UP­werk­groe­pe be­kyk taal, kul­tuur

Beeld - - News - C­har­lea Sie­ber­ha­gen

Drie werk­groe­pe wat trans­for­ma­sie aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) sal ta­kel, ver­ga­der ein­de van­dees­maand om ver­skeie voor­stel­le te be­spreek.

Fa­kul­teits­le­de is ook ge­nooi om by­dra­es te le­wer.

Die drie groe­pe is op 5 Maart be­gin en kom se­dert­dien ge­reeld by­me­kaar, sê An­na-Re­tha Bou­wer, woord­voer­der van die UP.

“Die werk­stro­me hou ver­band met die her­sie­ning van die UP­taal­be­leid, in­sti­tu­si­o­ne­le en kos­huis­kul­tuur en die kur­ri­ku­lum.”

Die een groep, of­te­wel werk­stroom, on­der lei­ding van prof. E­ric Buch, de­kaan van die fa­kul­teit ge­sond­heids­we­ten­skap­pe, sal die trans­for­ma­sie van die taal­be­leid be­kyk. Prof. Nor­man Dun­can, ad­junk­hoof vir a­ka­de­mie, staan aan die hoof van die kur­ri­ku­lum-trans­for­ma­sie­werk­stroom.

Die groep wat die in­sti­tu­si­o­ne­le en re­si­den­si­ë­le kul­tuur op die kam­pus be­kyk, word ge­lei deur Pa­tien­ce Mus­hung­wa, uit­voe­ren­de di­rek­teur ver­ant­woor­de­lik vir on­der meer trans­for­ma­sie, en prof. Niek Gro­vé, re­gis­tra­teur van die UP.

Die werk­groe­pe is saam­ge­stel uit stu­den­te­ver­teen­woor­di­gers, UP-be­stuurs­le­de en a­ka­de­mi­ci.

Prof. An­ton Kok, ad­junk­de­kaan van die regs­fa­kul­teit van die UP, ko­ör­di­neer die werk­groe­pe se op­drag­te.

Die per­so­neel en s­tu­den­te kry ge­reeld te­rug­voe­ring oor die ver­ga­de­rings, sê Bou­wer.

“Nog ’n lek­got­la word vir 28 Mei be­plan. Aan­be­ve­lings sal dan ge­doen en aan die u­ni­ver­si­teits­raad voor­ge­lê word,” sê sy.

“’n Pa­neel van ek­ster­ne rol­spe­lers sal ver­de­re in­set­te aan die u­ni­ver­si­teits­raad ver­skaf.”

Dié o­n­af­hank­li­ke pa­neel van men­se met aan­sien sal na ver­wag­ting van­dees­week an­der be­lan­ge­groe­pe in en bui­te die u­ni­ver­si­teit nooi om ge­skre­we aan­be­ve­lings oor trans­for­ma­sie, in­slui­tend die taal­be­leid, te doen.

Die drie werk­groe­pe se be­vin­dings sal ook aan die pa­neel voor­ge­lê word.

Die le­de se na­me sal na ver­wag­ting dié week be­kend wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.