Fi­nan­sie­ring be­ïn­druk ook

Sterk ver­hou­ding tus­sen At­ta­cq en NCIB het grond­slag ge­bied

Beeld - - Sake - At­ter­bu­ry het se­ker ge­maak dat dit so mak­lik moont­lik is om by die Mall of A­fri­ca uit te kom met die op­rig­ting van die nu­we R160 mil­joen se B­ri­dal Veil­weg­oor­brug, links bo op die fo­to.

Jo­han­nes­burg.–Die Mal lof A­fri­ca in Wa­ter­fall Ci­ty in Mid­rand is die groot­ste en­kel fa­se-win­kel­sen­trum wat nóg in die land op­ge­rig is. Die waar­de van die sen­trum be­loop R4,9 mil­jard.

Die groot­te van dié me­ga-sen­trum met ruim­te van 131 038 m² is eg­ter nie al wat daar­van ’n ba­ken ont­wik­ke­ling maak nie.

D’An­vo Jo­nes, P­re­to­ri­a­se af­de­lings­hoof van ei­en­doms fi­nan­sie­ring by Ned bank Cor­po­ra­te and In­ves­t­ment Ban­king (NCIB), sê die fi­nan­sie­ring struk­tu­re wat die ont­wik­ke­ling moont­lik ge­maak het, is ewe in­druk­wek­kend.

NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling het uit dies taan­spoor op­ge­tree as die pri­mê­re fi­nan­sie­ring s ven­noot van die Mall of A­fri­ca-ont­wik­ke­laar, At­ta­cq Wa­ter­fall In­ves­t­ment Com­pa­ny, ’n vol­fi­li­aal van die ge­no­teer­de At­ta­cq.

Jo­nes sê die suk­ses van die fi­nan­sie­ring struk­tu­re waar­op die ont­wik­ke­ling ge­bou is, is ’n reg­streek­se ge­volg van die sterk ver­hou­ding wat reeds tus­sen At­ta­cq en NCIB se ei­en­doms-fi­nan­sie­ring s af­de­ling be­staan het.

“Om ’n ont­wik­ke­ling van dié groot­te te fi­nan­sier, verg veel meer as net toe­gang tot fi­nan­sie­ring.” Hy sê dit ver­eis ’n sterk ven­noot­skap tus­sen ’n ont­wik­ke- Die Mall of A­fri­ca in Wa­ter­fall Ci­ty wat op 28 A­pril sy deu­re ge­o­pen het. Die ont­wik­ke­ling van dié me­ga­sen­trum van 131 038 m² is deur fi­nan­sie­ring van Ned­bank Cor­po­ra­te and In­ves­t­ment Ban­king (NCIB) se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling moont­lik ge­maak. laar en ’n fi­nan­sier wat ge­ves­tig is op ’n ge­deel­de vi­sie, we­der­syd­se ver­troue en re­spek, as­ook die ver­moë om saam te werk en bui­te die bok ste d in­kom so­doen­de met in­no­ve­ren­de en­ge­past e fi­nan­sie­ring s op­los­sings vo­ren­dag te kom.

“Die feit dat NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­lin­ge n At­ta­cq lank voor­dat werk aan die Mall of A­fri­ca be­gin het reeds so ’n ver­hou­ding ge­had het, was van kern­be­lang om die ont­wik­ke­ling tot op die punt te kry waar dit nou is – die o­pe­ning van sy deu­re vir ver­brui­kers met ’n groot ap­tyt vir ’n nu­we klein­han­del er­va­ring .”

Hy ver­trou dat ’n sterk mark vir ’n sen­trum so groot soos die Mall of A­fri­ca be­staan, on­danks die e­ko­no­mie­se uit­da­gings wat die land en ver­brui­kers in die ge­sig staar.

“Hoe­wel daar die­ge­ne is wat die le­wens­vat­baar­heid van nog ’n mas­sie­we streek win­kel­sen­trum teen die ag­ter­grond van’ n e­ko­no­mie­se af­swaai be­vraag­te- ken, het ons uit er­va­ring ge­leer dat’ n klein­han­del ont­wik­ke­ling met goeie toe­gang, di­ver­se in­ter­na­si­o­na­le en plaas­li­ke huur­ders en’ n ver­skei­den­heid ver­brui­kers er­va­rings, al die po­ten­si­aal het om te ge­dy – on­danks e­ko­no­mie­se uit­da­gings op kort tot me­di­um­ter­myn.”

Hy sê Mall of A­fri­ca vol­doen aan al die ver­eis­tes.

“Die sen­trums e suk­ses voor­uit­sig­te word ver­der ver­hoog deur sy lig­ging in die hart van ’n flo­re­ren­de en snel­groei­en­de no­dus vir ge­meng­de ge­bruik, wat in­sluit sterk groei in kan-toor­be­set­ting, toe­ne­mend ge­sog­te re­si­den­si­ë­le ge­bie­de en ’n aan­lok­li­ke gas­vry­heid s aan­bie­ding .”

NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling w as­ook’ n kern­rol­spe­ler in die mees­te van die ont­wik­ke­lings in Wa­ter­fall voor die koms van die Mall of A­fri­ca. Dit sluit in die voor­sie­ning van fi­nan­sie­ring vir be­ken­de han­dels­na­me, on­der meer Cell C, Stry­ker en MB Techno­lo­gy Dis- tri­bu­ti­on Cen­t­re.

In ant­woord op die vraag of die sen­trum ’n vol­hou­ba­re by­drae tot die groei en ont­wik­ke­ling van die e­ko­no­mie gaan maak, sê Jo­nes, “dit het reeds”.

Ty­dens die kon­struk­sie van die Mall of A­fri­ca was daar ge­mid­deld 8 500 kon­trak­teurs van ver­skil­len­de dis­si­pli­nes op ver­skil­len­de tye op die per­seel en dit het 4 500 per­ma­nen­te werk­ge­leent­he­de ge­skep.

By­ko­mend tot die be­dui­den­de e­ko­no­mie­se by­drae wat die werk­skep­ping te­weeg­bring, ver­trou hy ook dat die blo­te teen­woor­dig­heid van die sen­trum vir die vol­gen­de paar de­ka­des be­sten­di­ge en vol­hou­ba­re e­ko­no­mie­se groei en ont­wik­ke­ling in die Wa­ter­fall-ge­bied sal aan­dryf.

“Wa­ter­fall is reeds ’n stad wat teen ’n on­ge­ken­de spoed en skaal ont­wik­kel het en die sen­trum sal dié groei in die toe­koms help ver­snel.”

Nog ’n voor­deel wat die Mall of A­fri­ca in­hou, is die po­si­tie­we bood­skap wat dit vir in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers en ei­en­doms­ont­wik­ke­laars stuur.

“Dit wys dat Suid-Afrika die ver­moë, kun­dig­heid, hulp­bron­ne en die wil het om me­ga-ont­wik­ke­lings te bou.”

Hys ê NCIB se ei­en­doms fi­nan­sie­ring s af­de­ling hoop dat die in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gings ge­meen­skap meer ag sal slaan op die tal­le waar­de­vol­le ge­leent­he­de wat die land aan hul­le bied.

Fo­to: SUNDAY SUN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.