Be­ter be­roeps­vei­lig­heid no­dig vir me­die­se stu­den­te – stu­die

Beeld - - News - El­sa­bé B­rits

Die ver­ha­le van ’n groep me­die­se stu­den­te wat in hul werk tu­ber­ku­lo­se (TB) op­ge­doen het, lig hul vre­se, hul ge­suk­kel om ge­di­ag­no­seer te word en ook die ge­brek aan be­roeps­vei­lig­heid in hul werk uit.

Die na­vor­sing is ge­doen deur dr. He­le­ne van der West­hui­zen van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) se een­heid van ge­sond­heid­stel­sels en o­pen­ba­re ge- sond­heid en dr. An­ge­la Dra­mow­ski van die een­heid vir aan­steek­li­ke pe­di­a­trie­se siek­tes en TB P­roof.

Die stu­die is in 2015 by die US- me­die­se fa­kul­teit se Ty­ger­berg-hos­pi­taal en die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad se Groo­te S­chuur-hos­pi­taal ge­doen.

3 500 me­die­se stu­den­te wat van 2010 tot 2015 op­lei­ding on­der­gaan het, het aan die stu­die deel­ge­neem.

Tien het TB op­ge­doen en twee mid­del­weer­stan­di­ge tu­ber­ku­lo­se (MDR-TB). Tien is vroue. Se­we was van die US en vyf van die UK, lui­dens die na­vor­sings­ar­ti­kel, wat pas in die South A­fri­can Me­di­cal Jour­nal ver­skyn het.

Net die stu­den­te is ge­ï­den­ti­fi­seer wat self in vra­e­lys­te er­ken het hul­le het TB op­ge­doen. Dié met la­ten­te TB is nie in­ge­sluit nie.

Om­dat daar ’n stig­ma aan die siek­te is, is dit moont­lik dat van die stu­den­te nie er­ken het hul­le het TB nie en dat die wa­re siek­te­las gro­ter is, vol­gens die na­vor­sers.

Ge­mid­deld drie we­ke het ver­stryk van­dat die stu­den­te siek ge­word het tot­dat hul­le hulp gaan soek het en agt we­ke tot di­ag­no­se.

“Net 41,7% van die aan­vank­li­ke di­ag­no­ses was kor­rek,” sê die na­vor­sers.

“Die me­die­se nood­ge­val­le-een­heid is ’n ge­mors. Dit maak ’n mens bang,” sê een stu­dent.

Die om­ge­wing waar­in hul­le met pa­si­ën­te met TB werk, het die mees­te stu­den­te bang ge­maak dat hul­le die siek­te weer kan kry. Op baie plek­ke kan ven­sters nie oop­maak nie.

“Ek het die eer­ste pa­si­ënt sien hoes en hul­le het aan my ge­sê die pa­si­ënt het TB. Dit het ge­voel of ek ’n angs­aan­val kry. Ek moes net uit die ver­trek kom. Ek wou nie die pa­si­ënt sien nie,” sê een van die stu­den­te wat TB op­ge­doen het.

Vol­gens die na­vor­sing het stu­den­te in K­waZu­lu-Na­tal ’n gro­ter kans om die siek­te op te doen.

Drie van die stu­den­te het er­ge ne­we-ef­fek­te van die duur be­han­de­ling ge­had, on­der meer ge­hoor­ver­lies, ver­swak­te sig en de­pres­sie. Hul­le moes hul stu­die vir ’n tyd staak en het groot gel­de­li­ke ver­lie­se ge­ly.

Die stu­die wys daar be­hoort be­ter in­fek­sie­be­heer te wees en drin­gend na be­roeps­vei­lig­heid om­ge­sien te word.

On­danks die “er­ge siel­kun­di­ge en so­si­a­le uit­wer­king het die mees­te deel­ne­mers ver­stom­men­de veer­krag­tig­heid ge­toon. Hul­le het oor­een­koms­te ge­sien tus­sen hul er­va­ring van TB en dié van die pa­si­ën­te waar­voor hul­le sorg. Die mees­te het aan­ge­dui hul eie di­ag­no­se het hul­le nu­we in­sig ge­gee in die be­han­de­ling en uit­wer­king van die siek­te”, sê die na­vor­sers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.