Sterk stap­pe no­dig om groei te ver­se­ker

Gord­han het groot plan­ne om ver­mor­sing te keer

Beeld - - Sake - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Kaap­stad. – Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, “bly vol ver­troue’ dat Suid-Afrika sy fis­ka­le tei­kens – waar­on­der ’n groei­koers van 0,9% en 1,7% in on­der­skei­de­lik 2016 en 2017 – sal be­haal.

Daar­mee het hy in sy be­gro­tings­re­de van die na­si­o­na­le te­sou­rie, gis­ter in die par­le­ment, doem­pro­fe­te, waar­on­der die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ni­tê­re Fonds (IMF) wat groei van 0,6% ver­wag en rit­se plaas­li­ke ont­le­ders wat dit nog la­er waag, weer­spreek.

“Dit is eg­ter dui­de­lik dat sterk stap­pe ge­doen sal moet word om struk­tu­re­le be­lem­me­rings vir vin­ni­ger groei, die hoof te bied, het Gord­han ge­sê.

“Ons in­span­ning moet ver­der ge­fo­kus wees as van­jaar se groei-her­stel. Ons moet her­vor­mings en maat­re­ëls in­stel om die lang­ter­myn­groei en werk­skep­ping te be­haal wat in die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan voor­sien word.”

Gord­han het on­der meer dras­tie­se her­vor­mings aan­ge­kon­dig om te ver­se­ker dat die R1 500 mil­jard wat die re­ge­ring oor die vol­gen­de drie jaar aan goe­de­re en diens­te wil be­stee, doel­tref­fend ge­bruik en nie on­re­ël­ma­tig ver­kwis word nie.

Gord­han het ge­sê hoe­wel waar­ne­mers die land se ver­wag­te e­ko­no­mie­se groei­koers se­dert sy be­gro­ting in Fe­bru­a­rie ver­laag het, is hy vol ver­troue dat Suid-Afrika se fis­ka­le tei­kens be­reik sal word, maar dat by­ko­men­de stap­pe in die hui­di­ge kli­maat ge­doen sal moet word om be­spa­rings te ver­be­ter.

Vol­gens hom bly die te­sou­rie daar­om ste­wig ge­fo­kus op waar­de vir gel­de n ver­ant­woord­baar hei­din die ver­kry­ging s ket­ting be­stuur .“Die ver­kry­ging van goe­de­re en diens­te oor al drie re­ge­ring­sfe­re oor die vol­gen­de drie jaar heen sal so­wat R1 500 mil­jard be­loop.

“Dit is ’n e­nor­me be­drag. As dit oor­deel­kun­dig en doel­tref­fend be­stee word, kan dit ’n groot hulp wees.”

Gord­han het ge­sê dit sal ver­se­ker dat be­hoef­ti­ges diens­te ont­vang, dat in­fra­struk­tuur, soos paaie en ha­wens, ge­bou en on­der­hou word, dat sko­le goed toe­ge­rus i sen dat ge­sond­heids­diens­te wyd be­skik­baar is.

Vol­gens Gord­han sal dit ook help om ryk­dom na hard­wer­ken­de en­tre­pre­neurs te ver­sprei wat op hul beurt sal help werk s­kep.

Gord­han het ge­sê die nu­we Kan­toor van die Hoof ver­kry­gings­be­amp­te (KHVB) het om dié re­de maat­re­ëls in­ge­stel om die mo­der­ni­se­ring van die ver­kry­ging s ket­ting be­stuur­stel­sel te be­spoe­dig vir be­ter dis­si­pli­ne en doel­tref­fen­der be­heer.

“Ek be­plan ook om ’n en­ke­le o­pen­ba­re ver­kry­ging s wets­ont­werp in te dien wa tal die wet­ge­wen­de en re­gu­la­to­rie­se ver­eis­tes vir die stel­sels al han­teer. Ek sal in Au­gus­tus van­jaar hier­oor kon­sul­teer.”

Gord­han het ge­sê hier­die wets­ont­werp sal ver­se­ker dat die ver­kry­ging stel­sel reg­ver­dig, bil­lik, deur­sig­tig, me­de­din­gend, kos­te­doel­tref­fen­de n in die pas met die Grond­wet is.

“Maat­re­ëls om on­no­di­ge aan­ko­pe te ver­my, ver­mor­sing te ver­min­der en om kos­te in be­dwang te hou, hou aan om ge­pri­o­ri­ti­seer te word.” Dit sluit in die: )Her­sie­ning van die 100 top­re­ge­rings kon­trak­te wat tot’ n ge­skat­te be­spa­ring van R1,4 mil­jard ’n jaar kan lei;

) Her­sie­ning van die staat se reis­re­gi­me en die be­kend­stel­ling van ’n na­si­o­na­le reis­be­leid wat tot R1 mil­jard ’n jaar kan be­spaar;

) Her­sie­ning van sel­foon- en land­lyn te­le­kom­mu­ni­ka­sie diens­te watt ot R 500 mil­joen jaar­liks kan be­spaar;

)H e ron­der han­de­ling van staat s huur­kon­trak­te wat tot R2,8 mil­jard oor die vol­gen­de drie jaar kan be­spaar; en

) Be­spa­ring van R650 mil­joen per jaar deur die in­fa­se­ring van die e-ten­der­por­taal, so­wel as R750 mil­joen deur die sen­tra­le ver­skaf­fers da­ta­ba­sis.

Gord­han het ge­sê die KHVB be­plan om tot R25 mil­jard per jaar aan staat s aan­ko­pe te be­spaar. Al le­se m i staats­in­stel­lings se ver­kry­ging s prak­ty­ke, -pro­ses­se en kon­trak­te sal ook her­sien word .“Hul ver­kry­ging s plan­ne sal ook aan ons deur­sig­tig­heid s-en be­kend­ma­kings her­vor­ming on­der­werp word en sal op die e-ten­der­por­taal ge­pu­bli­seer word.”

Vol­gens Gord­han sal die KHVB ook die nie­be­ta­ling van ver­skaf­fers van staats­de­par­te­men­te tei­ken en moet hier­die on­ver­ant­woor­de­li­ke prak­tyk on­mid­del­lik stop­ge­sit word.

Die KHVB sal ook re­gu­la­sies her­sien om klein-, mid­del­slagen ma­kro-on­der­ne­mings, so­wel as on­der­ne­mings in towns­hips en lan­de­li­ke ge­bie­de en dié wat aan vroue en jeug­di­ges be­hoort, te on­der­steun om mak­li­ker sake met die staat te kan doen.

Gord­han het ge­sê nog her­vor­mings wat kom, is om hin­der­nis­se om met die re­ge­ring sake te doen uit te roei en om die ad­mi­nis­tra­tie­we romp­slomp te ver­min­der.

Pra­vin Gord­han

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.