Húl­le is op kort­lys vir groot boek­pry­se

Beeld - - Kuns en vermaak -

Op die kort­lys vir die W.A. Hof­mey­r­prys vir A­fri­kaan­se fik­sie en dié vir die E­li­sa­beth Ey­bers-prys vir po­ë­sie kom er­va­ring en ver­nu­wing, kun­dig­heid en oor­spronk­lik­heid aan bod.

Hier­die twee pry­se word as deel van die Me­dia24-boe­ke­pry­se in Ju­nie toe­ge­ken. Die bes­te boe­ke wat in die voor­af­gaan­de jaar deur boek­uit­ge­we­rye in die Me­dia24-groep ge­pu­bli­seer is, kry so­doen­de er­ken­ning. Die wen­ner in elk van die ses ka­te­go­rieë ont­vang R35 000.

) Die fi­na­lis­te vir die W.A. Hof­meyr-prys vir A­fri­kaan­se fik­sie is Won­der­boom deur Lien Bo­tha (Qu­eil­le­rie), Brand­wa­ter­kom deur A­lex­an­der S­tra­chan (Ta­fel­berg) en Vlak­wa­ter deur Ing­rid Win­ter­bach (Hu­man & Rous­seau).

Rein­hardt Fou­rie skryf in Tyd­skrif vir Let­ter­kun­de “Won­der­boom is ’n ge­waag­de werk wat deur die hoof­ka­rak­ter se li­rie­se waar­ne­ming en er­va­ring ’n ver­haal­wê­reld skep.”

Hy sê Bo­tha se ro­man le­wer kom­men­taar op kuns en kuns­te­naar­skap, maat­skap­li­ke, e­ko­no­mie­se en om­ge­wings­kwes­sies, en dat dit by die dis­to­pie­se ro­man­tra­di­sie aan­sluit. “Hoe­wel dié Suid-A­fri­ka ver­beel­dings­werk is, kom die le­ser vin­nig ag­ter dat die ro­man kom­men­taar le­wer op ’n he­den­daag­se Suid-A­fri­ka.”

Oor Brand­wa­ter­kom skryf Lou­i­se Vil­joen op LitNet dat S­tra­chan met die le­wen­di­ge re­kon­struk­sie van die Ang­lo-Boe­re­oor­log, die li­rie­se e­vo­ka­sie van ruim­tes soos die Brand­wa­ter­kom en D­waal­poort, en die ge­loof­waar­di­ge ka­rak­ter­te­ke­ning, ’n ro­man skep wat die le­ser se aan­dag uit die staan­spoor vas­vang en deur­gaans be­hou.

Chris van der Mer­we ag op Net­werk24 Vlak­wa­ter “’n diep­sin­ni­ge werk van ’n ui­ters boei­en­de skry­wer” waar­in “die stryd tus­sen or­de en cha­os, goed en kwaad”, hier van we­sen­li­ke be­lang is. “Die ka­rak- ters en ge­beu­re is ge­hul in on­se­ker­heid, en die mis­te­rie word tot die ein­de ge­hand­haaf.”

) Gil­bert Gib­son se dig­bun­del Vry-, Da­niel Hugo se Ta­kel­werk en Mar­li­se Jou­bert se Blad­spie­ël ding mee om die E­li­sa­beth Ey­bers-prys vir A­fri­kaan­se en En­gel­se po­ë­sie. Hu­man & Rous­seau gee al drie bun­dels uit.

Jo­an Ham­bid­ge skryf op Net­werk24 Gib­son se bun­del is vir die speu­ren­de le­ser. “Dit is ge­dig­te wat nie da­de­lik hul ge­hei­me prys­gee nie, maar wan­neer jy dit ont­ra­fel, is dit ’n ge­noeg­li­ke er­va­ring.” Sy sê dat soos Gert Vlok Nel is hy “by uit­stek ’n dig­ter wat on-po­ë­tie­se ge­dig­te skryf en die le­ser uit­daag om sy eie be­te­ke­nis by te sit”.

Vil­joen skryf op Net­werk24 ge­dig ná ge­dig toon Hugo sy fyn aan­voe­ling vir klank en rym, die han­te­ring van vas­te vor­me, die veel­dui­dig­heid van woor­de, vin­ding­ry­ke woord­spe­lings en goed deur­dag­te me­ta­fo­re.

“Met dié bun­del voer hy die speel­se ver­nufs­vers tot nu­we hoog­te­pun­te deur­dat hy dit ge­bruik om ook die don­ker de­le van mens- en dig­ter­wees te ver­ken.”

Tom Gouws skryf op Net­werk24 dat Blad­spie­ël ’n po­ë­tie­se ver­slag is van ’n duur­sa­me pro­ses van ver­in­ner­li­king en ag dit “sui­wer, on­pre­ten­si­eu­se po­ë­sie wat die le­ser mee­sleur, dik­wels mes­me­raais, jou die fyn­skrif van die ka­ta­lo­gus van die skep­pen­de ver­beel­ding wíl laat lees”.

) Vir die M.E.R.-prys vir A­fri­kaan­se en En­gel­se jeug­ro­mans is die drie me­de­din­gers El­ton am­per fa­mous A­pril en Juf­frou Brom deur Ca­rin Kra­htz, Bam­ba­du­ze deur De­rick van der Walt en S­wem­les­se vir ’n meer­min deur Ma­ri­ta van der Vy­ver.

) Die fi­na­lis­te vir die M.E.R.-prys vir ge­ïl­lus­treer­de kin­der­boe­ke in A­fri­kaans en En­gels is Hen­drik Leer­dam: Kaap van storms deur Ja­mes Ho­me en ge­ïl­lus­treer deur Pe­ter Mas­cher, Die Din­ges­fa­briek 4: Jan­nus en K­riek en die tyd­ma­sjien deur E­li­za­beth Was­ser­man en ge­ïl­lus­treer deur Astrid Cas­t­le en Pro­fes­sor Sa­ba­ti­na se we­ten­skap­boek deur Was­ser­man, ge­ïl­lus­treer deur Cas­t­le en Rob Foo­te. Die jeug­ro­mans en kin­der­boe­ke is al­mal uit­ge­gee deur Ta­fel­berg.

Die skry­wer en il­lus­treer­der vir ge­ïl­lus­treer­de kin­der­boe­ke deel die prys­geld in hier­die ka­te­go­rie.

) Vir die Her­man C­har­les Bos­man-prys vir En­gel­se fik­sie is The Fe­tch deur Fi­nu­a­la Do­w­ling (K­we­la) en The S­hadow of the Hum­ming­bi­rd deur At­hol Fu­gard en Pau­la Fou­rie (Hu­man & Rous­seau) die kan­di­da­te.

) Al drie die aan­spraak­ma­kers op die Recht Ma­lan-prys vir A­fri­kaan­se of En­gel­se nie­fik­sie is uit­ge­gee deur Jo­na­than Ball: Black Brain, W­hi­te Brain deur Ga­vin E­vans, A Per­fect S­torm deur Mil­ton S­hain en S­ho­w­do­wn at the Red Li­on deur C­har­les van On­se­len.

Die na­me van die wen­ners in die on­der­skeie ka­te­go­rieë word op 22 Ju­nie in Kaap­stad be­kend ge­maak.

Mar­li­se Jou­bert

Da­niel Hugo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.