I­tal­ti­le bly be­sten­dig

Re­ses­sie­wen­re­sep ge­vind

Beeld - - Sake Nuus - Da­vid van Rooy­en

Daar is ’n goeie re­de waar­om dit lyk as­of die swak e­ko­no­mie, wat dalk op die rand van ’n re­ses­sie ver­keer, o­ën­skyn­lik nie ’n in­vloed op die I­tal­ti­le­groep se re­sul­ta­te het nie.

“Ons het nog nooit toe­ge­laat dat ek­ster­ne fak­to­re be­paal hoe ons die on­der­ne­ming be­stuur nie, maar het ons eer­der daar­op toe­ge­spits om in­tern te kyk wat ons kan doen om die on­der­ne­ming te ver­be­ter,” het die uit­voe­ren­de hoof, Nick Booth, gis­ter ge­sê na­dat die groep, wat hoof­saak­lik te­ëls ver­koop, ’n toe­na­me van 22% in sy we­sens­ver­dien­ste vir die boek­jaar tot 28 Ju­nie aan­ge­kon­dig het.

Hy sê die groep se hoof­taak bly steeds om on­ge­ag die heer­sen­de e­ko­no­mie­se toe­stan­de te kyk wat ge­doen kan word om ver­ko­pe te ver­hoog.

Van die ak­sies wat ge­neem is, is om meer pro­mo­sies van sta­pel te stuur, gro­ter klem op die reg­te mark­seg­men­te te laat val en ver­al om toe te sien dat die “mand­jie” pro­duk­te wat aan kli­ën­te ver­koop word, steeds gro­ter word.

An­ders as wat baie men­se dalk dink, word die groot­ste groei toe­ne­mend in die on­der­ste deel van die mark be­haal.

“Er­va­ring het ge­toon die la­er­in­kom­ste­groe­pe se be­ste­ding is baie meer be­sten­dig as dié van die an­der groe­pe. Dié men­se be­stee hul geld aan hul ba­sie­se be­no­digd­he­de, waar­van die in­stand­hou­ding en op­knap­ping van hul huis een is, en dit skom­mel nie so groot soos die vraag na luuks­he­de nie.”

Dié ge­deel­te van die mark word be­reik deur die vin­ni­ge uit­brei­ding en sterk in­kom­ste­groei van die groep se Top T-win­kels, wat op dié groep toe­ge­spits is.

Die ge­tal Top T-win­kels is in die af­ge­lo­pe jaar van 24 tot 35 uit­ge­brei, wat die groep se al­ge­he­le ge­tal win­kels van 115 tot 126 laat toe­neem het.

Dit is eg­ter nie goed ge­noeg om net win­kels te o­pen nie. Daar word ook voort­du­rend nu­we pro­duk­te ont­wik­kel wat spe­si­fiek op die la­er­in­kom­ste­groep se be­hoef­tes en be­gro­ting ge­mik is. Die win­kels bied ook ’n wy­er reeks pro­duk­te aan om te ver­se­ker dat klan­te ’n gro­ter deel van hul be­ste­ding by die I­tal­ti­le-groep doen.

Die re­sul­ta­te ver­tel ’n in­druk­wek­ken­de ver­haal van hoe goed die re­sep ge­werk het. Die groep se om­set van R5,224 mil­jard was 17% ho­ër as in die vo­ri­ge jaar, ter­wyl die be­dryfs­wins met ’n al­le­min­ti­ge 21% tot R905 mil­joen ge­styg het.

Die we­sens­ver­dien­ste per aan­deel het met 22% van 58,7c tot 71,6c toe­ge­neem, ter­wyl die di­vi­dend met 32% van 19c tot 25c ver­hoog is. Die di­vi­dend is in oor­een­stem­ming met die groep se be­leid om di­vi­den­de drie keer te dek.

Een van die re­des vir die groep se aan­pas­baar­heid by ver­skil­len­de mar­k­om­stan­dig­he­de is die feit dat hy we­sen­li­ke stra­te­gie­se be­lan­ge in van sy ver­skaf­fers be­sit. I­tal­ti­le be­sit ’n be­lang van 20% in Ce­ra­mic In­dus­tries, sy ver­naam­ste ver­skaf­fer van te­ëls en bad­ka­mer­wa­re, as­ook 46% in E­zeeti­le, wat te­ël­gom en voeg­bry pro­du­seer.

Die ver­skaf­fers le­wer ook ’n groot by­drae tot die om­set en hul by­drae het in die jong­ste boek­jaar so­wat 60% be­loop.

Dit bring ver­der mee dat so­wat 75% van die groep se pro­duk­te plaas­lik ge­koop en ver­vaar­dig word. ’n Nu­we te­ël­fa­briek word tans in Ve­ree­ni­ging ge­bou, wat die per­sen­ta­sie plaas­li­ke in­houd ver­der sal ver­hoog.

Dit dien ook as ’n ver­skan­sing teen die swak rand, wat ver­al klei­ner in­voer­ders van te­ëls on­der druk plaas en reeds tot ra­si­o­na­li­sa­sie in die be­dryf ge­lei het.

In die nu­we boek­jaar word daar steeds ge­poog om die groep se net­werk win­kels uit te brei. Die tem­po van die uit­brei­ding sal be­paal word deur die be­skik­baar­heid van ge­skik­te eien­dom­me en fran­chi­se­hou­ers.

Die groep se pro­gram om sy in­ter­ne be­dry­wig­he­de doel­tref­fen­der te maak, gaan ook on­ver­poosd voort en ver­de­re be­leg­gings sal in teg­no­lo­gie, stel­sels en men­se­hulp­bron­ne ge­doen word.

I­tal­ti­le se Top T­win­kel in Van­der­bijl­park.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.