Zbo­gom, te­le­fon­ske go­vo­ril­ni­ce

Jav­ne te­le­fon­ske go­vo­ril­ni­ce so pred pri­ho­dom oseb­nih te­le­fo­nov ,e ime­le smi­sel, se­daj pa po­ča­si to­ne­jo v po­za­bo

Vecer - - ŠPORT - Lju­dje in do­god­ki

Za­go­ta­vlja­nje jav­nih te­le­fon­skih go­vo­ril­nic za jav­no go­vor­no te­le­fo­ni­jo pri nas še ve­dno spa­da med uni­ver­zal­ne sto­ri­tve, kar si­cer ni sa­mo­u­mev­no za več kot de­set čla­nic Evrop­ske uni­je. V Slo­ve­ni­ji o po­memb­no­sti go­vo­ril­nic od­lo­ča agen­ci­ja za ko­mu­ni­ka­cij­ska omrež­ja in sto­ri­tve, ki je le­ta 2014 iz­ve­dla ana­li­zo in ta­krat do­lo­či­la, da bo to­vr­stno te­le­fo­ni­ra­nje spa­da­lo pod na­bor uni­ver­zal­nih sto­ri­tev še na­dalj­njih pet let. "V Slo­ve­ni­ji je tre­nu­tno ak­tiv­nih 887 jav­nih te­le­fon­skih go­vo­ril­nic," po­ja­snju­je­jo na Te­le­ko­mu Slo­ve­ni­je, ki tre­nu­tno skr­bi za jav­ne te­le­fon­ske go­vo­ril­ni­ce. Do­da­ja­jo: "V za­dnjem de­se­tle­tju se šte­vi­lo jav­nih te­le­fon­skih go­vo­ril­nic zmanj­šu­je - skla­dno z od­loč­bo agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­cij­ska omrež­ja in sto­ri­tve." Od­loč­ba na­mreč pra­vi, da so mo­ra­li le­ta 2014 za­go­ta­vlja­ti vsaj eno jav­no te­le­fon­sko go­vo­ril­ni­co na 1000 pre- bi­val­cev, le­ta 2019 pa bo po­treb­na le še ena na 3500 pre­bi­val­cev, kar po­me­ni, da jih bo na vo­ljo le še oko­li 600.

Naj­več go­vo­ril­nic je bi­lo na vo­ljo apri­la le­ta 2001, in si­cer 4011, nji­ho­vo šte­vi­lo pa je po­tem po­ča­si upa­da­lo, ne­ko­li­ko hi­tre­je v za­dnjih le­tih. "Naj­več­krat so upo­ra­blje­ne te­le­fon- ske go­vo­ril­ni­ce v jav­nih za­vo­dih, na pri­mer v mla­din­skih do­mo­vih in psi­hi­a­trič­nih usta­no­vah, naj­manj­krat pa pra­vi­lo­ma v manj­ših za­sel­kih in va­seh," po­ja­snju­je po­nu­dnik ko­mu­ni­ka­cij­skih sto­ri­tev. Te­le­fon­ske go­vo­ril­ni­ce Te­le­kom si­cer re­dno vzdr­žu­je, ven­dar ti­stih, ki jih uma­kne, ne na­do­me­šča z no­vi­mi. Upo­rab­ni­ki lah­ko im­pul­zne te­le­kar­ti­ce še ve­dno ku­pi­jo v Te­le­ko­mo­vih cen­trih, na pro­daj­nih me­stih Po­šte Slo­ve­ni­je in pri ne­ka­te­rih dru­gih po­god­be­nih par­tner­jih - me­sta so ozna­če­na z na­lep­ko.

Na vo­ljo so tre­nu­tno šti­ri raz­lič­ne kar­ti­ce, in si­cer 25-, 50-, 100- in 300-im­pul­zne - sle­dnja sta­ne 23,79 evra. Če ste od­ra­šča­li zgolj z oseb­ni­mi te­le­fo­ni, je po­memb­no po­ja­sni­ti, da je im­pulz ob­ra­čun­ska eno­ta za kli­ce iz jav­nih te­le­fon­skih go­vo­ril­nic in se ob­ra­ču­na za vsak za­če­tni ča­sov­ni in­ter­val, ki po na­va­di tra­ja 60 se­kund. To ve­lja za kli­ce k na­roč­ni­kom Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je, v dru­ga omrež­ja se ob­ra­ču­na­va dru­ga­če.

Pov­pra­še­va­nje po to­vr­stnih sto­ri­tvah je to­rej v upa­du, k te­mu pa pri­spe­va­jo zmanj­še­va­nje pro­me­ta, upad pro­da­je te­le­kar­tic in tu­di dej­stvo, ki so ga ugo­to­vi­li le­ta 2014 v ana­li­zi, da od vseh jav­nih te­le­fon­skih go­vo­ril­nic le do­bri tri­je od­stot­ki ge­ne­ri­ra­jo 80 od­stot­kov pro­me­ta. Go­vo­ril­ni­ce, ki ustvar­ja­jo naj­več pro­me­ta, so v za­vo­dih za pre­sta­ja­nje ka­zni ali psi­hi­a­trič­nih usta­no­vah, ki sča­so­ma pre­ha­ja­jo na dru­gač­ne re­ši­tve, kar po­me­ni, da bo pro­me­ta še manj, ugo­ta­vlja­jo v raz­i­ska­vi. Kaj se bo to­rej zgo­di­lo s te­le­fon­ski­mi go­vo­ril­ni­ca­mi? Po iz­ve­de­nem jav­nem raz­pi­su iz le­ta 2014 bo­do to­rej do na­sle­dnje­ga de­cem­bra go­vo­ril­ni­ce še ve­dno na vo­ljo - na­dalj­nja pri­ho­dnost sis­te­ma pa je od­vi­sna od od­lo­či­tve Ako­sa.

Mo­ški, oble­čen v čr­no tu­ni­ko, je vče­raj v av­stral­skem Mel­bo­ur­nu z no­žem na­pa­del mi­mo­i­do­če in po­li­ci­ste, pri če­mer sta bi­la ra­nje­na dva člo­ve­ka, po­li­ci­sti pa so na­pa­dal­ca ustre­li­li in ubi­li. Na­pa­da­lec, mo­ški iz So­ma­li­je, je bil znan obla­stem za­ra­di su­mlji­vih po­ve­zav nje­go­ve dru­ži­ne, ki ži­vi v Av­stra­li­ji že več de­se­tle­tij. Nje­go­vo vo­zi­lo na šti­ri­ko­le­sni po­gon je bi­lo na­pol­nje­no s plin­ski­mi je­klen­ka­mi in ga je pred tem za­žgal. "Na­pad pre­i­sku­je­mo kot te­ro­ri­stič­no de­ja­nje," je de­jal vod­ja po­li­ci­je v av­stral­ski dr­ža­vi Vik­to­ri­ja Gra­ham Ash­ton in po­ja­snil, da je pre­i­ska­vo pre­vze­la pro­ti­te­ro­ri­stič­na eno­ta. Od­go­vor­nost za na­pad je pre­vze­la sa­mo­o­kli­ca­na Islam­ska dr­ža­va, ki je pre­ko svo­je sple­tne stra­ni Amaq spo­ro­či­la, da je bil na­pa­da­lec v Mel­bo­ur­nu nji­hov bo­rec. To si­cer še ni po­tr­je­no, saj je Islam­ska dr­ža­va v za­dnjih le­tih po­go­sto pre­vze­ma­la od­go­vor­nost za ra­zne na­pa­de, pa se je po­tem iz­ka­za­lo, da z nji­mi ni po­ve­za­na. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, so­bo­ta, M0. no­vem­ber 20M8 Hil­le­ry John­son, ki je za­ra­di po­ža­ra iz­gu­bi­la vse, ra­zen obla­čil na se­bi in svo­je­ga ko­nja Au­gi­e­ja, sku­paj z dru­gi­mi pre­bi­val­ci me­ste­ca Pa­ra­di­se v Ka­li­for­ni­ji le ne­moč­no opa­zu­je, ka­ko se ognje­ni zu­blji za­ra­di moč­ne­ga ve­tra ne­nad­zo­ro­va­no ši­ri­jo po nji­ho­vi so­se­ski. Goz­dni po­žar, ki je iz­bruh­nil ne­kje v ka­njo­nu re­ke Fe­a­ther med me­stom Pul­ga in av­to­ce­sto šte­vil­ka 70 ter se za­čel bli­sko­vi­to ši­ri­ti pro­ti za­ho­du, je do zdaj uni­čil več kot ti­soč hiš, zah­te­val pa je tu­di že ne­kaj člo­ve­ških ži­vljenj. Po­tem ko je do­se­gel in uni­čil Pa­ra­di­se, ki šte­je 27 ti­soč pre­bi­val­cev, so obla­sti od­re­di­le tu­di eva­ku­a­ci­jo pre­bi­val­cev bli­žnje Pul­ge in Con­co­wa.

Fo­to: Špe­la STAJNKO

Kma­lu bo­do le še spo­min na ne­ke dru­ge :ase.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.