Gryp el­ke kans aan vir ek­stra wer­kop­lei­ding

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Op­lei­ding bly steeds een van die bes­te ma­nie­re om jou loop­baan te be­vor­der.

Die pro­bleem is vol­gens die Wê­reld-E­ko­no­mie­se Forum (WEF) eg­ter dat die mees­te men­se nie hul werk­ge­wer se op­lei­dings­pro­gram­me oor­weeg vir ver­de­re op­lei­ding nie.

Vol­gens die WEF wys na­vor­sing in A­me­ri­ka deur De­greed boon­op dat die op­lei­dings­pro­gram­me wat werk­ge­wers aan­bied ook ti­pies nie aan werk­ne­mers se ver­eis­tes vol­doen nie. Dit is hoe­kom men­se eer­der na an­der op­sies kyk om hul­self op te lei om hul werk be­ter te kan doen, of om die reg­te vaar­dig­he­de te kry om van loop­baan te ver­an­der.

Daar is ve­le op­sies om vaar­dig­he­de goed­koop of selfs gra­tis te kry op ’n tyd en teen ’n tem­po wat hul­le pas.

Dit sluit vol­gens De­greed hoof­saak­lik di­gi­ta­le hulp­bron­ne in wat aan­lyn be­skik­baar is.

Baie werk­ne­mers maak glo daag­liks van web­soek­tog­te ge­bruik ter­wyl blogs en vi­deo’s op ’n week­lik­se ba­sis vir op­lei­ding ge­bruik word.

E-boe­ke en apps, we­bi­na­re en aan­lyn kur­sus­se is ook van die op­sies wat men­se vol­gens De­greed ge­bruik.

Die stu­die wys werk­ne­mers wat dit kan be­kos­tig, sal selfs aand­klas­se by­woon.

Ker­ry He­arns-Smith van De­greed sê hoe­wel maat­skap­pyr in A­me­ri­ka steeds hier en daar sal betaal dat ’n be­stuur­der’ nM BA doen, word op­lei­ding s ge­leent­he­de dik­wels min­der vir werk­ne­mers op la­er vlak­ke.

C­har­lot­te Bam­ber skryf in ’n ar­ti­kel vir ETT Trai­ning Works daar is tien goeie re­des hoe­kom werk­ge­wers wê­reld­wyd voort­du­rend hul werk­ne­mers be­hoort op te lei.

1. Op­lei­ding ver­be­ter pro­duk­ti­wi­teit. Wan­neer werk­ne­mers pre­sies weet wat hul­le doen, doen hul­le dit so­veel be­ter en so­veel vin­ni­ger.

2. Dit ver­min­der per­so­neel­om­set. Wan­neer werk­ge­wers wel in op­lei­ding be­lê, voel werk­ne­mers hul­le word meer ge­waar­deer en hul­le werk dus lan­ger vir so ’n maat­skap­py.

3. Min­der be­hoef­te aan toe­sig. Men­se wat goed op­ge­lei is het min­der toe­sig no­dig. Be­stuur­ders kan dus op an­der ta­ke fo­kus en hul eie pro­duk­ti­wi­teit ver­be­ter.

4. Nuwe teg­no­lo­gie kan ge­bruik word. Op­lei­ding wat by­hou met die nuut­ste teg­no­lo­gie­se ont­wik­ke­lings sal help dat maat­skap­pye oor die al­ge­meen nuwe teg­no­lo­gie vin­ni­ger en meer ef­fek­tief kan be­gin ge­bruik. Dit is mak­li­ker om nuwe teg­no­lo­gie­se vaar­dig­he­de bie­tjies­ge­wys op ’n meer ge­reel­de ba­sis aan te leer, as al­les op een slag.

5. Ver­be­te­ring van vei­lig­heid by die werk. Men­se wat be­hoor­lik op­ge­lei is en weet hoe om by­voor­beeld groot ma­sjie­ne be­hoor­lik te ge­bruik, staan ’n klei­ner kans om hul­self per on­ge­luk te be­seer.

6. Hou werk­ne­mers se re­gis­tra­sie by pro­fes­si­o­ne­le in­stel­lings in stand. Dit is goed­ko­per om re­gis­tra­sie by ra­de en ver­e­ni­gings te her­nu as om weer daar­voor aan­soek te doen en te kwa­li­fi­seer, in­dien dit dalk ver­eis word.

7. Werk­ne­mers kan nuwe ver­ant­woor­de­lik­he­de aan­vaar. Met be­ter op­lei­ding en vaar­dig­he­de kan werk­ne­mers nuwe ta­ke ver­rig en ek­stra ver­ant­woor­de­lik­he­de aan­vaar.

8. Men­se wat be­hoor­lik op­ge­lei is en oor die reg­te vaar­dig­he­de be­skik, ge­niet hul werk meer. Dit ver­min­der af­we­sig­heid, fou­te en span­ning wat al­tyd voor­de­lig is in e­ni­ge werk­om­ge­wing.

9. Goed op­ge­lei­de werk­ne­mers ver­be­ter die maat­skap­py se beeld, na bin­ne en na bui­te.

10. Ri­si­ko­be­stuur word mak­li­ker as men­se be­hoor­lik op­ge­lei is en weet wat van hul­le ver­wag word.

Lin­da Sing, fa­kul­teits­lid aan die Gor­don-in­sti­tuut vir sa­ke­we­ten­skap, sê daar is wel heel­wat gra­tis aan­lyn kur­sus­se wat men­se kan be­nut.

“Ek het al self van hier­die kur­sus­se vol­tooi en men­se be­hoort dit baie be­ter te be­nut,” het sy on­langs aan een van haar e­ko­no­mie­klas­se ver­dui­de­lik. Dit sluit in: ) www.cour­se­ra.org ) www.edX.org ) ocw.mit.edu Om deel­tyds te stu­deer is glad nie ’n mak­li­ke taak nie, en verg soms steeds on­der­steu­ning van ’n werk­ge­wer, ver­al as daar ek­sa­men ge­skryf of klas­se by­ge­woon moet word.

John Threl­fall, die do­sent by GSM Lon­don, voor­heen die G­reen­wich sa­ke­skool in B­rit­tan­je, sê daar is ver­skeie voor- en na­de­le aan self­stu­die:

Voor­de­le:

1. Dit is aan­pas­baar en die stu­dent kan sy stu­die­tyd by sy werk- en an­der ver­plig­tin­ge aan­pas.

2. Aan­lyn kur­sus­se het deel­tyd­se stu­die aan­sien­lik mak­li­ker ge­maak.

3. Werk­ge­wers bied dalk nie self die op­lei­ding aan nie, maar is dalk be­reid om daar­voor te help betaal.

4. Toe­koms­ti­ge werk­ge­wers be­skou dik­wels deel­tyd­se stu­die as toe­ge­wyd­heid aan ’n loop­baan en ’n be­wys van goeie tyd­be­stuur.

5. Deel­tyd­se stu­die kan loop­baan­ge­leent­he­de ver­be­ter.

Na­de­le:

1. Dit kan moei­lik wees om vir die kur­sus­se te betaal, ver­al wan­neer die werk­ge­wer nie help nie.

2. Dit is dik­wels moei­lik om vir ’n lang tyd op s­tu­dies te bly fo­kus.

3. Tyd­be­stuur is van kar­di­na­le be­lang an­ders kan jy moont­lik nie jou s­tu­dies be­tyds vol­tooi nie.

4. ’n On­der­steu­nen­de tuis­ba­sis is net so be­lang­rik aan­ge­sien fa­mi­lie­le­de sal moet be­sef dat tyd aan s­tu­dies be­stee moet word.

5. An­der ver­plig­tin­ge of ’n ver­an­de­ring in by­voor­beeld werk­om­stan­dig­he­de kan ’n groot im­pak op s­tu­dies hê.

Foto: ISTOCK

E­boe­ke en apps, we­bi­na­re en aan­lyn kur­sus­se is van die op­sies wat men­se ge­bruik om hul vaar­dig­he­de te ver­be­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.