Een skool, een span, een droom!

Beeld - - Skolenuus­-Beeld -

Die be­lang­rik­ste keu­se in ’n kind se skool­loop­baan is die keu­se van die reg­te ho­ër­skool.

Gar­sie­land is be­slis die bes­te keu­se vir e­ni­ge in­ge­lig­te ou­er wat aan sy kind die be­le­we­nis van ge­hal­te- a­ka­de­mie­se on­der­rig wil gee. Daar is ’n span hoogs ge­kwa­li­fi­seer­de, pro­fes­si­o­ne­le on­der­wy­sers met ’n lief­de vir hul werk wat on­der­wys op­sig­self nog as ’n “harts­be­roep” be­skou.

Die vol­gen­de vier kern­waar­des om­skryf die skool se am­bi­sie om ge­klas­si­fi­seer te word as ’n skool van voor­tref­lik­heid:

. Die ver­troue in die Ho­ër­skool Gars­fon­tein se toe­koms­rig- ting deur die ou­er­ge­meen­skap;

. Die voor­tref­lik­heid waar­mee die skool hom­self ver­bind tot uit­ne­mend­heid in al­les wat hy doen;

. Die im­pak wat die skool maak deur die ge­hal­te van er­va­ring wat kin­ders deur on­der­rig en op­voe­ding by hier­die skool ont­vang wat hom on­der­skei van an­der ge­hal­te­ho­ër­sko­le; en

. Die u­niek­heid van die skool met sy “om­gee-ka­rak­ter” om hom die be­stem­ming van keu­se te maak vir ge­hal­te-on­der­wys waar­van on­der­wy­sers en kin­ders graag deel wil wees.

By die Ho­ër­skool Gars­fon­tein is el­ke Gar­sie trots op ons skool se leu­se: “Bou en be­waar”, wat el­ke Gar­sie deur die ja­re ge­ïn­spi­reer het om die werk­lik­heid van die le­we in die ge­sig te staar en ’n fon­da­ment vir per­soon­li­ke groei te skep.

Bou aan jou toe­koms op a­ka­de­mie­se ge­bied, wat ons kern­be­sig­heid by die skool is, so­dat jy jou vol­le po­ten­si­aal kan be­reik. Be­waar jou u­nie­ke mens­wees om die ei­se van die sa­me­le­wing te kan han­teer en be­stuur.

In Ja­nu­a­rie 1988 o­pen die Ho­ër­skool Gars­fon­tein sy deu­re. On­der lei­ding van die skool se eer­ste waar­ne­men­de hoof, C­ha­ka van der Mer­we, die 15 per­so­neel­le­de en 310 nu­we leer­lin­ge, word die fon­da­men­te ge­ves­tig waar­op die Ho­ër­skool Gars­fon­tein kon bou en be­waar.

In 1989 stel die skool sy eer­ste amp­te­li­ke skoolhoof, Klaas Pe­pler, aan wat die ba­sis lê vir ge­hal­te-on­der­rig en die toon­beeld van ’n ge­meen­skap­skool.

In 2000 neem Dirk van Zyl oor as skoolhoof en lei die skool tot die di­na­mie­se skool wat ons van­dag ken. In Ju­lie 2013 neem Le­on Ban­tjes die lei­sels oor en sy toe­koms­ge­rig­te stre­we na voor­tref­lik­heid en uit­ne­mend­heid is dui­de­lik in die groei van Gar­sies met ’n hui­di­ge leer­ling­tal van 1 800.

Tans word die Ho­ër­skool Gars­fon­tein on­der ge­hal­te- o­pen­ba­re sko­le en on­af­hank­li­ke skool­ge­meen­skap­pe ge­re­ken as een van die top­sko­le in die land.

Die mis­sie van ons skool is om te bou op die be­gin­sels van hoë a­ka­de­mie­se stan­daar­de en pres­ta­sie­ge­dre­we bui­te­kur­ri­ku­lê­re deel­na­me. Ken­mer­kend van Gar­sies is dat ons ak­sies i­ni­si­eer waar­op ons me­de­din­gers re­a­geer. Ons dink in­no­ve­rend en daar is ’n sterk kor­re­la­sie tus­sen die aan­tal nu­we i­dees wat ge­ge­ne­reer word deur in­set­te van on­der­wy­sers, ou­ers en leer­lin­ge en die aan­tal i­dees wat suk­ses­vol in wer­king ge­stel word.

Daar is be­slis nie ’n te­kort aan gees by die Ho­ër­skool Gars­fon­tein in die oos­te van P­re­to­ria nie!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.