A­fri­ka moet an­ders dink oor e­ner­gie

Uit­da­ging bied ge­leent­he­de

Beeld - - Sake - – Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – A­fri­ka moet an­ders be­gin dink om sy groot e­ner­gie-uit­da­gings die hoof te bied.

Mi­ke Peo, hoof van in­fra­struk­tuur, e­ner­gie en te­le­kom­mu­ni­ka­sie by Ned­bank Kor­po­ra­tie­we en Be­leg­gings­bank­we­se, sê on­danks ’n lang tyd van goeie e­ko­no­mie­se groei en di­ver­si­fi­ka­sie te­sa­me met werk­li­ke maat­skap­li­ke trans­for­ma­sie het A­fri­ka nog nie sy vol­le po­ten­si­aal be­reik nie.

Die een­vou­di­ge re­de is dat hy nie die e­ner­gie het om sy mo­men­tum te hand­haaf en uit te bou nie.

Die tal­le re­des vir die ge­brek aan e­ner­gie is die ge­brek aan be­leg­ging in e­ner­gie deur A­fri­ka; die al­ge­me­ne ge­brek aan toe­gang tot steen­kool in groot de­le van die vas­te­land; en die hoë kos­te om e­ner­gie oor groot af­stan­de te ver­sprei na die tal­le lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe en dor­pies wat so ’n groot deel van die A­fri­ka-land­skap ken­merk.

Hoe­wel ver­ste­de­li­king o­ral in A­fri­ka ver­snel, is dit steeds ’n groot vas­te­land, en dit plaas per­ke op We­ster­se ge­sen­tra­li­seer­de kragoplossings wat van uit­ge­brei­de groot krag­net­wer­ke af­hank­lik is.

Te­sa­me met die wê­reld se aan­drang dat A­fri­ka min­der van fos­siel­brand­stof af­hank­lik moet word, stel dit groot uit­da­gings aan die vas­te­land, maar bied ook baie ge­leent­he­de om vol­hou­ba­re alternatiewe e­ner­gie-op­los­sings vir die toe­koms te bied.

Peo glo die tyds­be­re­ke­ning om hier­die alternatiewe soort e­ner­gie-op­los­sings te ont­wik­kel en in wer­king te stel, was nog nooit be­ter nie, want A­fri­ka het nou ’n u­nie­ke ge­leent­heid om voor­deel te trek uit die e­ner­gie-alternatiewe wat toe­ne­mend be­skik­baar word.

Die mens­li­ke en teg­no­lo­gie­se hulp­bron­ne wat ont­wik­kel is om baie van die her­nieu­ba­re-e­ner­gie­pro­jek­te in die wê­reld te vol­tooi is nou be­skik­baar om el­ders ont­plooi te word.

Drie be­lang­ri­ke as­pek­te wat nou aan­dag moet kry in el­ke A­fri­ka­land wat e­ner­gie as aan­koop­pri­o­ri­teit het, is vol­gens Peo die vol­gen­de:

) ’n We­sen­li­ke ver­bin­te­nis tot die ont­wik­ke­ling en in­stel van be­leids­raam­wer­ke wat be­leg­ging in alternatiewe en her­nieu­ba­re e­ner­gie van wis­se­len­de om­vang moont­lik maak.

) Die in­stel van re­gu­le­rings­raam­wer­ke wat be­leg­ging in her­nieu­ba­re e­ner­gie moont­lik maak. Tal­le A­fri­ka­lan­de het die re­pu­ta­sie as moei­li­ke plek­ke om in sa­ke te doen. Dit sal moet ver­an­der as alternatiewe e­ner­gie e­nig­sins ’n kans wil kry om A­fri­ka se e­ko­no­mie­se land­skap te trans­for­meer en sy toe­koms­ti­ge ont­wik­ke­ling aan te dryf. Be­leg­gers en ont­wik­ke­laars wil se­ker­heid hê dat hul­le staats­kon­trak­te kan sluit son­der die vrees dat grys ge­bie­de in re­gu­le­ring hul po­gings la­ter kan ont­spoor.

) Die fi­na­le nood­saak­li­ke as­pek is die be­skik­baar­heid van e­ner­gie­pro­jek­te met ’n le­wens­vat­ba­re sa­ke­plan. Dit is hier waar ’n pa­ra­dig­ma­skuif weg van die voor­sie­ning van groot­skaal­se net­werk-e­lek­tri­si­teit no­dig is. As ’n mens kyk na die groei­en­de aan­tal be­leg­gers en ont­wik­ke­laars wat ban­ke in ver­al Suid-A­fri­ka na­der vir fi­nan­sie­ring vir klein­skaal­se e­ner­gie­pro­jek­te in A­fri­ka, is dit dui­de­lik dat dit die mees lo­gie­se en le­wens­vat­ba­re pad vo­ren­toe is.

Dit gaan oor meer as om net die men­se van A­fri­ka toe­gang tot e­lek­tri­si­teit te gee. As A­fri­ka ten vol­le gee­lek­tri­fi­seer is, sal hy in ’n po­si­sie wees om uit die mas­sie­we e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de voor­deel te trek wat wag om ont­gin te word. Die by­voor­de­le van her­nieu­ba­re e­ner­gie­pro­jek­te wat be­tref werk- en sa­ke­ge­leent­he­de is e­norm.

Voeg daar­by die po­si­tie­we ef­fek van ’n he­le vas­te­land wat sy e­ner­gie­be­hoef­tes ver­vul op ma­nie­re wat nie kli­maats­ver­an­de­ring ver­er­ger nie. Dis meer as ge­noeg re­de om her­nieu­ba­re en alternatiewe e­ner­gie­pro­jek­te die pri­o­ri­teit te gee wat hul­le ver­dien, sê Peo.

Fo­to: NED­BANK

Mi­ke Peo, hoof van in­fra­struk­tuur, e­ner­gie en te­le­kom­mu­ni­ka­sie by Ned­bank Kor­po­ra­tie­we en Be­leg­gings­bank­we­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.