OB on­der­soek se­kre­ta­ris van die par­le­ment

Beeld - - Nuus -

Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB), on­der­soek tans Gen­ge­zi M­gid­la­na, se­kre­ta­ris van die par­le­ment, oor klag­tes wat be­tref sy rei­se, ge­bruik van blou lig­te en ar­beids­ver­wan­te be­slui­te.

Mot­lat­si Mok­gat­la, ge­we­se ad­junk­hoof van die par­le­ments­be­sker­mings­diens­te en die Na­ti­o­nal E­du­ca­ti­on, He­alth and Al­lied Wor­kers’ U­ni­on (Ne­ha­wu), wat die mees­te van die par­le­ment se per­so­neel ver­teen­woor­dig, het in 2016 die klag­tes in­ge­dien.

Die OB se on­der­soek is eg­ter ver­traag, want die par­le­ment het die eer­ste sper­da­tum vir die in­die­ning van be­lang­ri­ke do­ku­men­te, in­slui­tend M­gid­la­na se top­se­ker­heids­kla­ring­ser­ti­fi­kaat, mis­ge­loop. Die par­le­ment het vir uit­stel ge­vra om op die OB se ver­soe­ke te re­a­geer.

Klag­tes teen M­gid­la­na be­hels die huur van ’n kon­sul­tant son­der die reg­te be­leids­pro­se­du­re en dat hy sy vrou saam­ge­neem het op tal­le amp­te­li­ke plaas­li­ke rei­se op die par­le­ment se on­kos­te. Daar is ook vrae oor sy a­ka­de­mie­se kwa­li­fi­ka­sies en die u­nie be­weer dat hy nie die no­di­ge top­se­ker­heids­kla­ring­ser­ti­fi­kaat van ’n be­trou­ba­re vei­lig­heidskeu­rings­fir­ma het nie.

Mkhwe­ba­ne het op 5 A­pril ’n vol­le­di­ge ver­slag oor die be­we­rings by die par­le­ment aan­ge­vra. Sy het ook ’n af­skrif ver­soek van M­gid­la­na se mag­ti­ging aan die werk­ne­mer wat glo sy oor­se­se rei­se goed­ge­keur het.

Sy vra ook ’n af­skrif van die uit­voe­ren­de amp­te­naar se op­drag dat M­gid­la­na op die on­der­skeie rei­se moet gaan.

Sy vra ver­der dat die par­le­ment die “re­des vir daar­die op­drag moet spe­si­fi­seer en be­wys le­wer dat die op­drag in die par­le­ment vol­gens be­leids­ver­eis­tes vir ver­wy­sing van die oor­sig­pro­se­du­re ter ta­fel ge­lê is”.

Mkhwe­ba­ne ver­eis ook af­skrif­te van die in­ter­na­si­o­na­le reis­be­leid vir uit­voe­ren­de be­amp­tes en werk­ne­mers, al M­gid­la­na se kwa­li­fi­ka­sies

en ser­ti­fi­ka­te, sy amp­te­li­ke pos­be­skry­wing en die ver­eis­te pos­kwa­li­fi­ka­sies. Sy wil ook die par­le­ments­be­sker­mings­diens­te se be­leid sien vir ver­voer van die se­kre­ta­ris na die par­le­ment en ver­voer vir sy eg­ge­no­te, spe­si­fiek wat die ge­bruik van blou lig­te en si­re­nes be­tref.

Die par­le­ment moet ook sy ver­slag in­dien oor die oor­tre­ding wat in Ju­lie 2015 tot Mok­gat­la en Zel­da Holtz­man, die par­le­ment se se­ker­heids­hoof, se skor­sing ge­lei het.

Vol­gens Ne­ha­wu het M­gid­la­na hom­self glo R71 000 met ex gra­ti­a­toe­la­es be­taal wat wer­kers van die par­le­ment moes ver­goed wat vir tal­le ja­re nie 13de tjeks ge­kry het nie.

Mok­gat­la be­skul­dig M­gid­la­na daar­van dat hy on­re­de­li­ke ver­soe­ke by die par­le­ments­be­sker­mings­diens­te in­ge­dien het wat be­tref hom en sy ge­sin se ver­voer na die werk, sy vrou se per­soon­li­ke ver­voer en ver­voer na of van die lug­ha­we.

“Hul­le moes soms ook die blou lig en si­re­nes aan­sit. Vol­gens die mo­tor­be­stuur­ders was dit stry­dig met die be­leid en pro­se­du­re.”

Mo­lo­to Mot­ha­po, par­le­men­tê­re ver­teen­woor­di­ger, sê hul­le het uit­stel ge­kry. – News 24

Hul­le moes soms ook die blou lig en si­re­nes aan­sit. Vol­gens die mo­tor­be­stuur­ders was dit stry­dig met die be­leid en pro­se­du­re.

Gen­ge­zi M­gid­la­na

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.