Ka­mer van Myn­we­se het steeds ‘geen in­sae’ in kon­sep­hand­ves

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Die Ka­mer van Myn­we­se het teen Vry­dag­mid­dag nog nie die voor­ge­stel­de nu­we myn­bou­hand­ves – wat al in Maart ver­wag is – ge­sien nie.

Die Ka­mer het ge­sê hy kan nog nie kom­men­taar le­wer tot­dat hy die kon­sep­hand­ves wat Woens­dag deur die ka­bi­net goed­ge­keur is self ge­sien het nie.

Vol­gens Bloom­berg het Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, hier­in voor­ge­stel dat die ver­plig­te swart eienaarskap in my­ne van 26% tot 30% ver­hoog word.

Die 30%-eienaarskap kan aan­de­le wees wat deur swart be­leg­gers, wer­kers of ge­meen­skaps­groe­pe ge­hou word.

Dit kan tot ’n groot twis­punt tus­sen die de­par­te­ment en die Ka­mer aan­lei­ding gee. Laas­ge­noem­de het by ver­skeie ge­leent­he­de ge­sê hy sal nie skroom om hom op die ho­we te be­roep sou hy voel die nu­we hand­ves gaan tot sy le­de se na­deel strek nie.

Dit is eg­ter nie dui­de­lik of die hand­ves steeds dié voor­stel be­vat nie.

Die voor­stel oor die 30%-kwo­ta is vol­gens Bloom­berg op 13 Mei aan die e­ko­no­mie­se be­leids­ko­mi­tee van die ANC voor­ge­lê.

Twee men­se wat be­kend is met die si­tu­a­sie sê dit het teen­kan­ting ge­kry van ander le­de van die ANC wat vrees dit sal be­leg­ging af­skrik.

Se­ni­or le­de van die par­ty het ge­waar­sku teen die moont­li­ke na­de­li­ge ge­vol­ge van sy plan­ne.

Die bron­ne wou nie ge­ï­den­ti­fi­seer word nie om­dat dit nog nie amp­te­lik vir o­pen­ba­re kom­men­taar be­skik­baar is nie.

Zi­zi Kod­wa, die ANC se woord­voer­der, het nie gis­ter op­roe­pe be­ant­woord nie.

Dit is ook nie dui­de­lik of die ka­bi­net ver­an­de­rin­ge aan die kon­sep­hand­ves vereis het nie.

Die Ka­mer van Myn­we­se het van­dees­week ge­sê die re­ge­ring moet sy myn­bou­re­gu­la­sies fi­na­li­seer om die da­len­de in­ves­te­ring in die be­dryf om te keer.

Z­wa­ne het vroe­ër op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in die par­le­ment ná die be­kend­stel­ling van sy be­gro­tings­re­de ge­sê die fi­na­le

weer­ga­we van die ge­wy­sig­de hand­ves sal “bin­ne we­ke” in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer word.

Ne­al Fro­ne­man, uit­voe­ren­de hoof van Si­ba­nye Gold en ad­junk­pre­si­dent van die Ka­mer, was in die week ná dié aan­kon­di­ging in Lon­den en be­leg­gers daar is “ui­ters be­kom­merd” oor Z­wa­ne se uit­spra­ke, be­rig El­vi­ra Wood.

Z­wa­ne is be­kend as ’n ver­trou­e­ling van p­res. Ja­cob Zu­ma en sy ver­skui­wing van Vry­staat­se pro­vin­si­a­le LUR na mi­nis­ter van myn­we­se was ’n om­stre­de skuif, ver­al toe dit la­ter be­kend ge­word het dat Z­wa­ne glo met I­van Gla­sen­berg, uit­voe­ren­de hoof van G­len­co­re, in Z­ü­rich ver­ga­der het om die ver­koop van die Op­ti­mum-steen­kool­myn aan die Gup­ta-be­heer­de Te­ge­ta te be­spreek.

Z­wa­ne het Dins­dag­aand op die Ka­mer se di­nee ge­waar­sku dat daar groot ver­an­de­rin­ge no­dig is om die myn­bou­be­dryf vol­hou­baar te maak.

“As julle hier­die be­dryf wil ver­be­ter en voor­uit wil laat be­weeg, moet ons die ver­an­de­rin­ge wat no­dig is vin­ni­ger in wer­king stel.”

Z­wa­ne het self nie ge­re­a­geer toe hy deur Bloom­berg om kom­men­taar ge­na­der is nie. Lui­dens die ver­kla­ring wat die ka­bi­net ná die ver­ga­de­ring uit­ge­reik het, sal Z­wa­ne eers meer be­son­der­he­de gee na­dat die kon­sep­hand­ves in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer is. Geen be­son­der­he­de is ver­strek van wan­neer dit sou ge­beur nie.

Mo­se­ben­zi Z­wa­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.