Só kan jy ook skuld­vry raak

Beeld - - Tshwane Beeld - Syl­via van Zyl Wat is skuld­be­ra­ding? Is skuld­be­ra­ding baie duur? Werk skuld­be­ra­ding reg­tig? Sal my kre­di­teu­re my nog kon­tak as ek on­der skuld­be­ra­ding is? Sal ek in die hof moet ver­skyn om my be­ta­lings­plan ’n hof­be­vel te maak? Sal ek ge­swart­lys word as ek

Al hoe meer ver­brui­kers ver­drink in hul skuld en suk­kel om kop bo wa­ter te hou met sty­gen­de kos- en pe­trol­pry­se.

Tshwa­ne-Beeld het by Su­san Pretorius van DebtA­way SA gaan aan­klop om uit te vind hoe men­se hul skuld op ’n wet­ti­ge ma­nier kan her­struk­tu­reer. Skuld­be­ra­ding word deur die kre­diet­wet ge­re­gu­leer en het ten doel om ver­brui­kers wat suk­kel om al hul maan­de­lik­se skuld­paai­e­men­te te be­taal, by te staan. ’n Skuld­be­ra­der sal ’n be­ta­lings­plan met jou kre­di­teu­re on­der­han­del waar die paai­e­ment ver­min­der en die af­be­ta­lings­tyd­perk ver­leng word. Jy het so­doen­de maan­de­liks ’n gro­ter be­drag be­skik­baar vir le­wens­kos­te. Hoe­wel jy ’n skuld­be­ra­der vir sy diens­te be­taal, is dit fi­nan­si­eel die moei­te werd. In­dien jou re­ke­nin­ge aan skuld­in­vor­de­raars oor­han­dig word vir in­vor­de­ring, is die in­vor­de­rings­kos­te uit­ein­de­lik dik­wels meer as die be­drag wat skuld­be­ra­ding jou sal kos. ’n Skuld­be­ra­der kan ook ge­woon­lik met jou kre­di­teu­re on­der­han­del vir la­er ren­te­koer­se en die be­drag wat jy hier­deur be­spaar is dik­wels meer as die skuld­be­ra­der se ta­rief. In­dien jy ’n be­trou­ba­re skuld­be­ra­der aan­stel, en ge­trou by jou paai­e­men­te hou, is skuld­be­ra­ding ’n suk­ses. Daar is reeds dui­sen­de ver­brui­kers wat van skuld­be­ra­ding ge­bruik ge­maak het en nou skuld­vry is. Kre­di­teu­re is ver­on­der­stel om di­rek met jou skuld­be­ra­der te kom­mu­ni­keer na­dat hul­le ken­nis ge­kry het dat jy aan­soek ge­doen het om skuld­be­ra­ding (bin­ne vyf dae van die aan­soek). Daar is eg­ter kre­di­teu­re wat van in­bel­sen­trums ge­bruik maak en dan steeds op­roe­pe na ver­brui­kers maak. In­dien dit wel ge­beur, ver­skaf jou skuld­be­ra­der se te­le­foon­nom­mer aan hul­le en vra hul­le om ’n no­ta op hul stel­sel te maak. Dit is baie on­waar­skyn­lik dat jy in die hof sal moet ver­skyn. Aan­ge­sien jou skuld­be­ra­der as die ap­pli­kant op die hof­aan­soek aan­ge­dui word, kan hy ge­woon­lik die aan­soek bring son­der dat jy teen­woor­dig is. Nee. K­re­diet­bu­ro’s sal wel ’n in­skry­wing op jou re­kord maak dat jy on­der skuld­be­ra­ding is. Hier­die in­skry­wing word on­mid­del­lik ver­wy­der so­dra jy jou skuld­be­ra­ding vol­tooi het. In­dien jy ge­swart­lys word voor­dat jy on­der skuld­be­ra­ding ge­gaan het, sal dit eg­ter op jou re­kord wys.

Aan­ge­sien jou skuld­be­ra­der as die ap­pli­kant op die hof­aan­soek aan­ge­dui word, kan hy ge­woon­lik die aan­soek bring son­der dat jy teen­woor­dig (in die hof) is.

Jou skuld­be­ra­der moet ’n re­de­li­ke paai­e­ment aan jou kre­di­teu­re aan­bied. Jy moet dus ’n maan­de­lik­se in­kom­ste hê. In­dien jy eg­ter bin­ne ge­meen­skap ge­troud is en jou eg­ge­noot het ’n in­kom­ste, kan jy wel aan­soek doen. Nee. Die doel van skuld­be­ra­ding is om jou te help om jou skuld af te be­taal. So­dra dit ge­beur het, sal jy ’n kla­ring­ser­ti­fi­kaat ont­vang en daar­na sal jy weer van kre­diet kan ge­bruik maak. Jy kan wel aan­soek doen vir ’n kon­so­li­da­sie-le­ning, maar die ren­te hier­op is ge­woon­lik baie hoog. Geen re­ke­nin­ge waar ’n kre­di­teur reeds met regs­ak­sie be­gin het, kan by die skuld­be­ra­ding in­ge­sluit word nie. Dit is daar­om be­lang­rik om be­tyds by ’n skuld­be­ra­der uit te kom.

Ver­drink jy el­ke maand in al jou skuld? Dan is skuld­be­ra­ding dalk ’n op­sie wat jy moet oor­weeg so­dat jy die ket­tings van skuld fi­naal kan breek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.