Ne al­ko­ho­lu za vo­la­nom

Ro­bo­tek Ge­ri va­bi na so­do­ben pri­kaz zmanj­ša­nih psi­ho­fi­zič­nih spo­sob­no­sti vi­nje­ne­ga vo­z­ni­ka

Vecer - - FRONT PAGE - Gla­suj­te, kdo je po va­šem mne­nju v le­tu 2018 naj­bolj za­zna­mo­val na­šo re­gi­jo. iPho­ne XS 64GB.

Z vir­tu­al­no iz­ku­šnjo lah­ko vsak na pre­prost na­čin iz­ku­si, ka­ko se nje­go­vo te­lo od­zi­va, ko se­de v opi­tem sta­nju za vo­lan.

Tik pred pri­lju­blje­nim pra­zni­kom sve­te­ga Mar­ti­na, ko mar­sik­do naz­dra­vi mla­de­mu vi­nu, so na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci pred­sta­vi­li vir­tu­al­no iz­ku­šnjo 0,0 FURA. Z nje­no po­mo­čjo po­sa­me­znik na pre­prost na­čin iz­ku­si, ka­ko se nje­go­vo te­lo od­zi­va, ko se­de v opi­tem sta­nju za vo­lan.

Mla­di jo bo­do lah­ko pr­vič pre­iz­ku­si­li v okvi­ru pre­ven­tiv­ne ak­ci­je Či­sta nu­la, či­sta vest! Za­vo­da Var­na pot, ki po­te­ka ta ko­nec te­dna na mar­ti­no­va­njih po Slo­ve­ni­ji. Na­to bo­do na­pra­vo pre­iz­ku­ša­li sre­dnje­šol­ci po šo­lah in dru­gi.

Mla­di­na naj ugo­to­vi, da vo­žnja in al­ko­hol ne so­di­ta sku­paj, za­to jih bo vir­tu­al­ni ro­bo­tek Ge­ri va­bil k vir­tu­al­ni vo­žnji. Ta tra­ja tri mi­nu­te. Vir­tu­al­ni vo­z­nik vo­žnjo prič­ne v tre­znem sta­nju, na­to pa se sko­zi čas sto­pnja nje­go­ve opi­to­sti po­ve­ču­je. Na ce­sti se med raz­lič­ni­mi sto­pnja­mi opi­to­sti sre­ču­je z raz­lič­ni­mi ovi­ra­mi: vo­žnja v mra­ku, ovin­ki, na­spro­ti vo­ze­ča vo­zi­la, ko­le­sar­ji, pe­šci, ži­va­li na ce­sti … in ta­ko pre­ko vir­tu­al­ne iz­ku­šnje spo­zna­va, ka­ko al­ko­hol vpli­va na vid, mo­to­ri­ko, sa­mo­do­je­ma­nje in po­dob­no.

Pred­se­dni­ca upra­ve Za­va­ro­val­ni­ce Ge­ne­ra­li Va­nja Hor­vat je iz­po­sta­vi­la, da je na ce­stah al­ko­hol še ve­dno vse pre­več­krat pri­so­ten in eden od glav­nih de­jav­ni­kov tve­ga­nja za na­sta­nek pro­me­tne ne­sre­če. Za­to so se od­lo­či­li ne­kaj na­re­di­ti za vse za­va­ro­van­ce, pred­vsem pa za mla­de. "Naš vlo­žek, trud in ener­gi­ja bo­do po­pla­ča­ni, če bo­mo z ome­nje­no pod­po­ro in spo­ro­či­li vir­tu­al­ne iz­ku­šnje pre­pre­či­li eno sa­mo pro­me­tno ne­sre­čo, ki se zgo­di za­ra­di vo­žnje pod vpli­vom al­ko­ho­la, ozi­ro­ma nje­no žr­tev." Kot je še do­da­la, ni­ko­li ne gre sa­mo za eno žr­tev, am­pak tr­pi­jo tu­di svoj­ci, so­de­lav­ci, pri­ja­te­lji.

Pred­se­dnik Za­vo­da Var­na pot Ro­bert Šta­ba je po­u­da­ril, da je tre­ba lju­di gle­de var­no­sti v pro­me­tu na­go­var­ja­ti na raz­lič­ne na­či­ne, kaj­ti le ta­ko bo­mo lah­ko Slo­ve­ni­jo pri­pe­lja­li med sre­dnje var­ne evrop­ske dr­ža­ve, kjer ne bo ta­ko vi­sok od­sto­tek med smr­tni­mi žr­tva­mi in hu­do po­ško- Ve­če­ro­vi no­vi­nar­ji smo vam pri­pra­vi­li 10 kan­di­da­tov, z od­da­nim gla­som pa so­de­lu­je­te tu­di v na­gra­dnem žre­ba­nju za te­le­fon Ro­bo­tek Ge­ri va­bi k vir­tu­al­ni vo­žnji, ki po­nu­ja pri­kaz zmanj­ša­nja psi­ho­fi­zič­nih spo­sob­no­sti vo­z­ni­kov pod vpli­vom al­ko­ho­la. do­va­ni­mi, kot je da­nes, ko je več kot 30 od­stot­kov naj­huj­ših pro­me­tnih ne­sreč po­ve­za­nih z al­ko­ho­lom. Po­leg te­ga je ome­nil nji­ho­vo ne­dav­no po­bu­do mi­ni­str­stvu za in­fra­struk­tu­ro za ve­čjo kri­mi­na­li­za­ci­jo al­ko­ho­la v pro­me­tu. Pre­dla­ga­jo spre­mem­bo za­ko­no­da­je, ki ure­ja var­nost ce­stne­ga pro­me­ta, ta­ko da se pri­so- tnost al­ko­ho­la pri vo­z­ni­ku opre­de­li kot pri­mar­ni vzrok na­stan­ka pro­me­tne ne­sre­če. Se­da­nja ure­di­tev, ko se al­ko­hol obrav­na­va kot se­kun­dar­ni vzrok, na­mreč po­li­ci­jo in to­žil­stvo de­la do­kaj ne­moč­no pri pre­ga­nja­nju pi­ja­nih pov­zro­či­te­ljev pro­me­tnih ne­sreč.

Da so v slo­ven­ski druž­bi po­treb­ni "usmer­jen na­por, ja­sna spo­ro­či­la, vztraj­no­sti pri iz­va­ja­nju pro­jek­tov oza­ve­šča­nja", je po­u­da­ri­la Dra­ga­na Tri­vun­dža To­ma­nić, vod­ja Sek­tor­ja za pre­ven­ti­vo in vzgo­jo v ce­stnem pro­me­tu iz Jav­ne agen­ci­je RS za var­nost pro­me­ta.

Na slo­ven­skih ce­stah je za­ra­di al­ko­ho­li­zi­ra­nih pov­zro­či­te­ljev do kon­ca le­to­šnje­ga sep­tem­bra umr­lo 13 lju­di, la­ni 32, le­to po­prej 41. "Ver­je­tno bo­mo v pri­ha­ja­jo­čih me­se­cih vsak dan pri­ča uži­va­nju al­ko­hol­nih pi­jač. Mar­sik­do bo se­del v svo­je vo­zi­lo in se pi­jan od­pe­ljal do­mov. Ta­ko de­ja­nje je ne­od­go­vor­no in ne­po­šte­no do vseh dru­gih, ki si že­li­mo bi­ti var­ni na ce­sti. Na po­li­ci­ji oce­nju­je­mo, da je vsa­ka vo­žnja vo­z­ni­ka, ki vo­zi pod vpli­vom al­ko­ho­la, ne­spre­je­mlji­va," je bil ja­sen Ma­tjaž Le­sko­var z Ge­ne­ral­ne po­li­cij­ske upra­ve.

Vik­tor Mar­kelj in Mar­jan Pi­pen­ba­her GLASUJEM ZA KAN­DI­DA­TA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.