Al­de brez pr­ve­ga kan­di­da­ta

Li­be­ral­ci se ne bo­do po­dre­di­li sis­te­mu "spi­tzen­kan­di­da­tov", saj bo­do na­me­sto ene­ga člo­ve­ka ime­no­va­li eki­po vi­dnej­ših po­li­ti­kov, ki bo­do vo­di­li stran­ko na vo­li­tve

Vecer - - GOSPODARSTVO -

Nek­da­nji pre­mi­er in se­da­nji zu­na­nji mi­ni­ster Mi­ro Ce­rar se za­vze­ma, da bi tri slo­ven­ske stran­ke, čla­ni­ce Al­de, na evrop­skih vo­li­tvah 2019 na­sto­pi­le sku­paj. "Ob ro­bu kon­gre­sa Al­de sem se sre­čal s pri­ja­te­ljem, vod­jo po­li­tič­ne sku­pi­ne Al­de v Evrop­skem par­la­men­tu, Gu­yem Ver­hof­stad­tom. Stri­nja­la sva se, da bi bil sku­pni na­stop slo­ven­skih li­be­ral­cev na vo­li­tvah 2019 do­da­na vre­dnost za Slo­ve­ni­jo in Evro­po," je za­pi­sal na twit­ter­ju. do­dal Ver­hof­stadt. Vod­ja Al­de Hans van Ba­a­len pa je po­ja­snil, da ima­jo evrop­ski li­be­ral­ci šte­vil­ne moč­ne vo­di­te­lje in po­li­ti­ke, za­to so se od­lo­či­li, da bo­do šli na evrop­ske vo­li­tve kot eki­pa. Vo­dil­no eki­po bo­do po­tr­di­li na kon­gre­su v Ber­li­nu v za­čet­ku pri­ho­dnje­ga le­ta, pi­še na sple­tni stra­ni Al­de. To po­me­ni, da se li­be­ral­ci ne bo­do po­dre­di­li sis­te­mu "spi­tzen­kan­di­da­tov", saj bo­do na­me­sto ene­ga člo­ve­ka ime­no­va­li eki­po vi­dnej­ših po­li­ti­kov, ki bo­do vo­di­li stran­ko na vo­li­tve. Pri Al­de na­mreč iz­po­sta­vlja­jo, da vo­liv­ci v dr­ža­vah čla­ni­cah ne bo­do vo­li­li za po­li­tič­no sku­pi­no in ene­ga evrop­ske­ga "spi­tzen­kan­di­da­ta", am­pak za po­li­ti­ka na dr­žav­ni rav­ni.

Slo­ven­ski pre­mi­er in pred­se­dnik LMŠ Mar­jan Ša­rec pa je ob od­pr­tju kon­gre­sa po­u­da­ril, da je Slo­ve­ni­ja od­pr­ta, li­be­ral­na dr­ža­va in čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, ki ver­ja­me v moč­no in in­te­gri­ra­no EU. Pred evrop­ski­mi vo­li­tva­mi je iz­ra­zil pre­pri­ča­nje, da bo­do li­be­ral­ci moč­na si­la v bo­ju pro­ti evro­skep­ti­ciz­mu. "Pre­pri­čan sem, da smo do­volj od­pr­ti in sa­mo­za­ve­stni, da bo­mo po­sta­li pra­va si­la v Evro­pi. Si­la, ki bo do­volj moč­na, da se bo bo­ri­la pro­ti stru­pe­ne­mu po­pu­liz­mu in evro­skep­ti­ciz­mu. In da bo­mo do­volj moč­ni, da bo­mo do­bil vsaj en vi­so­ki po­lo­žaj v EU, ker li­be­ra­li­zem lah­ko ima in mo­ra ime­ti ključ­no vlo­go v evrop­ski po­li­ti­ki," je de­jal Ša­rec. "Ne že­li­mo, da Evro­pa zdr­sne v pre­te­klost," je še po­zval v lu­či po­ra­sta šir­je­nja stra­hu, po­pu­liz­ma in kse­no­fo­bi­je v Evro­pi. Iz Slo­ve­ni­je sta del Al­de že SMC zu­na­nje­ga mi­ni­stra Mi­ra Ce­rar­ja in SAB mi­ni­stri­ce za in­fra­struk­tu­ro Alen­ke Bra­tu­šek.

Fo­to: EPA

Mar­jan Ša­rec je s svo­jo stran­ko no­vi­nec v po­li­tič­ni gru­pa­ci­ji Al­de.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.