Ge­goe­de buur­te trap wa­ter

Beeld - - Sakenuus - JJ van Wyk

Selfs huis­ko­pers wat be­trek­lik ryk is, trek fi­nan­si­eel nou­strop en soek goed­ko­per bly­plek. Die ge­volg is dat ei­en­doms­pry­se in ge­goe­de SuidA­fri­kaan­se woon­buur­te op­merk­lik sta­di­ger groei.

Dit blyk uit ’n in­deks van FNB se Eien­doms-ba­ro­me­ter, wat die re­la­tie­we groei tus­sen woon­buur­te – ge­groe­peer vol­gens die in­wo­ners se in­kom­ste­vlak­ke – ver­ge­lyk.

Dit fo­kus op groei in ses groot ste­de­li­ke ge­bie­de: Tshwa­ne, Jo­han­nes­burg, E­kur­hu­le­ni, eT­hek­wi­ni, Nel­son Man­de­la­baai en Kaap­stad.

Die ten­dens van sta­di­ger groei in ge­goe­de buur­te word vol­gens John Loos, ver­brui­ker- en ei­en­dom­stra­teeg by FNB, breed­weg ge­steun deur die be­vin­dings in FNB se on­lang­se op­na­me on­der ei­en­doms­a­gen­te.

Die in­deks ver­ge­lyk huisprysgroei in buur­te met in­wo­ners in die vol­gen­de in­kom­ste­groe­pe:

Hoë in­kom­ste (die ge­mid­del­de huis­prys is R2,813 mil­joen);

Mid­del­in­kom­ste (R1,480 mil­joen);

La­er­mid­del­in­kom­ste (R911 598); en ) Lae in­kom­ste (R482 918). Op ’n jaar­grond­slag blyk dit dat die ge­mid­del­de huisprysgroei in ge­goe­de buur­te van ’n her­sie­ne 11,9% in die vier­de kwar­taal van 2014 af­ge­neem het tot 3,2% in oor­een­stem­men­de kwar­taal van 2016.

Mid­del­klas-buur­te het die sterk­ste groei be­leef van al vier die seg­men­te, maar meer on­langs, van 2015 tot nou, het dié buur­te se groei die mees­te af­ge­plat – tot 4,6% op ’n jaar­grond­slag. Prys­groei in die la­er-mid­del- en lae-in­kom­ste-seg­men­te het daar­en­teen op ’n jaar­grond­slag ef­fens ver­snel van ’n laag­te­punt van 4,9% in die der­de kwar­taal van 2015 tot 5,4% in die eer­ste kwar­taal van 2016.

Op kwar­taal-grond­slag, ’n be­ter aan­wy­ser van on­lang­se groei­mo­men­tum, is groei in die hoë- en mid­del­seg­men­te sta­di­ger, ter­wyl dit in die twee lae-in­kom­ste-seg­men­te ver­snel.

Tran­sak­sie-vo­lu­mes ver­dui­de­lik nie al­tyd vol­gens Loos huis­prys-be­we­gings ten vol­le nie om­dat prys­ten­den­se die ge­volg is van vraag en aan­bod. Lae vo­lu­mes kan dus te­o­re­ties ge­paard­gaan met hoë prys­in­fla­sie as dit ver­oor­saak word deur ’n groot te­kort aan ei­en­dom. Dit is eg­ter nog­tans ’n nut­ti­ge ba­ro­me­ter om­dat pry­se en vo­lu­mes tra­di­si­o­neel in die­self­de rig­ting be­weeg, met pry­se wat ef­fens sta­di­ger as vo­lu­mes styg of daal.

In die ge­goe­de seg­ment het die vo­lu­me ver­ko­pe (die ge­mid­del­de oor ses maan­de) met 9% af­ge­neem teen Ok­to­ber 2015 en in die mid­del­in­kom­ste-seg­ment met 5,8% teen De­sem­ber 2015.

Vo­lu­mes in die lae-in­kom­ste-se­ge­ment het daar­en­teen in die groot­ste deel van 2015 toe­ge­neem, met 15,4% in die ses maan­de tot Au­gus­tus 2015.

Se­dert­dien tot Ja­nu­a­rie het die vo­lu­me­groei om­ge­swaai en met 0,2% af­ge­neem.

Dit kan wees om­dat die aan­vank­li­ke prys­groei-ver­snel­ling die ver­traag­de ge­volg is van dié seg­ment se be­dui­den­de toe­na­me in tran­sak­sies. Die meer on­lang­se af­na­me in vo­lu­me­groei kan be­te­ken dat die groei in huis­pry­se in die la­e­in­kom-ste­seg­ment van kor­te duur kan wees, meen Loos.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.