A­fri­kaans: Dit is tyd vir vo­ren­toe kyk

Beeld - - Kommentaar -

Hen­ti Bos­hoff van Pot­chef­stroom skryf:

Ek ver­wys na die de­bat in Beeld oor A­fri­kaans en die vraag na op­los­sings.

Om mee te be­gin moet ons er­ken dat ’n paar his­to­rie­se be­na­de­rings nie meer haal­baar is nie.

A­fri­kaans en sy kul­tuur het ’n eks­klu­sief wit ka­rak­ter ge­had. Ver­der het A­fri­kaans po­li­tie­ke mag ge­had en die sa­me­le­wing se re­ëls en struk­tu­re in i­so­la­sie be­paal. Se­dert 1994 het hier­die eks­klu­si­wi­teit ver­val. Dit word ver­sterk deur die A­fri­ka­ner­di­a­spo­ra en die da­len­de ge­boor­te­sy­fer. A­fri­kaans kort nou ’n pro­ak­tie­we, toe­koms­skep­pen­de be­na­de­ring tot die nu­we re­a­li­tei­te.

Er­ken dat die ou be­na­de­ring nie meer haal­baar is in die nu­we veel­ras­si­ge, veel­ta­li­ge en mul­ti­kul­tu­re­le sa­me­le­wing nie.

Eers dan kan jy pro­ak­tief aan ’n nu­we toe­koms be­gin bou. Om in die ver­le­de te bly leef, lei net tot ver­de­re ne­ga­tie­we hou­dings met ’n skip­breuk van se­ker­he­de en weer­stand teen ver­an­de­ring die ge­volg.

Som­mi­ge van die nu­we re­a­li­tei­te wat jou raak, kan jy nie ver­an­der nie, an­der wel.

Dit vra ’n pro­ak­tie­we doel­wit­ge­rig­te toe­koms­skep­pen­de in­ge­steld­heid. Maak jou mo­ti­ve­ring en op­tre­de ’n funk­sie van jou den­ke, nie van jou om­stan­dig­he­de nie.

I­den­ti­fi­seer saam met an­der kleur- groe­pe wat A­fri­kaans praat (selfs di­a­lek­te) wat is on­ver­han­del­baar en wat kan ver­an­der.

My er­va­ring met trans­for­ma­sie­be­plan­ning by on­der­ne­mings waar be­stuur, per­so­neel en vak­bon­de uit­een­lo­pen­de be­lan­ge en stand­pun­te het, is dat, as jy in stap een kon­sen­sus ver­kry oor wat is on­ver­han­del­baar wat as kri­te­ria by be­plan­ning dien, daar sa­me­wer­king kom om ’n nu­we toe­koms te skep. Ver­der moet kul­tu­re­le en sa­ke-or­ga­ni­sa­sies wat reeds so ’n in­klu­sie­we be­na­de­ring volg, ver­sterk word.

Die la­er­men­ta­li­teit van eks­klu­sie­we A­fri­ka­ner­or­ga­ni­sa­sies sal op die duur net tot kon­fron­ta­sie lei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.