Afrika bied kans vir groei

‘Po­ten­si­aal op lan­ger ter­myn groot’

Beeld - - Geklassifiseerd - El­vi­ra Wood

Jo­han­nes­burg.–Die ver­ko­pe van pas­sa­siers voer­tuie in Afrika kan in die vol­gen­de 15 jaar tot 10 mil­joen een­he­de per jaar styg, meen De­loit­te in sy A­fri­ca Au­to­mo­ti­ve In­sig­hts-ver­slag.

“Die mo­tor­be­dryf in Afrika is die laas­te grens wat die voer­tuig ver­vaar­di­ging­sek­tor moet oor­steek ,” lui die ver­slag.

Vol­gens De­loit­te is 1,55 mil­joen nu­we voer­tuie in 2015 oor Afrika heen ge­re­gis­treer, waar­van 80% in Suid-Afrika, E­gip­te, Al­ge­rië en Ma­rok­ko was.

Die groei­koers van mo­tor­ver­ko­pe in Afrika is eg­ter veel sta­di­ger as in an­der ont­wik­ke­len­de stre­ke.

Vol­gens De­loit­te het nu­we voer­tuig ver­ko­pe in Afrika tus­sen 2005 en 2015 met 3,5% ge­styg ter­wyl dit in die­self­de tyd­perk met 8,9% in A­sië en die Mid­deOos­te en met 4,2% in La­tyns-A­me­ri­ka toe­ge­neem het.

Die ver­slag wys ver­der daar­op dat on­ge­veer agt uit tien pas­sa­siers voer­tuie wat tans in Afrika ver­koop word, twee­de­hands is. Dit is hoof­saak­lik weens die be­perk­te be­stee­ba­re in­kom­ste van ver­brui­kers, as­ook die hoë kos­te van in­ge­voer­de voer- tuie weens die swak­ker geld­een­he­de in A­fri­ka­lan­de.

Daar word ook tans vier keer meer voer­tuie na Afrika in­ge­voer as wat deur die vas­te­land uit­ge­voer word.

Die waar­de van in­voer in 2014 was $48 mil­jard teen­oor die uit­voer­waar­de van $1,1 mil­jard.

Suid-Afrika oor­heers die pas­sa­siers voer­tuig mark op die vas­te­land met drie­kwart van die to­ta­le uit­voer wat in 2014 van SuidA­fri­ka af­koms­tig was.

Vol­gens die na­si­o­na­le ver­e­ni­ging van voer­tuig­ver­vaar­di­gers in SuidA­fri­ka( Naam s a) word die mees­te voer­tuie wat in Suid-Afrika ver­vaar­dig word na die VSA en Duits­land uit­ge­voer. Vol­gens die SA Au­to­mo­ti­ve Ex­port Ma­nu­al het Suid-Afrika in 2015 ’n re­kord­ge­tal voer­tuie – 333 802 – uit­ge­voer.

Die ken­ners by De­loit­te meen eg­ter dat die le­wens­vat­baar­heid van die voer­tuig ver­vaar­di­ging­sek­tor in Afrika op kort ter­myn be­perk is, maar op lan­ger ter­myn groot po­ten­si­aal het.

“Die vervaardiging van pas­sa­siers voer­tuie in Afrika word be­perk deur’ n klein mark, swak koop­krag, min­der me­de­din­ging en ’n on­be­vre­di­gen­de be­leids­om­ge­wing,” lui De­loit­te se ver­slag.

Die ver­slag voor­spel eg­ter dat hoe­wel se­we uit tien mo­tors wat in 2002 ver­koop is in ho­ë­in­kom­ste­lan­de ver­koop is, dié sy­fers teen 2023 ’n om­me­keer kan toon ten guns­te van ont­wik­ke­len­de lande.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.