Be­hoed ons van só ’n pre­si­dent

Beeld - - Kommentaar - A­man­da Gouws

Die ANC se pre­si­den­si­ë­le wed­loop is in vol­le gang, hoe­wel hy dit sal ont­ken. Die Zu­ma-fak­sies het blyk­baar meer reg om op ’n stem­wer­wings­veld­tog te gaan as an­der fak­sies. En Zu­ma se eks­vrou laat niks aan toe­val oor nie! Mag ons van só ’n vrou­e­pre­si­dent be­hoed word.

Daar is so­veel be­ter vrou­e­kan­di­da­te in die ANC. Na­le­di Pan­dor is een, maar sy is heel­te­mal te ge­leerd vir die hui­di­ge Zu­ma-fak­sie.

Lin­di­we Si­su­lu is nóg een wat laat blyk het dat sy in die pre­si­dents­amp be­lang stel, maar ons moe­nie ver­geet dat sy as ANC-a­del be­skou word nie – iets wat baie men­se teen die bors stuit.

N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma het on­langs ge­wys pre­sies hoe min sy vir on­der­wys om­gee deur haar gek­ke uit­la­tings oor voor­ma­li­ge mo­del C-sko­le en wat in u­ni­ver­si­tei­te se le­sing­lo­ka­le aan­gaan.

Vol­gens haar moet ge­kyk word na wat in mo­del C-sko­le aan­gaan, aan­ge­sien kin­ders daar ge­leer word om die ANC te haat. Voorts dwing do­sen­te s­tu­den­te glo om in hul te­sis­se te ar­gu­men­teer dat die ANC on­de­mo­kra­ties is. ’n Mens sou dit moes in­ter­pre­teer dat do­sen­te be­sig is met pro­pa­gan­da in die le­sing­lo­kaal. Die uit­la­tings was so ver­re­gaan­de dat An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, haar in die bek ge­ruk het oor mo­del C-sko­le.

Die pro­bleem is dat pres. Ja­cob Zu­ma self baie min be­grip het vir on­der­wys en hoe om ’n deur­dag­te re­de­na­sie te maak.

Die laas­te tyd het hy o­ral ver­kon­dig dat ons “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie” no­dig het. Maar in die af­ge­lo­pe week kon­dig hy by die Wê­reld- E­ko­no­mie­se Fo­rum oor A­fri­ka aan dat SuidA­fri­ka en A­fri­ka reg­streek­se in­ves­te­ring van die bui­te­land no­dig het.

Vol­gens hom is daar nie ’n be­ter plek om geld te be­lê as in A­fri­ka nie. Hoe on­eer­lik dat dit kom van die man wat reg­streeks ver­ant­woor­de­lik was vir Suid-A­fri­ka se af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus. Maar er­ger nog is dat hy nie die teen­stry­dig­he­de be­sef nie – hoe ver­een­sel­wig hy ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie met gro­ter bui­te­land­se in­ves­te­ring?

Dla­mi­ni-Zu­ma glo blyk­baar dat do­sen­te s­tu­den­te on­be­hoor­lik beïnvloed. Wat sy nie be­sef nie, is dat goeie do­sen­te s­tu­den­te leer om kri­ties en a­na­li­ties te dink. ’n K­ri­tie­se ont­le­ding wat ge­meet word aan aan­wy­sers wat be­paal of ’n re­ge­ring de­mo­kra­ties is of nie, sal gou uit­wys dat die ANC nie de­mo­kra­ties is nie. En hoe­kom fo­kus s­tu­den­te op die ANC? Juis om­dat dit die re­ge­ren­de par­ty is. Dis mak­li­ker om do­sen­te ver­dag te maak en fop­nuus te glo as om die har­de werk te doen om op ’n be­leids­plat­form stem­me te werf.

Daar kan groot ver­wag­ting wees van Cy­ril Ra­map­ho­sa om­dat hy nou ook die stryd be­tree het, en hoe­wel baie men­se dalk vir die ANC stem om­dat hul­le Ra­map­ho­sa wil on­der­steun, het kie­sers geen be­heer oor wie as pre­si­dent van Suid-A­fri­ka ver­kies word nie. Die pre­si­dent word ver­kies deur le­de van die par­le­ment en dit sal daar­van af­hang of die Zu­ma-fak­sie die groot­ste is of nie.

Eint­lik moet ons hoop dat Dla­mi­niZu­ma die vol­gen­de pre­si­dent van die ANC word. Wat haar be­lag­li­ke uit­spra­ke wys, is dat die sen­trum van die ANC mee­ge­gee het en die po­la­ri­sa­sie al hoe gro­ter word. Dla­mi­ni-Zu­ma was in haar ter­myn as voor­sit­ter van die A­fri­ka-U­nie ’n per­soon van wie ons min ge­hoor het en wat geen merk­waar­di­ge by­drae ge­le­wer het nie, maar wat blyk­baar groot am­bi­sies het.

As sy die pre­si­dent van die ANC word, is die kans groot dat die ANC in 2019 min­der as 50% van die steun sal kry.

Prof. Gouws is ver­bon­de aan die de­par­te­ment po­li­tie­ke we­ten­skap aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.