Groen krag is geil teel­aar­de vir en­tre­pre­neurs

Beeld - - Sake Nuus - JJ van Wyk

A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra met sy rof­weg 100 mil­joen lan­de­li­ke huis­hou­dings wat son­der e­lek­tri­si­teit sit, bied ’n geil teel­aar­de vir ook SuidA­fri­kaan­se groen­krag­ver­skaf­fers met durf as en­tre­pre­neurs.

Ver­al as jy by­voor­beeld jou son­krag­stel­sel kan ver­bind met ’n mo­bie­le le­ning-, be­taal­en bank­stel­sel . . . en nie krag as so­da­nig ver­koop nie, maar eer­der be­kos­tig­ba­re en be­trou­ba­re groen­krag­stel­sels waar­van die ver­ko­pe deur sterk ver­brui­kers­vraag ge­dryf word.

PwC re­ken die af­na­me in kos­te en die snel­le ont­wik­ke­ling van e­ner­gie­teg­no­lo­gie wat on­af­hank­lik van tra­di­si­o­ne­le krag­net­wer­ke funk­si­o­neer, in­slui­tend mi­ni­krag­net­wer­ke, kan eks­po­nen­si­ë­le groei be­leef. Dit kan ook veel vin­ni­ger in af­ge­son­der­de A­fri­ka­ver­brui­kers se ver­naam­ste be­hoef­tes voor­sien – soos be­lig­ting, toe­gang tot in­lig­ting op sel­fo­ne en te­le­vi­sie en e­lek­tri­si­teit vir e­ner­gie­doel­tref­fen­de toe­stel­le, waar­on­der ys­kas­te.

Son­der die on­af­hank­li­ke net­wer­ke sal tot twee der­des van die­ge­ne son­der e­lek­tri­si­teit steeds teen 2030 (die Ver­e­nig­de Na­sies se tei­ken­da­tum vir u­ni­ver­se­le toe­gang tot e­lek­tri­si­teit) in die don­ker sit, re­ken PwC in sy ver­slag ge­ti­teld “E­lec­tri­ci­ty Beyond the G­rid”, wat Maan­dag in Jo­han­nes­burg be­kend ge­stel is.

Die snel­le trans­for­ma­sie van die e­ner­gie­be­dryf be­te­ken dat die tyd ryp is vir be­leid­ma­kers om hul stra­te­gieë weer in o­ën­skou te neem, word in die ver­slag ge­sê.

Nu­we teg­no­lo­gieë ge­kom­bi­neer met in­no­ve­ren­de sa­ke­mo­del­le en mo­bie­le be­taal­stel­sels is die sleu­tel tot e­lek­tri­si­teits­ver­skaf­fing aan lan­de­li­ke ge­bie­de.

Hier­die kom­bi­na­sie van teg­no­lo­gie en ver­nu­wen­de sa­ke­mo­del­le kan ook die be­staan- de sa­ke­mo­del­le van groot krag­ver­skaf­fers in A­fri­ka be­dreig, re­ken die sa­me­stel­lers van die ver­slag.

John Gibbs, ven­noot van PwC in Suid-A­fri­ka en lei­er van die fir­ma se in­fra­struk­tuur- en re­ge­ring­span in A­fri­ka, sê nu­we teg­no­lo­gie­se moont­lik­he­de kan die ou aan­na­me dat lan­de­li­ke in­wo­ners van A­fri­ka vir uit­brei­dings aan be­staan­de krag­net­wer­ke sal moet wag, on­ge­daan maak.

Hui­di­ge stra­te­gieë in A­fri­ka neig om te fo­kus op die uit­brei­ding van be­staan­de net­wer­ke, ter­wyl hul­le vol­gens Georg Ba­ec­ker, se­ni­or be­stuur­der be­las met e­ner­gie­be­leid by PwC en ken­ner van die re­gu­la­sies in dié be­dryf, her­nu­ba­re teg­no­lo­gie en in­no­ve­ren­de sa­ke­mo­del­le moet aan­gryp. Die kom­bi­na­sie van ’n ge­sen­tra­li­seer­de uit­brei­ding van be­staan­de net­wer­ke en ge­de­sen­tra­li­seer­de, vraag­ge­dre­we en al­leen­staan­de op­los­sings sal die ver­skaf­fing van e­lek­tri­si­teit merk­baar laat ver­snel, re­ken hy.

Die ver­slag voor­sien in die af­sien­ba­re toe­koms ’n groot om­wen­te­ling in dié sek­tor, met ge­paard­gaan­de ge­leent­he­de vir be­leg­gers.

Die ver­slag doen die vol­gen­de vyf aan­be­ve­lings vir lan­de suid van die Sa­ha­ra aan die hand:

) Ont­wik­kel ’n ge­ïn­te­greer­de plan vir toe­gang tot e­ner­gie so­dat al die be­trok­ke­nes met meer se­ker­heid kan be­plan aan uit­brei­dings vir be­staan­de so­wel as her­nu­ba­re net­wer­ke en op­los­sings;

) Skep ’n om­ge­wing wat bui­te­net­werk­ont­wik­ke­ling on­der­skraag;

) Gee er­ken­ning aan die waar­de van en be­vor­der die groei van mo­bie­le in­fra­struk­tuur, mi­kro­le­nings en mo­bie­le be­ta­ling vir gro­ter toe­gang tot e­lek­tri­si­teit; en

) I­den­ti­fi­seer op ’n hoë vlak ie­mand in die re­ge­ring wat as voor­stan­der kan op­tree en romp­slomp en ver­tra­gings uit die weg kan ruim.

John Gibbs, ven­noot van PwC in Suid­A­fri­ka en lei­er van dié fir­ma se in­fra­struk­tuur­ en re­ge­ring­span in A­fri­ka.

Georg Ba­ec­ker, se­ni­or be­stuur­der be­las met e­ner­gie­be­leid by PwC en ken­ner van die re­gu­la­sies in dié be­dryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.