A­fri­kaans kry ’n klap op Tuks

Kort­sig­tig, oor­haas­tig, sê kri­ti­ci

Beeld - - Front Page - Han­nes Kru­ger en Car­ryn­Ann Nel

A­fri­kaans het sleg twee­de ge­kom toe ’n taal­werk­groep van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) by­na een­pa­rig aan­be­veel het dat al­le klas­se en ek­sa­mens voort­aan net in En­gels aan­ge­bied word.

Die werk­groep het ge­sê ’n pa­ral­lel­me­di­um­be­leid wat A­fri­kaans as on­der­rig­taal in­sluit, “lei tot ras­se­se­gre­ga­sie en in­di­rek­te dis­kri­mi­na­sie”.

Hul aan­be­ve­ling sal nou voor die UP se se­naat dien. “Weens die snel en toe­ne­men­de di­ver­si­fi­se­ring van per­so­neel en stu­den­te aan die UP, is die pa­ral­lel­me­di­um­taal­be­leid nie meer e­ko­no­mies ver­de­dig­baar en prak­ties uit­voer­baar nie,” lui die aan­be­ve­ling.

Kri­ti­ci van die voor­stel het dit as “oor­haas­tig en kort­sig­tig” be­stem­pel.

Vol­gens T­ha­bo S­hin­gan­ge, voor­sit­ter van die stu­den­te­raad, het al die be­trok­ke par­tye op Sa­ter­dag se taal­be­raad die be­sluit on­der­steun om ’n slegs-En­gels-taal­be­leid aan die u­ni­ver­si­teits­be­stuur voor te lê, be­hal­we A­friForum Jeug.

A­friForum het uit­ge­stap uit pro­tes teen die “een­sy­di­ge” be­raad.

“Hul­le het al­mal ’n kans ge­gee om hul me­ning te lug, be­hal­we vir ons. Ons het ons han­de op­ge­steek, maar is ge­ïg­no­reer. Ons het toe be­sluit om ’n uur ná mid­dag­e­te uit te stap,” het Hen­ri­co Bar­nard, woord­voer­der van A­friForum Jeug aan die UP, ge­sê.

Hy het ge­sê hul e­nig­ste hoop is nou om ook ’n voor­stel aan die u­ni­ver­si­teits­be­stuur voor te lê.

“Dit sal werk­ba­re op­los­sings bied om dit moont­lik te maak dat le­sings in A­fri­kaans aan­ge­bied kan word.”

S­hin­gan­ge meen die voor­ge­stel­de be­leid sal lei tot “maat­skap­li­ke ko­he­sie en ge­ly­ke reg­te vir al­mal”.

Lui­dens die voor­stel be­te­ken die slegs-En­gels-taal­be­leid nie taal­di­ver­si­teit en -plu­ra­li­teit word ge­min­ag nie.

Tu­to­ri­a­le en a­ka­de­mie­se stu­die­ma­te­ri­aal sal nog in A­fri­kaans en Pe­di be­skik­baar wees. Na­graad­se stu­den­te se na­vor­sing sal waar moont­lik in e­ni­ge Suid-A­fri­kaan­se taal aan­vaar word.

Lui­dens die voor­stel ver­eis die maat­skap­li­ke, po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se werk­lik­heid aan die UP ’n skuif na En­gels as die e­nig­ste on­der­rig­taal “be­hal­we in kur­sus­se waar die doel van die s­tu­die ’n an­der taal is”.

Dr. Con­rad S­teen­kamp, hoof van die A­fri­kaan­se Taal­raad (ATR), het in sy re­ak­sie ge­sê dit voel vir hom as­of dit ’n po­li­tiek­ge­dre­we be­sluit is.

“Be­slui­te word ge­neem op grond van kort­ter­myn- po­li­tie­ke druk en -kwes­sies. Die vraag is: Moet ’n mens toe­gee on­der die druk? Om on­der daar­die om­stan­dig­he­de ’n nut­ti­ge ge­sprek te voer, is moei­lik.”

Prof. An­ne-Ma­rie Beu­kes, voor­sit­ter van die ATR, het ge­sê die be­sluit gaan ’n ne­ga­tie­we in­vloed op A­fri­kaans as we­ten­skaps­taal hê.

“Dit voel as­of daar nie ge­noeg ge­leent­heid was vir raad­ple­ging nie.”

Ja­pie Gouws, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ATKV, het kom­mer uit­ge- spreek oor een­sy­di­ge be­slui­te.

“Wan­neer dié soort ge­sprek­ke plaas­vind oor A­fri­kaans, moet daar ruim­te wees dat dit ’n deel­ne­men­de ge­sprek is. Al hier­die ge­sprek­ke is to­taal ge­po­la­ri­seerd van aard.”

) Be­ne­wens die taal­werk­groep is ’n on­af­hank­li­ke pa­neel on­der lei­ding van oud­reg­ter Jo­hann van der West­hui­zen aan­ge­stel om ver­slag te doen oor trans­for­ma­sie­kwes­sies by die u­ni­ver­si­teit. Die slui­tings­da­tum vir voor­leg­gings aan dié pa­neel is Vry­dag.

Die res van die pa­neel: prof. A­dam S­mall, dig­ter, dra­ma­turg, fi­lo­soof en Hert­zog­prys­wen­ner; dr. Da­nie Lang­ner, uit­voe­ren­de hoof van die FAK en hoof­lei­er van die Voor­trek­kers; prof. S­hei­la M­mu­si, taal­kun­di­ge en hoof van die de­par­te­ment me­dia en kom­mu­ni­ka­sie aan die U­ni­ver­si­teit van Lim­po­po, as­ook lid van die A­fri­ka­U­nie se on­der­soek­span oor Tswa­na­spre­kers; T­ha­ny­a­ni Ma­ha­nya, uit­voe­ren­de hoof van Bu­si­ness U­ni­on South A­fri­ca en be­trok­ke by Brand South A­fri­ca; en ap­pèl­reg­ter Je­re­mi­ah S­hong­we.

Fo­to: THEANA BREUGEM

Een van ver­skeie an­ti­A­fri­kaans­slag­spreu­ke wat die laas­te paar maan­de op die kam­pus aan­ge­bring is.

Opinions

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.