tu za svo­jo stran­ko po vo­li­tvah zanj ne­zna­čil­no ti­ho, po­ko­pal ne­pre­mič­nin­ski da­vek. Za ča­snik De­lo je po­ve­dal, da je ne­pre­mič­nin­ski da­vek mlin­ski ka­men oko­li vra­tu ak­tu­al­ne ko­a­li­ci­je, za­to bo pre­dla­gal, da se pro­jekt usta­vi. S tem je na­pa­del v kon­flik­tu z od­sta­vlje­no dr­žav­no se­kre­tar­ko na mi­ni­str­stvu za fi­nan­ce Ma­te­jo Vra­ni­čar osla­blje­ne­ga fi­nanč­ne­ga mi­ni­stra

An­dre­ja Ber­ton­clja iz kvo­te Šar­če­ve LMŠ, ki je še v sre­do na­po­ve­do­val, da naj bi se za­kon za­čel upo­ra­blja­ti 1. ja­nu­ar­ja le­ta 2020.

Vod­jo po­slan­ske sku­pi­ne LMŠ

Bra­ne­ta Go­lu­bo­vi­ča ta­kšno rav­na­nje Er­jav­ca ni pre­se­ne­ti­lo. "Ta­kšni odno­si so ne­kaj nor­mal­ne­ga v ta­ko šte­vil­ni ko­a­li­ci­ji, ki ni­ma par­la­men­tar­ne ve­či­ne," je po­tr­dil pre­cej na­pe­te od­no­se med ko­a­li­cij­ski­mi par­tner­ji. Do­da­tno na­pe­tost po nje­go­vo dvi­gu­je­jo še bli­ža­jo­če se lo­kal­ne vo­li­tve: "Od­no­se med ko­a­li­cij­ski­mi stran­ka­mi bo bi­stve­no laž­je ko­men­ti­ra­ti po lo­kal­nih vo­li­tvah." Go­lu­bo­vič je za­tr­dil, da LMŠ po ne­po­treb­nem ne ko­men­ti­ra stva­ri, do­kler ni­so do po­pol­no­sti uskla­je­ne. "Ne mo­re­mo pa vpli­va­ti na sta­re stran­ke," je še do­dal Go­lu­bo­vič in s tem po­tr­dil, ka­ko na­por­no je uskla­je­va­ti in­te­re­se pe­tih strank v vla­di,

še po­se­bej ko je naj­ve­čja vla­dna stran­ka naj­šib­kej­ša gle­de na vla­dne stran­ke pre­te­klih vlad. A raz­me­re v ko­a­li­ci­ji po Go­lu­bo­vi­če­vi oce­ni ni­so skrb vzbu­ja­jo­če, am­pak pri­ča­ko­va­ne, saj se par­tner­ji na kon­cu o vsem do­go­vo­ri­jo.

"Mi smo šli v ko­a­li­ci­jo z re­sni­mi na­me­ni, za­ve­da­joč se, da bo tež­ko za­ra­di šte­vilč­no­sti strank v ko­a­li­ci­ji. Smo stran­ka z iz­ku­šnja­mi, za­to v ko­a­li­ci­ji so­de­lu­je­mo kot stran­ka, ki na za­čet­ku ne že­li raz­bi­ja­ti ška­tle. Vsi ima­mo ve­li­ko že­lja, a zdaj mo­ra­mo de­lo­va­ti kot ce­lo­ta, še po­se­bej ker gre za manj­šin­sko vla­do s pod­po­ro Le­vi­ce, ki iz­ko­ri­šča svoj po­lo­žaj," pa je raz­me­re v ko­a­li­ci­ji 5 + 1 ori­sal

Ma­tjaž Han, vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne SD.

Raz­po­ke gle­de be­gun­ske te­ma­ti­ke

"Tre­ba je bi­ti pre­vi­den," sva­ri Han in do­da­ja, da je za­ra­di ne­kaj mi­nut sla­ve in kak me­sec mo­go­če bolj­še­ga rej­tin­ga na le­stvi­cah po­pu­lar­no­sti zanj ta­kšno po­če­tje, kot ga je upri­zo­ril Er­ja­vec, prej pa tu­di pred­se­dni-

ca SAB Alen­ka Bra­tu­šek, ne­var­no in ne­po­treb­no. Spo­mni­mo, da je Pan­do­ri­no skri­nji­co med­se­boj­nih dis­kva­li­fi­ka­cij v ko­a­li­ci­ji od­pr­la prav bi­vša pre­mi­er­ka z jav­nim pi­smom pre­mi­er­ju Šar­cu. V pi­smu je na­spro­to­va­la po­ga­jal­skim iz­ho­di­ščem za po­ga­ja­nja s sin­di­ka­ti jav­ne­ga sek­tor­ja, na Šar­ca pa je na­slo­vi­la zah­te­vo za sre­ča­nje vr­ha ko­a­li­ci­je. Er­ja­vec je pi­smo Bra­tu­ško­ve po­spre­mil z be­se­da­mi, da je že­le­la s tem pi­smom do­se­či po­zor­nost jav­no­sti.

Gle­de mi­grant­ske po­li­ti­ke so se po­ja­vi­le raz­po­ke na re­la­ci­ji Ša­rec-SD. Han se ni ho­tel opre­de­lje­va­ti do raz­lik med SD in Šar­cem gle­de do­go­vo­ra OZN o mi­gra­ci­jah pred vr­hom ko­a­li­ci­je na to te­mo. A oči­tno je, da se Ša­rec pod vpli­vom dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Da­mir­ja Črn­če­ca gle­de od­no­sa do mi­gra­cij zbli­žu­je s sta­li­šči de­sne opo­zi­ci­je, ki je gle­de do­go­vo­ra zah­te­va­la iz­re­dno se­jo in od­stop od nje­ga. V ko­a­li­cij­ski SD pa so iz­re­kli ja­sno pod­po­ro do­go­vo­ru. Na­por­nost de­la v ko­a­li­ci­ji pa zvi­šu­je dej­stvo, da sta v vla­di tu­di dva bi­vša pre­mi­er­ja, Bra­tu­ško­va in Ce­rar, vsi sku­paj pa spa­da­jo v evrop­sko združ­bo li­be­ral­nih strank AL­DE, ka­mor je bi­la prav vče­raj spre­je­ta tu­di Šar­če­va LMŠ.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ko­a­li­cij­ski par­tner­ji v Šar­če­vi vla­di so že iz­ku­si­li, ka­ko na­por­no je uskla­je­va­ti in­te­re­se pe­tih strank, še po­seb­no ko je naj­ve­čja vla­dna stran­ka naj­šib­kej­ša gle­de na stran­ke pre­te­klih vlad.

Bra­ne Go­lu­bo­vič, vod­ja po­slan­ske sku­pi­ne LMŠ:"Ta­kšni odno­si so ne­kaj nor­mal­ne­ga v ta­ko šte­vil­ni ko­a­li­ci­ji, ki ni­ma par­la­men­tar­ne ve­či­ne."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.