Nu­we kan­to­re skiet land­wyd op

Nu­we ont­wik­ke­ling in Do­ring­kloof in fi­na­le fa­se

Beeld - - Eiendomme Veilings - El­ma Klop­pers ’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we hoof­kan­toor wat Gif­lo De­ve­lop­ments vir Dark Fi­b­re A­fri­ca (DFA) in Do­ring­kloof in Cen­tu­ri­on bou.

Land­wyd be­stee ei­en­doms­ont­wik­ke­laars mil­joe­ne ran­de aan nu­we kan­toor­ont­wik­ke­lings, wat pas­ge­maak word vir spe­si­fie­ke voor­keur- kor­po­ra­tie­we huur­ders.

Gif­lo De­ve­lop­ments is tans in die fi­na­le fa­se met die kon­struk­sie van ’n nu­we hoof­kan­toor vir Dark Fi­b­re A­fri­ca (DFA), ’n maat­skap­py wat op­tie­se­ve­sel­net­wer­ke bou en be­sit. Rem­gro het ’n be­lang van 51,9% in DFA.

Dié nu­we hoof­kan­toor met ruim­te van 4 141 m² word teen ’n kos­te van R80 mil­joen in die ge­sog­te kan­toor­no­dus Do­ring­kloof in Cen­tu­ri­on op­ge­rig.

“Die kan­to­re is goed ge­leë teen­aan die N1-snel­weg vir goeie sig­baar­heid en langs die Bo­tha-wis­se­laar vir uit­ste­ken­de toe­gang,” sê Mi­chiel S­char­rig­hui­sen, ’n di­rek­teur van Gif­lo De­ve­lop­ments. Die no­dus t­rek voor­deel uit die op­gra­de­ring van A­lex­an­dra­straat en die wis­se­laar wat dit sal ver­bind met Nel­l­ma­pi­us­straat, as­ook die twee­de fa­se van die Gautrein­roe­te en die I­re­ne-sta­sie wat be­plan word.

Hy sê die deur­slag­ge­wen­de fak­tor vir DFA was dat Gif­lo hom ’n vyf­jaar­op­sie ge­bied het vir ’n toe­koms­ti­ge uit­brei­ding op die per­seel, wat in to­taal 7 700 m² be­slaan. Die uit­brei­ding sal neer­kom op ’n twee­de ge­bou met ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van on­ge­veer 3 300 m².

’n Ver­de­re t­rek­pleis­ter vir DFA was die kom­bi­na­sie van sig­baar­heid en mak­li­ke toe­gang tot die N1-snel­weg en die na­by­heid van P­re­to­ria, Mid­rand en Jo­han­nes­burg.

Die ge­bou word toe­ge­rus met e­ner­gie­doel­tref­fen­de kom­po­nen­te, on­der meer LED-be­lig­ting, be­we­ging­sen­sors en wa­ter­op­gaar­ten­ke.

Vir se­ku­ri­teit is daar on­der meer kring­te­le­vi­sie­ka­me­ras, toe- gangs­be­heer by die in­gan­ge, ’n e­lek­trie­se hei­ning en in­fra­rooi­ka­me­ras.

Die ver­wag­te vol­tooi­ings­da­tum is Au­gus­tus 2017, waar­na DFA in Sep­tem­ber sy in­trek sal neem.

Gif­lo be­plan om in 2019 ’n nu­we win­kel­sen­trum van 10 000 m² op ’n per­seel oor­kant die snel­weg saam met A­b­land te ont­wik­kel.

Op ’n pri­ma per­seel in Cen­tu­ry Ci­ty in Kaap­stad het bou­werk aan ’n nu­we kan­toor­ont­wik­ke­ling van 16 300 m² be­gin, wat nu­we streeks­kan­to­re vir Dis­co­ve­ry in­sluit.

Sa­ble Park, wat deur die Ra­bie Pro­per­ty Group teen ’n kos­te van R460 mil­joen op­ge­rig word, gaan twee vier­ver­die­ping­ge­boue met ruim­te van on­der­skei­de­lik 8 000 m² en 8 300 m² be­hels.

Dié by­der­wet­se ge­boue gaan aan Sa­ble­weg front met goeie sig- baar­heid en pa­no­ra­mie­se uit­sig­te op Ta­fel­berg en Ta­fel­baai.

Dis­co­ve­ry se Kaap­stad­se per­so­neel gaan van el­ders in Cen­tu­ry Ci­ty na die gro­ter ge­bou van dié ont­wik­ke­ling t­rek, om­dat hul be­staan­de huur­kon­trak ver­val.

Die an­der ge­bou, wat i­de­aal is vir ’n groot ge­brui­ker wat ’n ste­wi­ge kor­po­ra­tie­we stel­ling wil maak, word só ont­werp dat dit ook on­der­ver­deel kan word om klei­ner ge­brui­kers te huis­ves, sê Co­lin An­der­son, ’n di­rek­teur van Ra­bie.

Da­vid Pier­re-Eu­ge­ne, hoof van groeps­ge­rie­we by Dis­co­ve­ry, sê die be­staan­de huur­kon­trak moes her­nieu word, en die groep was op die uit­kyk vir ’n nu­we per­seel waar hy in een ge­bou ge­kon­so­li­deer kon word, met die op­sie vir uit­brei­ding.

“As deel van ons soe­ke na ’n

’n T­rek­pleis­ter vir DFA was die kom­bi­na­sie van sig­baar­heid en mak­li­ke toe­gang tot die N1­snel­weg.

nu­we per­seel, het ons ook na ont­wik­ke­lings bui­te Cen­tu­ry Ci­ty ge­kyk, maar ge­vind dat dit van­uit die per­spek­tief van lig­ging, ge­rief en o­pen­ba­re ge­rie­we, die bes­te lig­ging is om in ons be­hoef­tes te voor­sien.”

Sa­ble Park is in die B­rid­ge­ways-no­dus, die nu­we kom­mer­si­ë­le en gas­vry­heids­pil­punt in Cen­tu­ry Ci­ty.

Die no­dus huis­ves ver­skeie voor­keur­maat­skap­pye, on­der meer Ab­sa, C­hev­ron, P­hi­lip Mor­ris, T­hom­son Reu­ters, Mas­ter­card en die Ra­bie Pro­per­ty Group.

An­der­son sê die ge­boue is ont­werp as ’n groen ont­wik­ke­ling en gaan by die Suid-A­fri­kaan­se Raad vir Groen­bou ge­re­gis­treer word vir ’n vier­ster-groen­gra­de­ring.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we Sa­ble Park­kan­toor­ont­wik­ke­ling in Cen­tu­ry Ci­ty, wat ’n streeks­kan­toor vir Dis­co­ve­ry gaan in­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.