‘Tree op in be­lang van stu­den­te’

Reg­ter se ver­slag ten guns­te van US

Beeld - - Nuus - A­let Jan­se van Rens­burg

Die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) het in be­lang van al sy stu­den­te se grond­wet­li­ke reg op on­der­wys op­ge­tree deur van sy taalbeleid af te wyk.

So het Craig Ho­wie, af­ge­tre­de reg­ter-pre­si­dent van die ap­pèl­hof, in sy on­der­soek na die re­des waar­om die US van die be­leid af­ge­wyk het, be­vind.

Sy ver­slag lui die US het bloot die “wer­king, re­pu­ta­sie en wel­stand” van die u­ni­ver­si­teit op die hart ge­dra toe hy toe­ge­laat het dat daar van sy taalbeleid af­ge­wyk word om stu­den­te wat nie A­fri­kaans mag­tig is nie te­ge­moet te kom.

“As die fa­kul­tei­te, die rek­tor se be­stuur­span en die raad nie die ‘an­ti-uit­slui­ten­de’ be­sluit ge­neem en stap­pe ge­doen het wat hul­le het nie, sou die u­ni­ver­si­teit . . . hom bloot­ge­stel het aan ’n grond­wet­li­ke uit­da­ging deur stu­den­te wat nie A­fri­kaans mag­tig is nie. Dit is iro­nies dat – deur daar­die stap­pe te doen – hy hom aan reg­stap­pe deur A­fri- kaan­se stu­den­te bloot­ge­stel het, maar dit be­klem­toon bloot die wys­heid van die be­sluit om die hui­di­ge her­sie­nings­pro­ses van die taalbeleid en -plan in te stel.”

Lui­dens die ver­slag het prof. Wim de Vil­liers, US-rek­tor, in sy on­der­houd met Ho­wie ge­sê die ma­nier waar­op die kwes­sie ge­han­teer is, moet be­skou word teen die ag­ter­grond van een van die “on­stui­mig­ste ja­re in ho­ër on­der­rig in Suid-A­fri­ka”.

“’n Mens pro­beer so­ver moont­lik on­rus voor­kom deur ty­dig ak­sies te neem en (in) ge­sprek te tree met stu­den­te voor­dat dit ont­wik­kel in ’n on­rus­si­tu­a­sie wat grens aan a­nar­gie, die be­ska­di­ging van ei­en­dom, men­se se be­se­ring en ont­wrig­ting van die a­ka­de­mie­se pro­ses­se,” het De Vil­liers ge­sê.

“So, in die lig daar­van neem die be­stuur op (’n) ver­skei­den­heid kwes­sies waar­on­der die taal se­ke­re pro­ak­tie­we stap­pe en be­spreek dit met stu­den­te en maak dit be­kend aan die stu­den­te­ge­meen­skap . . . ook aan die raad.”

Waar­om die regs­fa­kul­teit on­danks ’n skik­king in die hof met A­friForum Jeug voort­ge­gaan het om van die taalbeleid en -plan af te wyk, word breed­voe­rig in die ver­slag be­spreek.

Vol­gens Ho­wie het prof. So­nia Hu­man, de­kaan van die regs­fa­kul­teit, be­weer sy het die rek­tor op ’n ver­ga­de­ring oor die aan­ge­leent­heid ge­vra of hul­le mag voort­gaan om hul eie in­ter­pre­ta­sie van die taal­re­ëls toe te pas, waar­op hy ge­sê het ’n regs­me­ning wat die US in­ge­win het, on­der­steun dit.

De Vil­liers het ge­sê dié regs­me­ning is in die al­ge­meen be­spreek en nie ter steun van die fa­kul­teit se af­wy­kings nie.

Vol­gens Ge­or­ge S­teyn, voor­sit­ter van die US-raad, het die raad in­tus­sen Maan­dag be­sluit om die mo­sie te her­roep wat be­paal dat die taal­spe­si­fi­ka­sies van a­ka­de­mie­se mo­du­les met “buig­saam­heid” toe­ge­pas mag word.

’n Mo­sie om die taal­her­sie­nings­pro­ses te staak is ver­slaan en dié pro­ses duur dus voort met die raad wat eers­daags ’n bui­ten­ge­wo­ne ver­ga­de­ring sal hou om sy eie be­gin­sels daar­oor te for­mu­leer.

De Vil­liers het dié be­sluit ver­wel­kom.

Fo­to: FE­LIX DLANGAMANDLA

Reg­ter Craig Ho­wie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.