Dink mooi na oor die woor­de wat jy ge­bruik

Beeld - - Sakenuus - Cor­né van Bil­jon

Die E­mo­ji-ka­rak­ter­prent­jie “ge­sig met tra­ne van blyd­skap” is die Ox­ford-woor­de­boek se “woord” van die jaar vir 2015 en die span wat die woord ge­kies het, sê: “E­mo­ji het ge­groei tot ’n sleu­tel­as­pek van die le­we in ’n di­gi­ta­le wê­reld wat vi­su­eel ge­dre­we, e­mo­si­o­neel-eks­pres­sief en ob­ses­sief on­mid­del­lik is.”

Lei­er­skap as ’n on­der­werp is ont­sag­lik wyd en in hier­die skry­we wil ek per­ti­nent na die woord­keu­se van sa­ke­lei­ers kyk wan­neer hul­le deur die di­gi­ta­le me­di­um, en meer spe­si­fiek e-pos, kom­mu­ni­keer.

Sa­ke­do­ku­men­te en -ver­slae is for­me­le kom­mu­ni­ka­sie, SMS- en W­hat­sApp-bood­skap­pe is in­for­meel en die ge­bruik van e-pos pas ie­wers tus­sen­in.

Tog is jy regs­aan­spreek­lik met die in­houd van ’n e-pos en is dit be­lang­rik om te dink voor­dat jy “stuur” druk.

Om die trant van die bood­skap met woor­de te ves­tig, om mee­do­ën­loos dui­de­lik te wees oor wat jy met jou bood­skap wil be­reik, om woor­de te kies wat ge­mak­lik en po­si­tief oor­kom – dis se­ker­lik die drie be­lang­rik­ste as­pek­te wat jy in ge­dag­te moet hou wan­neer jy ’n e-pos skryf. Want an­ders as met ’n ge­sprek, is jy nie on­mid­del­lik vir jou le­sers be­skik­baar om ver­war- ring uit te klaar nie.

Kry die trant reg

Di­gi­ta­le ge­bruiks­taal het in die laas­te de­ka­de dras­ties ver­an­der.

Dis van­dag nog on­van­pas om ’n sa­ke­do­ku­ment vol E­mo­ji-uit­druk­kings te ont­vang. Dis soms aan­vaar­baar in ’n amp­te­li­ke e-pos en ’n mens ver­wag dit al in ’n foon­bood­skap.

Die be­hoef­te aan e­mo­si­o­neel-eks­pres­sie­we kom­mu­ni­ka­sie is so oor- wel­di­gend dat daar ’n he­le E­mo­ji­taal, met ge­sig­gies, ge­drog­gies en ge­ba­re ont­wik­kel het, wat die mees­te e­mo­sies uit­ste­kend uit­beeld.

Die sa­ke­sek­tor moet dit nog net ont­dek en be­gin ge­bruik – tot dan is dit eg­ter be­lang­rik om die ver­lang­de e­mo­si­o­ne­le trant met woor­de te skep.

E-pos en an­der di­gi­ta­le kom­mu­ni­ka­sie is e­mo­sie­loos en jou le­sers kan selfs on­be­wus­te­lik die trant van die bood­skap in die lig van hul eie e­mo­si­o­ne­le toe­stand in­ter­pre­teer wan­neer die bood­skap ge­lees word.

Dit kan baie mak­lik ver­oor­saak dat ’n ver­keer­de ver­wag­ting deur die bood­skap ge­skep word. In­dien daar e­nig­sins ver­war­ring oor die trant kan wees, stel jy jou­self aan die mens­li­ke ge­neigd­heid bloot om tus­sen die ly­ne te pro­beer lees, selfs al het die oor­spronk­li­ke skry­wer niks daar ge­skryf nie.

Be­gin ge­rus jou skry­we deur eers die trant van die bood­skap te ves­tig. Be­skou die bood­skap: “Ons praat van­mid­dag op die ver­ga­de­ring ver­der”. Die le­ser se ver­wag­ting van “die ver­ga­de­ring van­mid­dag” is on­be­kend – die trant kan mak­lik ge­skep word deur slegs een woord voor die sin by te voeg: “Uit­ste­kend. Ons praat van­mid­dag op die ver­ga­de­ring ver­der”, of “Kom­mer­wek­kend. Ons praat van­mid­dag op die ver­ga­de­ring ver­der.”

Weet wat jou doel is

Na­dat die trant van die bood­skap ge­ves­tig is, moet die bood­skap dui­de­lik oor­ge­dra word.

Dit be­gin waar jy as sa­ke­lei­er on­wrik­baar dui­de­lik moet wees oor wat dit is wat jy met die skry­we wil be­reik. Is die bood­skap “ter in­lig­ting”? Ver­wag jy ak­sie van ’n groep of per­soon? Is daar spe­si­fie­ke tyds­be­per­kings?

Om­dat ons ge­woond is om deu­ren­tyd en kort­af di­gi­taal te kom­mu­ni­keer, is dit baie mak­lik om gou te skryf son­der om mooi na te dink. Die tyd wat jy so “be­spaar”, mag dalk ver­kwis word met lang, ver­dui­de­li­ken­de en ver­kla­ren­de op­volg­skry­wes en selfs ge­sprek­ke.

Her­sien jou skry­we voor­dat jy “stuur” druk, om se­ker te maak dat jy dui­de­lik ver­staan wat jy met jou skry­we wil be­reik.

Maak se­ker dat jou woord­keu­se vir die doel ge­pas is.

Kies be­ken­de en po­si­tie­we woor­de

’n Uit­ge­brei­de en wye woor­de­skat is on­mis­ba­re ge­reed­skap vir e­ni­ge sa­ke­lei­er.

On­der­vin­ding met die on­der­werp­spe­si­fie­ke woor­de­skat is van groot be­lang – woor­de en fra­ses wat be­kend en be­te­ke­nis­vol is bin­ne die on­der­werps­kon­teks. Hier­die woor­de­skat kan ge­bruik word om ge­mak­lik aan­klank by die le­sers te vind.

Sa­ke­lei­ers het ’n be­dui­den­de in­vloed op maat­skap­py­kul­tuur. Die keu­se van woor­de in kom­mu­ni­ka­sie kan dit met ver­loop van tyd erns­tig be­ïn­vloed.

’n Doel­be­wus­te po­ging om al­tyd po­si­tie­we woor­de te ge­bruik (om in­lig­ting oor te dra) sal die maat­skap­py­ge­moed en -kul­tuur ver­ras­send vin­nig ver­be­ter.

Hoe­wel daar nooit ’n goeie tyd is om ’n sleg­te tyd te hê nie, is daar nooit ’n be­ter tyd om po­si­tief te kom­mu­ni­keer nie. Om sleg­te nuus met po­si­tie­we woor­de oor te dra is ’n kuns. Woord­keu­se het ’n im­pak op men­se se le­we.

Nou­keu­ri­ge be­plan­ning is ’n ken­merk van ’n goeie sa­ke­lei­er en be­plan­ning van kom­mu­ni­ka­sie is geen uit­son­de­ring nie. Jou le­sers sal aan­klank vind wan­neer jy met ’n dui­de­li­ke bood­skap kom­mu­ni­keer wat in ’n on­be­twis­ba­re trant in woor­de wat be­skry­wend, ge­mak­lik en po­si­tief is, oor­ge­dra word.

Cor­né van Bil­jon is die uit­voe­ren­de hoof van die Gen­dac­groep, wat Gen­dac Soft­wa­re En­gi­neer­ing en Se­fe­ko Gu­ard Mo­ni­to­ring in­sluit. Hy dien ook in die ad­vies­raad van die de­par­te­ment van e­lek­trie­se, e­lek­tro­nie­se en re­ke­naar­in­ge­ni­eurs­we­se van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.