HBT kan help met dis­pu­te

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Die Huur­be­hui­sings­tri­bu­naal (HBT) is in 2001 tot stand ge­bring om dis­pu­te tus­sen huur­ders en ver­huur­ders te be­sleg en om die Wet op Huur­be­hui­sing te im­ple­men­teer. Die tri­bu­naal be­staan uit le­de met er­va­ring op die ge­bied van be­hui­sings­be­stuur, -ont­wik­ke­ling en -ver­hu­ring wat deur die pro­vin­si­a­le mi­nis­ter van be­hui­sing aan­ge­stel word.

“Die pri­mê­re funk­sie van die HBT is om dis­pu­te tus­sen huur­ders en ver­huur­ders te be­mid­del en te skik wat die on­der­skeie par­tye nie self op ’n vriend­skap­li­ke ma­nier kan doen nie.

I­de­aal ge­spro­ke is die HBT se doel­stel­ling om te ver­se­ker dat daar sta­bi­li­teit en har­mo­nie in die huur­be­hui­sing­sek­tor van die mark is,” sê A­dri­an Gos­lett, streek- en hoof­be­stuur­der van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka.

“Die HBT sal ver­huur­ders en huur­ders in ken­nis stel van hul reg­te en ver­plig­tin­ge oor­een­koms­tig die Wet op Huur­be­hui­sing en sal dan die si­tu­a­sie on- der­soek en be­mid­del om ’n op­los­sing te vind deur aan­be­ve­lings aan die re­le­van­te par­tye te maak.”

Be­mid­de­ling is ’n in­for­me­le, ver­trou­li­ke pro­ses waar­ty­dens die ver­huur­der en huur­der ont­moet om hul pro­ble­me in die teen­woor­dig­heid van ’n op­ge­lei­de, er­va­re be­mid­de­laar te be­spreek.

Die be­mid­de­laar sal on­par­ty­dig bly en die par­tye help om by ’n we­der­syds aan­vaar­ba­re op­los­sing vir hul pro­bleem uit te kom.

Die ver­huur­der en huur­der sal die fi­na­le be­sluit met be­trek­king tot die be­mid­de­lings­oor­een­koms neem – nie die be­mid­de­laar nie. So­dra die par­tye ’n oor­een­koms be­reik het, kan die oor­een­koms ’n be­vel van die hof ge­maak word.

Vol­gens Gos­lett han­teer die HBT al­le as­pek­te wat ver­band hou met ver­hu­ring, on­der meer dis­pu­te oor ver­ba­le of ge­skre­we huur­oor­een­koms­te, die reg­te en plig­te van el­ke par­ty, die te­rug­be­ta­ling van de­po­si­to’s, ver­suim om huur te be­taal, ska­de aan huur­ei­en­dom, nuts­diens­te en uit­set­ting.

Gos­lett sê dat e­nig­ie­mand met ’n ge­ves­tig­de be­lang in ’n huur­ei­en­dom ’n klag by die HBT kan in­dien. Hier­die diens is gra­tis aan ver­huur­ders en huur­ders en die par­tye mag hul­self ver­teen­woor­dig, wat be­te­ken daar is geen regs­kos­te be­trok­ke nie.

“Om ’n klag in te dien, moet die kla­er kon­tak maak met die re­le­van­te HBT-kan­toor in die ge­bied waar die huis ge­leë is en die klag moet skrif­te­lik in­ge­dien word. Die pro­vin­si­a­le kan­to­re het al­mal ver­skil­len­de klag­vorms waar­op die klag­te in­ge- dien moet word,” ver­dui­de­lik Gos­lett.

Klag­te kan óf per ge­re­gis­treer­de pos óf per faks in­ge­dien word. Dit is raad­saam dat die kla­er, ná in­die­ning van die klag, op­volg om se­ker te maak dat dit die reg­te per­soon be­reik het.

So­dra die klag by die reg­te per­soon is, word ’n saak ge­o­pen en ’n ver­wy­sings­nom­mer word uit­ge­reik voor­dat ’n voor­lo­pi­ge on­der­soek ge­doen word. Die doel van die on­der­soek is om te be­paal of die klag ver­band hou met ’n dis­puut wat op on­reg­ver­di­ge prak­tyk neer­kom. Dit moet bin­ne 30 dae van­af ont­vangs van die klag ge­doen word.

Om vas te stel of on­reg­ver­di­ge prak­tyk wel ter spra­ke is, kan die HBT ad­di­si­o­ne­le in­lig­ting van óf die kla­er óf die re­spon­dent ver­eis. In som­mi­ge ge­val­le kan ’n in­spek­teur aan­ge­stel word om die ei­en­dom te in­spek­teer en ’n ver­slag oor die klag­te saam te stel.

“Wan­neer die on­der­soek vol­tooi is en die be­vin­ding dui op ’n on­reg­ver­di­ge-prak­tyk-dis­puut, sal al­le par­tye skrif­te­lik in ken­nis ge­stel word dat die saak ge­o­pen is en ’n da­tum en tyd vir me­di­a­sie sal vas­ge­maak word. In­dien geen oor­een­koms teen die ein­de van die in­for­me­le be­mid­de­ling be­reik word nie, sal die saak na ’n for­me­le ver­hoor ver­wys word,” is Gos­lett se slot­som. ) Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.