Meer geld kom om dit te be­han­del

Beeld - - Geklassifiseerd - El­sa­bé B­rits

Kaap­stad. – Na­vor­sing deur dr. Re­na­ta S­choe­man, ’n psi­gi­a­ter wat ’n MBA aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se be­stuur­skool be­haal het, gaan lei tot meer geld vir die be­han­de­ling van vol­was­se ADHD­ly­ers.

“Die er­ken­ning van vol­was­se ADHD as ’n chro­nie­se siek­te is kri­tiek, maar selfs in die pri­va­te sek­tor het die ly­ers be­perk­te toe­gang tot be­han­de­ling. Dik­wels bly dit on­be­han­deld,” sê S­choe­man.

Vol­gens haar is daar is meer as ’n mil­joen SuidA­fri­ka­ners tus­sen 20 en 50 jaar wat aan­dag af­lei­baar­heid- hi­per­ak­ti­wi­teit sin­droom het.

Haar na­vor­sing het ge­toon ge­brek aan ken­nis en gel­de­li­ke by­stand is ’n groot strui­kel­blok vir di­ag­no­se. Sy het’ n nu­we fi­nan­sie­ring s mo­de las moont­li­ke op­los­sing daar­ge­stel.

“Baie vol­was­se­nes met ADHD leef vir die groot­ste deel van hul le­we son­der be­han­de­ling. Dit kan lei tot ’n aan­sien­li­ke toe­na­me in die ri­si­ko vir an­der p­si­gi­a­trie­se toe­stan­de soos angs en ge­moedstoor­nis, as­ook dwelm­mis­bruik.

“In die werk­plek kan hul swak tyds­be­stuur, doel­wit­stel­ling, stres­be­stuur en or­ga­ni­sa­to­rie­se vaar­dig­he­de ’n aan­sien­li­ke im­pak op hul werk hê.”

Vol­was­se­nes met die siek­te word dik­wels be­skou as goeie be­gin­ners, maar swak vol­tooi­ers, swak luis­te­raars, swak or­ga­ni­seer­ders, aan­dag­af­lei­baar, ver­geet­ag­tig, on­ge­dul­dig en men­se wat nie kon­se­kwent is nie.

Vir haar stu­die het S­choe­man ’n ont­le­ding van die me­die­se, far­ma­seu­tie­se en ei­se-in­lig­ting vir die be­han­de­ling van die siek­te oor ’n tyd­perk van twee jaar van een van die groot­ste sie­ke­fonds­ske­mas in­ge­sluit. Haar voor­stel vir ’n fi­nan­sie­ring s mo­del sal groot­liks by­dra tot die ver­be­te­ring van toe­gang tot di­ag­no­se en be­han­de­ling vir vol­was­se ADHD-ly­ers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.