ONT­SPAN ’N BIE­TJIE MET DIÉ RAAD

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP -

• REFLEKSOLOGIE is die ma­ni­pu­la­sie van ver­skeie druk­pun­te op die han­de of voe­te wat oor­een­stem met spe­si­fie­ke or­ga­ne en stel­sels in die lig­gaam. Dit be­vor­der ont­span­ning en is ’n kal­me­ren­de, heer­li­ke te­ra­pie ter­wyl jy s­wan­ger is. Hoe­wel refleksologie vei­lig is ty­dens swan­ger­skap, is daar te­ra­peu­te wat ver­kies om jou nie in die eer­ste drie maan­de te be­han­del nie. • MAS­SE­RING ’n Stu­die by die Mi­a­mis­kool van ge­nees­kun­de in A­me­ri­ka het ge­toon dat mas­se­ring die aan­tal stres­hor­mo­ne in die lig­gaam ver­min­der. Jy moet jou te­ra­peut wel in­lig oor e­ni­ge pro­ble­me of kom­pli­ka­sies in jou swan­ger­skap. Maak se­ker die mas­seer­o­lie is vei­lig vir ge­bruik in swan­ger­skap. Die bes­te is om by ’n ge­kwa­li­fi­seer­de swan­ger­skaps­mas­se­rings­te­ra­peut aan te klop. Som­mi­ge te­ra­peu­te ver­kies dit om nie in die eer­ste drie maan­de van swan­ger­skap te mas­seer nie. Ty­dens mas­se­ring sal jy op jou sy lê met kus­sings as on­der­steu­ning of met jou bo­lyf half­pad ge­lig. • HIPNOTERAPIE kan nie net help met stres­ver­lig­ting ty­dens swan­ger­skap nie, maar ook om ’n trau­ma­tie­se ge­beur­te­nis te ver­werk en so stres daar­oor ver­min­der. Hip­no­se werk met die be­gin­sel van sug­ges­tie. Die s­wan­ger vrou kry on­der hip­no­se ’n sug­ges­tie dat sy vir die vol­gen­de uur baie ont­span­ne sal voel as sy by­voor­beeld haar mid­del­vin­ger en duim teen me­kaar druk. Hier­die ak­sie word dan ’n snel­ler vir la­te­re ont­span­ning. So­dra sy daar­na in die nor­ma­le le­we erg ge­span­ne voel, kan sy een­vou­dig haar mid­del­vin­ger en duim teen me­kaar druk en dit sal haar help ont­span. As jy iets baie trau­ma­ties deur­maak ter­wyl jy s­wan­ger is, sal ’n hip­no­te­ra­peut jou ook help om die e­mo­si­o­ne­le trau­ma te ver­werk wat die stres ver­oor­saak. • JO­GA is nog ’n moont­lik­heid en bied ook goeie oe­fe­ning. Dit kan jou help om fiks te bly, te ont­span en jou swan­ger­skap te ge­niet. Die mees­te a­tel­jees het spe­si­a­le klas­se vir s­wan­ger vroue. Laat die in­struk­teur al­tyd weet dat jy s­wan­ger is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.